İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Eskişehir-tepebaşı İlçesi Hayriye Mahallesi, 619 Ada, 41 Parsel, 26 Yıl Süreli Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi
İlan Tarihi 19.01.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

KÜTAHYA VAKIFLARBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VEYA ONARIMKARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhaledosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde inşaedilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerindenartış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzunsüreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesineçıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

Il'i

Eskişehir

İlçesi

Tepebaşı

Mahallesi

Hayriye

Cadde-Sk.-Mevkii

Zübeyde Hanım Caddesi

Ada

619

Parsel

41

Yüzölçümü (m2)

283,16

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Ahşap Ev Ahşap Han,Ahşap Ardiye Ahşep Dükkan Ahşap Kahvehane Ahşap Fırın Ve Arsa       (Halihazırda Arsa)

Vakfı

Hacı Ömer Ağa Camii Vakfı (331/361)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (30/361) 

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği

Eskişehir-Tepebaşı İlçesi Hayriye Mahallesi, 619 ada, 41 Parsel, 26 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi.

Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu

 

Ticari/ Otel

Ihale Usulü

Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanun 35/a. maddesi)

Süresi

26 Yıldır. (Yapım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 23 Yıl), işin süresi ve Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl aylık; 3.000,00.-TL (ÜçbinTürkLirası) + (ihale artışı),

2. Yıl ve 3.Yıl aylık ; Bir önceki yılın kira bedeline TÜFE oranında artış yapılması + (ihale artışı)

4, Yıl aylık; 150.000,00.-TL (YüzellibinTürkLirası ) + ( Önceki 3 yılın TÜFE artışı)(ihale artışı),

Sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar , her yıl yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel

(Yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamı)

 

 

 

16.651.389 TL 00 KRŞ

Geçici Teminat

499.541 TL 67 KRŞ

ihale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya

Tlf. 0 274 223 64 76 e- mail :kutahya@vgm.gov.tr

ihale Doküman Bedeli

500,00.-TL

ihalenin Yapılacağı Adres

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya

ihale Tarih ve Saati

22.02.2023-Saat: 10:30İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde ArananŞartlar:

1) İsteklilerinihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri. Şartnamenin (11.3.) maddesine uygunolarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih veSaatine Kadar belirtilen adrese. Elden teslim etmeleri veya Posta yoluylaulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar idareyeulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a)  İletişim Bilgi Formu; Türkiye'detebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:l),

b)  Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf veSanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.l. Gerçek kişi olmasıhalinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasıveya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olmasıhalinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayanyabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki TürkiyeKonsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olmasıgerekir.)

c)    İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti,

      c.l. Gerçek kişi olmasıhalinde. Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslıveya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olmasıhalinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

d)   Vekâletname ve Noter Tasdikli İmzaBeyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına tekliftebulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e)   Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya GeçiciTeminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygunGeçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2)veya geçici ve ekteminat bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankası Kütahya Şubesindeki TR290021 0000 0030 0004 3000 02 İBAN nolu İdare hesabına (İşin adı ilebirlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ilevergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarakyatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f)    Ortak    GirişimBeyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygunOrtak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g)  Banka Referans Mektubu; Tahmin edilenbedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterirekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek: 4)(Banka referans mektuplarının ihaleyiyapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmişolması gerekmektedir.)

h)   İş Deneyim Belgesi veya Alt YükleniciTaahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihiitibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A)veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar;karnelerindeki yazılı tutarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıylagüncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler)veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılıDevlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış (İş DeneyimBelgesi) veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunugösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş BitirmeTutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veyaaslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi), İş deneyimikriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin. son keşifbedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerindentutarının %50'si değerlendirilir.

h.l. Müteahhit veyataşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarınataahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş BitirmeBelgesi),

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarınataahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idareninonayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere)taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz notertasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi),

h.3. Müteahhit veyataşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılanişlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş BitirmeTutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi),

h.4.Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgeleresahip olmaması ya da iştigal konuları arasında yapım işlerinin bulunmamasıhalinde; işi (yapım/onarım)şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip altyüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt YükleniciTaahhütnamesi (Ek:5).(Altyükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum vekuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartıaranır.)

ı) Vergi BorcuOlmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergidairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da notertasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretiya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerindenalınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilantarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelindeprim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretininverilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdiklisuretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerindenalınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronikimza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracıkullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerdenYasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),

k) İhaledokümanının satın alındığına dair makbuz,

1) Yer GörmeBelgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğeuygun Yer Görme Formu (Ek: 7)

m) Terör örgütlerine iltisakı yahutbunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname. (Ek:11)

n) İç Zarf /Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesindeaçıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisindeşartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekildehazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8)sunmalarıgerekmektedir,

2-    ) Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j),(l) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-    ) İstekliler, yukarıdasayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-    ) İhaleye katılmaküzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek birbaşvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeyealınmayacaktır.

5-    ) Telgraf veya Fakslayapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulmasıdurumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-    ) İdareye verilen veyaulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-    ) Her türlü vergi,resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

8-    ) İşbuilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileriiçermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi veeklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9-    ) İdare gerekçesinigöstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

Yeterlilik
Paylaş