İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Güney Marmara İşletme Müdürlüğü (bursa)
İşin Adı Botaş Güney Marmara İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Bulunan Bursa,balıkesir,bilecik Ve Yalova İllerinde Bulunan Hatlarda Yer İşaret Direklerinin ( Line Marker ) Tamamlanması Ve Pist Temizliği Yapılması
İlan Tarihi 23.03.2023
İhale K.No 2023/289130
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.04.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/289130

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
b) Adresi : AKPINAR MAH. ABDULKADİR GEYLANİ CAD. NO:14 16160 AKPINAR OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 02244454500 - 2244454516
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BOTAŞ GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN BURSA,BALIKESİR,BİLECİK VE YALOVA İLLERİNDE BULUNAN HATLARDA YER İŞARET DİREKLERİNİN ( LİNE MARKER ) TAMAMLANMASI VE PİST TEMİZLİĞİ YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1000 ADET LİNE MARKER ( YER İLARET DİREKLERİNİN TAMAMLANMASI VE 15 KM PİST TEMİZLİĞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA, BALIKESİR, BİLECİK VE YALOVA İLLERİNDEKİ MUHTELİF DOĞAL GAZ BORU HATLARI
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 135 (YüzOtuzBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ BURSA GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİ BENZE İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN A-III GRUBU BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat veya Makine Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.03.2021 TARİH VE 31411 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARAR İLE N KATSAYISI 1 OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Paylaş