İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-şişli Hamidiye Etfal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Hastanemize Bağlı İsmail Akgün Ve Sarıyer Ek Hizmet Binaları İçin 10 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı
İlan Tarihi 03.02.2023
İhale K.No 2023/96907
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.02.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.02.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/96907

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 - ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123735329 - 2123735284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Hastanemize Bağlı İsmail Akgün ve Sarıyer Ek Hizmet Binaları için 10 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Hastanemize Bağlı İsmail Akgün ve Sarıyer Ek Hizmet Binaları için 10 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bağlı Sarıyer ve İsmail Akgün Binaları hizmet verilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın alma Birimi (Başhekimlik Binası 2.kat) Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli firmalar hizmet kapsamında yaptırılacak işler için Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren teknik şartnamede belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerini Yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır. Alt yüklenicilere yaptıracağı işlere ilişkin alt yüklenicilerine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerini veya herhangi bir üreticiden yetkili teknik servis olduğunda dair belgeyi sunmalıdırlar. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluğu Bakım Onarım işi için ; *Elektrik mühendisleri odasından büro tescil belgesi ve Bakımların başında bulacak yetkili mühendisin de elektrik mühendisleri odasından onaylı SMM belgelerini ihale dosyasında sunulacaktır. *Elektrik mühendisi olarak çalışacak personelin "Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Belgesi "belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu hastaneleri veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş teknik bakım ve onarım hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş