İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 15bölge Müdürlüğü Çankırı, Karabük Ve Kastamonu İllerindeki Yol Yapım İşlerinin Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı
İlan Tarihi 21.03.2023
İhale K.No 2023/253103
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.04.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
 yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2023/253103

1-İdarenin
a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
c) Elektronik Posta Adresi : bol15@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
36 ay süre ile 105 kişi ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Muhtelif Yol Yapım İşlerinin Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağında yer alan Çankırı, Karabük ve Kastamonu İli sınırları içindeki Devlet ve İl Yolları
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 - MERKEZ / KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 04.04.2023 10:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 45.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 30.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 55.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur. İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Pozisyon

Adet

Asgari Toplam Tecrübe (Yıl)

Asgari Benzer Tecrübe (Yıl)

Teşkilat Başkanı (İnşaat Müh.)

1

8

4

Saha Kontrol Mühendisi (İnşaat Mühendisi):

1

5

3

Kalite Kontrol Mühendisi (İnşaat/Jeoloji/Kimya/Jeofizik Mühendisi)

1

5

3


2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

Teşkilat Başkanı (İnşaat Mühendisi) (1 adet):

En az 8 yıllık inşaat mühendisi olması,

ve

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 4 yıl çalışmış olması,  

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 4 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.
65 yaşından gün almamış olması,

Saha Kontrol Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (10 adet):

•  En az 5 yıllık inşaat mühendisi olması,

ve

• Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması,

veya

• Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait köprü, tünel, BSK ve yol yapım işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

60 yaşından gün almamış olmak

Kalite Kontrol Mühendisi (İnşaat, Jeoloji, Kimya veya Jeofizik Mühendisi) (9 adet):

En az 5 yıllık inşaat, jeoloji, kimya veya jeofizik mühendisi olması,   

ve                                                                                                   

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olmak

Dokümantasyon ve Kesin Hesap Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (2 adet):

En az 5 yıllık inşaat mühendisi olması,

ve

Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya
Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.
60 yaşından gün almamış olmak

Maden Mühendisi (1 adet):

En az 3 yıllık maden mühendisi olması,

ve

Resmi kurumlarda en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,
Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,

veya
Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması

Orman Mühendisi (1 adet):

En az 3 yıllık orman mühendisi olması,

ve
Resmi kurumlarda en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması

Etüt ve Proje Kontrol Mühendisi (İnşaat/Harita Mühendisi) (4 adet):

En az 3 yıllık inşaat veya harita mühendisi olması,         

ve                                                                                          
Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya
Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu”na ait “Etüt ve Proje Mühendislik veya Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi (İnşaat Müh. veya Harita Müh.) olarak en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması

Elektrik/Elektronik Mühendisi (2 adet):

En az 3 yıllık elektrik-elektronik mühendisi olması,

ve

Resmi kurumların elektrik ve elektronik hizmeti veren birimlerinde en az 2 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

 veya

Yurt içinde veya yurt dışında elektrik ve elektronik hizmeti veren firmalarda en az 2 yıl çalışmış olması,

veya
Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması

Çevre Mühendisi (1 adet):

En az 4 yıllık çevre mühendisi olması,

ve

Resmi kurumlarda en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.
60 yaşından gün almamış olması

Makine Mühendisi (1 adet):

En az 3 yıllık makine mühendisi olması,

ve

Resmi kurumlarda en az 2 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,

veya
Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması,

Mimar (2 adet):

En az 3 yıllık mimar olması,

ve

Resmi kurumlarda en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

veya
Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,

veya
Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 2 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması,

İş Güvenliği Uzmanı (1 adet):

En az 3 yıllık mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizik, kimyager, biyolog veya iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunu İSG teknikeri olması,

ve
Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, en az B sınıfı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı olması,

ve
İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl çalışmış olması,
60 yaşından gün almamış olması

Şehir Plancısı (1 adet):

En az 3 yıllık şehir plancısı olması,

ve
Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 1 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,

veya
Mezuniyet alanında büro veya arazide en az 1 yıl çalışmış olması
60 yaşından gün almamış olması

Topoğraf (8 adet):

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış, (Netcad vb. çizim programlarını kullanabilen),
En az 2 yıllık Topoğraf veya Harita Teknikeri olmak
60 yaşından gün almamış olması

Araştırma Teknisyeni (11 adet):

Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi Mezunları İçin 2 yıl, Meslek Yüksek Okulu Mezunları İçin 1 yıl Arazide Çalışmış Olmak. 
Araştırma ve Geliştirme kursuna katılmak ve Karayolları merkez veya şantiye laboratuvarlarında 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir.
60 yaşından gün almamış olması

Sürveyan (22 adet):

En Az Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.
60 yaşından gün almamış olması

Şenör (8 adet):

En Az Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.
60 yaşından gün almamış olması

Veri Hazırlama Teknik Elemanı (10 adet):

En Az Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.
60 yaşından gün almamış olması

Bilgisayar Operatörü (10 adet):

En Az Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.
60 yaşından gün almamış olması

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte, TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenilmektedir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, raylı sistem, metro veya Demiryolu Yapım Kontrollük, Müşavirlik ve Danışmanlık işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 8 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş