İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Ordu İli Fatsa İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Aybastı Kavşağı, Dolunay Kavşağı, Kutlukent Kavşağı, Otogar Kavşağı, Sanayi Kavşağı, Stadyum-liman Kavşaklarının Düzenlenmesi İşi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri (bsk)
İlan Tarihi 26.09.2022
İhale K.No 2022/959829
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.10.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/959829

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3623118000 - 3623118012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ORDU İLİ FATSA İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN AYBASTI KAVŞAĞI, DOLUNAY KAVŞAĞI, KUTLUKENT KAVŞAĞI, OTOGAR KAVŞAĞI, SANAYİ KAVŞAĞI, STADYUM-LİMAN KAVŞAKLARININ DÜZENLENMESİ İŞİ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toprak Tesviye İşleri (128.990 m³ kazı), Sanat Yapıları (2.825 m³ demirli ve demirsiz beton, 4.025 m³ istifsiz taş dolgu), Üstyapı İşleri ( 109.125 ton plentmiks alttemel ve temel, 118.550 m² bitümlü sıcak karışım imalatı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ORDU İLİ FATSA İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KM: 120+700-121+680 ARASI AYBASTI KAVŞAĞI, KM: 115+581, 406 DOLUNAY KAVŞAĞI, KM: 114+100-114+640 ARASI KUTLUKENT KAVŞAĞI, KM: 118+080-118+460 ARASI OTOGAR KAVŞAĞI, KM: 111+940-112+700 ARASI SANAYİ KAVŞAĞI, KM: 117+280-117+902 ARASI STADYUM-LİMAN KAVŞAĞI
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayınlanan yapım islerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğde yer alan (A)/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet, Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak Vs.) Ve Oynak (Batak Ve Balçık) Zeminlerin Kazısı Yapılması ve Kullanılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 4,9119% 7,3678% 3,07
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yapılması Ve Kullanılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 2,9315% 4,3973% 1,83
Dolguya Gelen Her Cins Ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması Ve Sıkıştırılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0855% 0,1283% 0,05
Her Cins, Klastaki ve Genişlikteki Zeminde Reglaj (Anayol, Kavşak ve Bağlantı Yollarında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,2565% 0,3848% 0,16
Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Düz Sahalarda ve Şevlerde Bitkisel Toprak Teşkili(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,2529% 1,8793% 0,78
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Su Altında Drenaj, Kanalizasyon Hendeği, Duvar Temeli, Altgeçit, Üstgeçit, Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Tabliyeli Menfez, Kemer Menfez, Menfez Büzü, Kafa Hendekleri, Topuk Hendekleri, Bilumum Kanallar, Taş Dolgu Ve Tahkimat İşleri (Köprü Temelleri Hariç) Temellerinin Kazılması (Makine İle)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,6838% 2,5257% 1,05
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprüler Temelleri Hariç) Ve Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Hazır Beton Harcı İle) (Min. C16/20 Beton Sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,3864% 0,5795% 0,24
Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj, Yarma Ve Yarma Kafa Hendekleri) (Hazır Beton Harcı İle) (Min. C30/37 Beton Sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,313% 0,4695% 0,2
Her Türlü İnşaatta (Kirişli Ve Kutu Menfezler, Köprüler Ve Betonarme Kazık Hariç, Plak Ve Kompozit Menfezler Dahil) Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (Hazır Beton Harcı İle) (Minimum C30/37 Beton Sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 4,1888% 6,2832% 2,62
Her Türlü Açıklıkta Altgeçit, Üst Geçit ve Kutu Menfezlerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (Hazır Beton Harcı İle) (Min. C30/37 Beton Sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,2888% 0,4332% 0,18
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,6245% 0,9368% 0,39
İnşaat Bünyesine Giren İnce Ve Kalın Her Ebat Ve Çaptaki Nervürlü Çelik Zati Bedeli (Zayiat Dahil), İşbaşına Nakli Ve İşçiliği(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 4,4249% 6,6373% 2,77
Sanat Yapıları Ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol Ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi Ve Her Türlü Sanat Yapısı Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 3,0792% 4,6188% 1,92
Ø 150 mm. lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini, İş Başına Nakli ve Döşenmesi(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0179% 0,0268% 0,01
Prefabrik Beton Parke İmali, Nakli Ve Yerine Döşenmesi (6cm Kalınlıkta)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 6,2446% 9,3669% 3,9
Prefabrik Beton Bordür İmali, Nakli Ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 3,436% 5,154% 2,15
Ø 600 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) Temini, Nakli ve Döşenmesi(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 2,1043% 3,1564% 1,32
Ø 800 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) Temini, Nakli ve Döşenmesi(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 2,3241% 3,4862% 1,45
Plent-Miks Alttemel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 7,3768% 11,0652% 4,61
Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 9,3709% 14,0564% 5,86
26 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle Astarsız Temel Üzerine 1 M2 Bitümlü Sıcak Karışım, [11 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası (Astarsız Temel Üzerine) (Tip-A), 10 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası Ve 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası (Tip-1)] Yapılması (İdare Malı Bitüm İle)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 24,6977% 37,0466% 15,44

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.