İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toki- T.c. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İşin Adı İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası 38. Paket Danışmanlık (yapım İşi Kontrollüğü Ve Yapı Denetimi) Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 16.09.2022
İhale K.No 2022/920215
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.10.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 7.10.2022
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2022/920215

1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
65 Adet Personel ile 36 Ay Boyunca İdaremiz İnşaatları ile Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (geçici kabul, kesin kabul, daire teslimi, cins tashihi, yapmak, iskan ve ruhsat alımı ile tapu işlemleri v.b.) Hizmetleri İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Giresun Trabzon, Artvin, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Hatay, Kilis, Gaziantep ve mücavir İlleri
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.10.2022 11:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 18.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 11.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 20.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Ön yeterlik puanlamasındaki anahtar teknik personel olarak sunulacak olan personele ait bilgi tablosu

POZİSYON

ADET

ASGARİ TOPLAM DENEYİM(YIL)

ASGARİ BENZER DENEYİM(YIL)

İnşaat Mühendisi / Mimar

1

5

3

İnşaat Mühendisi / Mimar

1

5

3

İnşaat Mühendisi / Mimar

1

5

3

İnşaat Mühendisi / Mimar

1

5

3


b) Teknik Personel:

Teknik personellerin sayısı, unvanı ve niteliği (Bahse konu işin özel idari ve teknik şartnamesinde istenen teknik personellerin sayısı, unvanı ve niteliği belirtilmiş olup teknik personellerin her birinin adı ve unvanı sözleşme imzalanırken yazılacaktır.

Sıra No

Adı Soyadı

Unvanı

Önerilen Pozisyon

Diploma tarih ve no

Ortak/
Ücretli/Taahhüt

1

 

 

Sorumlu Müdür/Proje Müdürü (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

2

 

 

Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

3

 

 

Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

4

 

 

Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

5

 

 

Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

6

 

 

Hakediş Müh. (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

7

 

 

Hakediş Müh. (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

8

 

 

Hakediş Müh. (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

9

 

 

İş Güvenliği Uzm. (İnşaat Müh./Mimar)

 

 

10

 

 

İç Mimar

 

 

11

 

 

Peyzaj Mim./Ziraat Müh.

 

 

12

 

 

Peyzaj Mim./Ziraat Müh.

 

 

13

 

 

Peyzaj Mim./Ziraat Müh.

 

 

14

 

 

Peyzaj Mim./Ziraat Müh.

 

 

15

 

 

Peyzaj Mim./Ziraat Müh.

 

 

16

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

17

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

18

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

19

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

20

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

21

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

22

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

23

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

24

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

25

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

26

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

27

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

28

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

29

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

30

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

31

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

32

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

33

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

34

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

35

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

36

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

37

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

38

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

39

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

40

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

41

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

42

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

43

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

44

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

45

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

46

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

47

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

48

 

 

Elektrik Teknikeri

 

 

49

 

 

Elektrik Teknikeri

 

 

50

 

 

Elektrik Teknikeri

 

 

51

 

 

Makine Mühendisi

 

 

52

 

 

Makine Mühendisi

 

 

53

 

 

Makine Mühendisi

 

 

54

 

 

Makine Mühendisi

 

 

55

 

 

Makine Teknikeri

 

 

56

 

 

Makine Teknikeri

 

 

57

 

 

Makine Teknikeri

 

 

58

 

 

Harita Mühendisi

 

 

59

 

 

Harita Mühendisi

 

 

60

 

 

Harita Mühendisi

 

 

61

 

 

Harita Mühendisi

 

 

62

 

 

Harita Teknikeri

 

 

63

 

 

Harita Teknikeri

 

 

64

 

 

Harita Teknikeri

 

 

65

 

 

Kontrol Müh. (Jeoloji, Jeofizik veya Geoteknik Mühendisi)

 

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş; a) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak. b) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak. Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş