İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Gen. Müd.
İşin Adı Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 Yılı Bilişim Sistemleri Geliştirme Ve Bakım Danışmanlık Hizmetleri Temini
İlan Tarihi 20.09.2022
İhale K.No 2022/915574
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.10.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 4.10.2022
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2022/915574

1-İdarenin
a) Adresi : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No:52 Kat:18 Çankaya / Ankara 06510 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124102050 - 3122862614
c) Elektronik Posta Adresi : metin.akcinar@csb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 ay süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mevcut Bilişim Sistemleri Bakım ve Güncellemesi ile Yazılım Geliştirme Danışmanlık Hizmeti Temini işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve idarenin göstereceği yerler.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel MüdürlüğüYönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No:52 Kat:18
b) Tarihi ve saati : 04.10.2022 10:30

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
3.860.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 12.995.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 8.181.760 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 14.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
ÜNVAN PERSONEL ÖZELLİKLERİ / İŞ TANIMI SAYISI
Takım Lideri

· En az lisans mezunu, tercihen (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak)

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· .NET (C#, ASP.Net WebForms, MVC, Core, Standart) platformuna hâkim, Rest mimarisine hâkim, Restful, Entity Framework, WCF ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap ve Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· NoSQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Proje takibi, süreç ve sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· Ekibin hedefine ulaşabilmesi için gerekli koçluk ve yönlendirmeleri yapabilecek deneyime sahip olmak.

· Tercihen Java EE web projeleri geliştirmiş olmak.

· Tercihen Mobil uygulama geliştirmiş olmak.

· Tercihen Angular, Angular JS, Vue JS vb. frontend teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.

1

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(.NET)

· Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden (tercihen Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden) mezun olmak.

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 4 (dört) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· .NET (C#, ASP.Net WebForms, MVC, Core, Standart) teknolojilerine hâkim, Restful, Entity Framework, WCF ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· NoSQL/Oracle/PostgreSQL/MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Tercihen GeoServer, OpenLayers, PostGIS, GeoTools vb. açık kaynak kodlu ürünleri ve api’ları kullanmış olmak.

· Tercihen Angular, Angular JS, Vue JS vb. frontend teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak

1

Kıdemli İş Analisti ve Test Uzmanı

· Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden mezun olmak.

· Yazılım süreç analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Yazılım test süreçleri ve yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· İş süreçleri konusunda deneyimli olmak.

· İleri düzeyde raporlama ve analizler konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Taslak ekran çizimleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

· SQL hakkında bilgi sahibi olmak.

· MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

· Sunum ve etkin iletişim becerilerine sahip olmak.

· Kullanıcı testleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Dokümantasyon disiplinine sahip olmak.

· Süreç Kontrol ve İzleme yazılımları(Jira, TFS, vb.) konusunda tecrübeli olmak.

· Tercihen Test Otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi olmak. (Selenium vb.)

· Tercihen Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1

Veri Ambarı Uzmanı / İş Zekası Uzmanı

· Üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezunu, tercihen (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, İstatistik bölümlerinden mezun olmak)

· Mezuniyet sonrası en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Veri ambarı analizi, tasarımı ve kurulumu süreçlerinde görev almış olmak.

· İleri seviyede SQL bilen ve query optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

· TSQL/PLSQL konusunda bilgi sahibi olmak.

· ETL süreçlerinin tasarımı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· SQL Server Integration Services (SSIS) kullanımında en az orta seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· Datamart/OLAP kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

· Tercihen SAP Business Objects raporlama çözümleri (Dashboard, Web Intelligence, Universe Design, System Administration) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen Microsoft Power BI raporlama çözümleri konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
1

b) Teknik Personel:
PERSONEL ADI VE/VEYA SAYISI UNVANI İŞİN TANIMI ASGARİ NİTELİĞİ ÇALIŞMA SÜRESİ
1 Kişi Takım Lideri Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· En az lisans mezunu, tercihen (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak)

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· .NET (C#, ASP.Net WebForms, MVC, Core, Standart) platformuna hâkim, Rest mimarisine hâkim, Restful, Entity Framework, WCF ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap ve Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· NoSQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Proje takibi, süreç ve sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· Ekibin hedefine ulaşabilmesi için gerekli koçluk ve yönlendirmeleri yapabilecek deneyime sahip olmak.

· Tercihen Java EE web projeleri geliştirmiş olmak.

· Tercihen Mobil uygulama geliştirmiş olmak.

· Tercihen Angular, Angular JS, Vue JS vb. frontend teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.

1 yıl
11 Kişi

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(.NET)

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden (tercihen Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden) mezun olmak.

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 4 (dört) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· .NET (C#, ASP.Net WebForms, MVC, Core, Standart) teknolojilerine hâkim, Restful, Entity Framework, WCF ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· NoSQL/Oracle/PostgreSQL/MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Tercihen GeoServer, OpenLayers, PostGIS, GeoTools vb. açık kaynak kodlu ürünleri ve api’ları kullanmış olmak.

· Tercihen Angular, Angular JS, Vue JS vb. frontend teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak

1 Yıl

2 Kişi

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(JAVA)

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden (tercihen Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden) mezun olmak.

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 4 (dört) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Java Spring Boot vb. teknolojilere hâkim, Restful, Hibernate, konularında deneyimli olmak.

· Tercihen JSF, JSP, PrimeFaces konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· NoSQL/Oracle/PostgreSQL/MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

1 Yıl
11 Kişi

Yazılım Geliştirme Uzmanı

(.NET)

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin en az lisans veya ön lisans bölümlerinden (tercihen Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden) mezun olmak.

· Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· .NET (C#, ASP.Net WebForms, MVC, Core, Standart) teknolojilerine hâkim, Restful, Entity Framework, WCF ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak.

· Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak.

· Katmanlı mimariler üzerine kod yazmış olmak.

· HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Responsive Design konularında deneyimli olmak.

· Oracle/PostgreSQL/MSSQL (SP, Function, Triger, Transaction)  konularında bilgi sahibi olmak.

· Sürekli entegrasyon ürünlerinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Tercihen GeoServer, OpenLayers, PostGIS, GeoTools vb. açık kaynak kodlu ürünleri ve api’ları kullanmış olmak.

· Tercihen Angular, Angular JS, Vue JS vb. frontend teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak

1 Yıl
6 Kişi Kıdemli İş Analisti ve Test Uzmanı

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden mezun olmak.

· Yazılım süreç analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Yazılım test süreçleri ve yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· İş süreçleri konusunda deneyimli olmak.

· İleri düzeyde raporlama ve analizler konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Taslak ekran çizimleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

· SQL hakkında bilgi sahibi olmak.

· MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

· Sunum ve etkin iletişim becerilerine sahip olmak.

· Kullanıcı testleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Dokümantasyon disiplinine sahip olmak.

· Süreç Kontrol ve İzleme yazılımları(Jira, TFS, vb.) konusunda tecrübeli olmak.

· Tercihen Test Otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi olmak. (Selenium vb.)

· Tercihen Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1 Yıl
7 Kişi İş Analisti ve Test Uzmanı

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

· Yazılım ve iş süreç analizi, test süreçleri ve yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· İleri düzeyde raporlama ve analizler konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Taslak ekran çizimleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

· SQL hakkında bilgi sahibi olmak, MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

· Sunum ve etkin iletişim becerilerine sahip olmak,

· Dokümantasyon disiplinine sahip olmak.

· Süreç Kontrol ve İzleme yazılımları(Jira, TFS, vb.) konusunda tecrübeli olmak.

· Tercihen Test Otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi olmak. (Selenium vb.)

· Tercihen Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 
1 Kişi DEVOPS

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun, tercihen (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak)

· Mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Çok iyi derecede DevOps, CI/CD süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

· Linux işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.

· Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo, SonarQuebe kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1 Yıl
2 Kişi Tasarım Uzmanı

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

· Yazılım arayüz tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

· Mezuniyet sonrası  en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Kullanıcı Etkileşim Tasarımında, kullanılabilirlik testi, kullanıcı arayüzü tasarımı, kullanıcı odaklı görsel tasarım, web ve mobil uygulamalarda Prototipleme vb. konularda bilgi sahibi olmak.

· Görsel tasarım araçlarının (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, XD ve Sketch vb.) kullanımında tecrübe sahibi olmak.

· HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery ve JavaScript, Responsive tasarım konusunda bilgi sahibi olmak.

Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, kullanıcı dostu tasarımlar hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
1 Yıl
1 Kişi

Veri Ambarı Uzmanı / İş Zekası Uzmanı

Yazılım Geliştirme Analiz ve Programlama

· Üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezunu, tercihen (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, İstatistik bölümlerinden mezun olmak)

· Mezuniyet sonrası en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

· Veri ambarı analizi, tasarımı ve kurulumu süreçlerinde görev almış olmak.

· İleri seviyede SQL bilen ve query optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

· TSQL/PLSQL konusunda bilgi sahibi olmak.

· ETL süreçlerinin tasarımı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· SQL Server Integration Services (SSIS) kullanımında en az orta seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

· Datamart/OLAP kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

· Tercihen SAP Business Objects raporlama çözümleri (Dashboard, Web Intelligence, Universe Design, System Administration) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen Microsoft Power BI raporlama çözümleri konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
1 Yıl

Anahtar teknik personel olarak gösterilen 4 (Dört) personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilecektir. Sözleşme Kapsamında çalıştırılacak personel sayısı Anahtar Teknik Personeller dahil olmak üzere 47 (Kırkyedi) kişi olacaktır.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bilişim alanında tekbir sözleşme ile yapılmış olan; Yazılım danışmanlık ve/veya yazılım geliştirme ve/veya yazılım bakım ve destek işleri ihalenin tümü için benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No:52 Kat:18 adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş