İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 1. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası Ve Isı Merkezi İnşaatı
İlan Tarihi 29.03.2023
İhale K.No 2023/310860
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.05.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 3.05.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/310860

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1) DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 1 Adet İdari Binası ve 4 Adet Hizmet Binasının İnşaa Edilmesi, 2) Yıkım Dosyasında belirtilen yapı ve alanlardaki yapı eklentilerini yıkılma ve sökme işlerinin yapılması,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA/YILDIRIM
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Ankara Caddesi No:221 Duçaınarı 16372 Yıldırım / BURSA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 19.06.2018 Tarih 30453-M Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekindeki "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan iş gruplarından; (B) Üst Yapı İşleri, III.Grup:"Bina İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Bu işimizde; ihaleye girecek olan inşaat mühendislerinin iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri/diplomalarını sunmaları halinde bu belgeler, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.maddesi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Grup Adı : GRUP-1
Kısım Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi
Her türlü ahşap dolap sökülmesi
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülme
Ocak taşı ile blokaj yapılması
PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)
10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi
Granülometrik Çakıl Serilmesi
File Serilmesi (teras çatı döşeme üstünde)
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
2 mm kalınlıkta, hdpe esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)
350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması
0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 30-50) çatı örtüsü yapılması.
Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030
Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030
6 cm kalınlıkta 0.030
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 3) 1100 < yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn, honlu vaya cilalı)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
120 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)
120 mm genişlikte min. 2,2 mm et kal.eloksallı alüminyum kapak profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yap. (50 mm gen. dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile)
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
10x& cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması
Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
20 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması
Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması
Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması
Doğal Granit Döşeme Kaplaması Yapılması
Doğal Granit Duvar Kaplaması Yapılması
Doğal Granit Basamak Kaplaması Yapılması
Alüminyum Taşıyıcılı Cam ve Ahşap Bölme Duvar ve Kapı Yapılması
Kompact Laminat Cephe Kaplaması (Beyaz)
Kompact Laminat Cephe Kaplaması (Ahşap Görünümlü)
Alüminyum Kompozit Panel Cephe Kaplaması
Silikon Giydirme Cephe (6mm Temperli Reflekte Cam + 16mm + 6mm Temperli Low-e Cam)
Dikey Kapaklı Silikon Giydirme Cephe (6 mm Temperli Reflekte Cam+ 16 mm+ 6 mm Temperli Low-E Cam)
6 mm Temperli Reflekte Cam+ 16 mm+6 mm Temperli Low-e Cam
6 mm Temperli Cam
6 mm Temperli Camlı Paslanmaz Çelik Korkuluk-2 (H:1,00)
6 mm Temperli Camlı Paslanmaz Çelik Korkuluk-1 (H:1,15)
Fransız Balkonlarına 6 mm Temperli Camlı Paslanmaz Çelik Korkuluk Yapılması
Cam Spider Işıklık Yapılması
Cam Spider Saçak
Buhar Kesici Yapılması
100 Mikron Naylon Serilmesi
Cami-Mescit Halısı Kaplama Yapılması
Karo Halı Kaplama Yapılması
Ahşap Yansıtıcı Akustik Panel Kaplama
Ahşap Yutucu Akustik Panel Kaplama
Akustik Asma Tavan Yapılması
3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
K1 90/220 Laminat Kapı Kasası ve Kapı Kanadı Yapılması ve Yerine Montajı (kapı kol ve aynaları, menteşeler, kilit vb. dahil)
K2 80/220 Ahşap Kaplamalı Laminat Kapı Kasası ve Kapı Kanadı Yapılması
100/220 ölçülerinde; Sac Kasa, Laminat Kaplamalı Ahşaptan Kapı Kanadı Yapılıp Yerine Takılması (kilit, kol ve aynalar, menteşe vb. dâhil)
110/220 Ölçülerinde; Sac Kasa, Laminat Kaplamalı Ahşaptan Kapı Yapılıp Yerine Takılması (kilit, kol ve aynalar, menteşe vb. dâhil)
200/220 Ölçülerinde; Sac Kasa, Laminat Kaplamalı Ahşaptan Çift Kanat Kapı Yapılıp Yerine Takılması (kilit, kol ve aynalar, menteşe vb. dâhil)
Çelik Kapı (100/220)
Fotoselli Kapı (100/220)
Fotoselli Kapı Yapılması (200/280)
Fotoselli Kapı (555/280)
DK-2 90/220 Demir Kapı Yapılması
DK1- 100/220 Demir Kapı Yapılması
Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama+Temperli Reflekte Cam) (110/300)
Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (Isı Yalıtımsız Alüminyum Doğrama+Temperli Cam) (110/280)
Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (110/220) (120 dk. yangına dayanıklı)
Yangın dayanımlı kontrollü kapı (110/200) (120 dk yangına dayanıklı)
Yangın dayanımlı kontrollü kapı (100/220) (120 dk yangına dayanıklı)
Yangın Dayanımlı Şaft Kapağı (60/200) (120 dk. Yangına Dayanıklı)
650/300 ölçülerinde seksiyonel kapı yapılması
Sifonik Sistem Yağmur İniş Hattı Yapılması
Düşey sac yağmur borusu yapılması
Merdiven basamaklarına kaydırmazlık bandı yapıştırılması
İç Mekân Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Kaplamaları (Tabansız)
Dış Mekân Kamalı (Vidalı) Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Kaplamaları (Tabansız)
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılması + Cilalanması
60*60 Parlak Granit Seramik Yükseltilmiş Döşeme Kaplama Yapılması
Seramik Kaplamalı Yükseltilmiş Döşeme
Laminat Parke Yükseltilmiş Döşeme Kaplaması Yapılması
Sunta HPL (Laminat) Kaplı Yükseltilmik Döşeme
PVC Kplı Yükseltilmiş Döşeme Yapılması
3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında)
5 mm Şeffaf Temperli Camlı Duş teknesiz Duşakabin İmalatı Yapılması
Oval Tip Temperli Camdan Duşakabin
MDF Üzeri Lake Boyalı Dolap +Seramik Lavabo + Ayna
Yonga Levha Üzeri Ahşap Kaplamalı Duvar Kaplaması Yapılması
Lazer Kesim Dekoratif Alüminyum Duvar Kaplaması Yapılması
Vinil Duvar Kâğıdı ile Duvar Kaplaması Yapılması (PVC esaslı)
Atatürk Portresi Yapılması
Alüminyum Kompozit Panel İl 3 Boyutlu Yazı Yazılması
Hertürlü Proje Yapılması

35,11% 57,05% 21,94Grup Adı : GRUP-2
Kısım Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ağaçların kesilmesi ve sökme işi
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest Kazı)
Makine veya el ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)
Granülometrik Çakıl Temin Edilerek El İle Serme, Sulama ve Şıkıştırmanın Yapılması
Granülometrik Çakıl Temin Edilerek Makine İle Serme, Sulama ve Şıkıştırmanın Yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Nervürlü çelik hasırın temini ve yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarla Karkas, (Çerçeve) İnşaatı Yapılması, Yerine Tespiti (Yapı Karkası , Köprülerde Profil Demirlerinden Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar ve Benzeri İmalatlar)
Plywood ile düz yüzeyli ve Fiberglas (polyester) kaset kalıplar kaset döşeme beton/betonarme kalıbı yapılması
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması
Yapı Temel Sondajının Yapılması
Patlayıcı Madde Kullanmadan Makina ile Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
4 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1)
Kırmataş Nakli+İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli
Nervürlü Çelik Nakli
Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarların Nakli
Hasır Çelik Nakli
Kazı ve Moloz Nakli
Döküm Harçı Bedeli (Hertürlü Malzemenin Döküm Sahasına Dökülmesi Bedeli)
Normal Çimento Nakli
Sönmemiş Kireç Nakli
Kırmataş Nakli-1
Moloz Taş Nakli

28,29% 45,98% 17,68Grup Adı : GRUP-3
Kısım Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Çapı 200 mm HDPE Koruge (delikli) drenaj borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Debisi 5.0-50 m3/h, basıncı 7.0-25 mss dalgıç tip drenaj pompası temin ve montajı
2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için iki Konumlu (aç/kapa) Servomotor
Dış çapı 110 MM PE100 Boru ve Bağlantı Elemanı Başlarının Elektronfüzyon Kaynağı İle Eklenmesi (PN 10 ATÜ)(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç)
Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması
Dış çapı 110 mm, PE100 borusunun temini ve döşenmesi(baş bağlama bedeli hariç)
Çapı 150 mm HDPE Koruge borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Çapı 200 mm HDPE Koruge borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Çapı 300 mm HDPE Koruge borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Çapı 400 mm HDPE Koruge borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Çapı 500 mm HDPE Koruge borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdrmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdrmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdrmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdrmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş 1 çıkışlı pfabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli ve nakliye dahil)
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil)
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h:0,15-0,60 m değişken, Çapı:1,00 m, et kalnlğı:0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılı entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil)
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil)
Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil)
Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test ve nakliye bedeli dahil)
Sfero döküm ızgaranın yerine konulması (Malzeme bedeli dahil)
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

0,7% 1,14% 0,44Grup Adı : GRUP-4
Kısım Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)
Antibakteriyel lavabo 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk
Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf
Ayna takriben 40x60 cm
Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna
Antibakteriyel etajer fayans 50x10 cm ekstra sınıf
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti
Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti
Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) takriben 35x40x50 ekstra sınıf
Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra
1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15
1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm
Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf
Beyaz akrilik duş teknesi (mono blok gövde) 90x90x11 cm. kare
Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.
Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil)
Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası
Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı
Fayans sabunluk kollu takriben 16x31 cm
Paslanmaz çelik kağıtlık
Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık
Engelliler için tutunma barı
Engelliler için klozet tutunma barı
Engelliler için katlanabilir tutunma barı
Yer süzgeci pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı
Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm.
Soğuk su sayacı ø 50 mm. flanşlı
15,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
30,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
Tam otomatik su yumuşatma cihazı 3 m3/sa
Tam otomatik su yumuşatma cihazı 12,0 m3/sa
Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 2" 50Ø mm.
Termometre,hidrometre ve boşaltma ağızları
2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler
Tam otomatik multı medya filtre cihazı 13.0 m³/h
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi
130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
1500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Radyatör duvar konsolu
Panel radyatör (tip 22) 600
Demont.Panel radyatör (tip 22) 600
Panel radyatör (tip 22) 900
H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm
Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")
Demont.Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2")
Köşe tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2")
Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü
Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru
Kollektör borusu ø 219/4,5 mm.dikişli boru
Kollektör ağzı ø 25 mm
Kollektör ağzı ø 50 mm
Kollektör ağzı ø 65 mm
Kollektör ağzı ø 80 mm
Kollektör ağzı ø 125 mm
3 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
12 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü
Silindirik havalandırma deposu 10 lt.
25 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
75 m3/h, Ø400 , dn200 flanşlı denge tankı
Ø500 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 5" 125 mm, dış cap 139,7/5,00 manşonsuz ağırlık 17,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 5" 125 mm, dış cap 139,7/5,00 manşonsuz ağırlık 17,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil)
PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı.
Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 32 (Mahfaza dış çapı) 90 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil)
Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi
Klapeli tip ;125 Ø mm rogar klapesi
Klapeli tip ;160 Ø mm rogar klapesi
Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc)
Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc)
Havalandırma boru ve şapkası 125 Ø mm.(pvc)
Sürgülü vana (pik döküm flanşlı) ø 65 mm.
Sürgülü vana (pik döküm flanşlı) ø 80 mm.
Sürgülü vana (pik döküm flanşlı) ø 125 mm.
Sürgülü vana (pik döküm flanşlı) ø 150 mm.
ø 20 mm Kosva vana (kolon musluğu) 3/4", pirinç, vidalı, pste imal edilmiş, boşaltmalı
ø 25 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1", pirinç, vidalı, pste imal edilmiş, boşaltmalı, TS-15/5'e uygun
ø 32 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/4", pirinç, vidalı, pste imal edilmiş, boşaltmalı
ø 40 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/2", pirinç, vidalı, pste imal edilmiş, boşaltmalı
ø 50 mm Kosva vana (kolon musluğu) 2", pirinç, vidalı, pste imal edilmiş, boşaltmalı
15 Ø mm, 1/2" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
20 Ø mm, 3/4" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
25 Ø mm, 1" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
50 Ø mm, 2" Pirinç, pste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
65 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148)
20 Ø mm (3/4") PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı küresel vana (TS 3148)
25 Ø mm (1") PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı küresel vana (TS 3148)
32 Ø mm (1 1/4") PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı küresel vana (TS 3148)
40 Ø mm (1 1/2") PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı küresel vana (TS 3148)
65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
125 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm.
Doğalgaz küresel vana, pirinç pste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm
Doğalgaz küresel vana, pirinç pste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm.
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 80 mm.
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,ps döküm 3/4", ø 20 mm.
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,ps döküm 1 1/4", ø 32 mm.
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,ps döküm 1 1/2", ø 40 mm.
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Ø40 mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri
Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm.
Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm.
Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 125 mm.
Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 150 mm.
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 50 mm.(2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
65 Ø mm. kauçuk titreşim yutucu PN 16
80 Ø mm. kauçuk titreşim yutucu PN 16
125 Ø mm. kauçuk titreşim yutucu PN 16
Flanşlı hava ayrıcı Ø 150 mm
Flanşlı tortu ayırıcı Ø 150 mm
Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2"
Doğalgaz selenoid vanaları 6 bar'a kadar (kapalı) dn 65 (2 1/2") flanşlı
Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu:
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (36-50) m3/h (5 - 10) mss
Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil
Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 6") arası (6") dahil
Sülyen boyayla boru boyanması ø 150 mm - 200 mm, (6" - 8") arası (8") dahil
Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil
Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
(3/4") dış çap:27 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(1") dış çap:33 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(11/4") dış çap:42 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(11/2") dış çap:48 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(2") dış çap:60 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(21/2") dış çap:76 Ø mm et:30 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(3") dış çap:89 Ø mm et:40 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(4") dış çap:114 Ø mm et:50 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(5") dış çap:140 Ø mm et:60 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(6") dış çap:169 Ø mm et:60 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
(8") dış çap:219 Ø mm et:60 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Vana yalıtım ceketi nw 15
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 15
Vana yalıtım ceketi nw 20
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 20
Vana yalıtım ceketi nw 25
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 25
Vana yalıtım ceketi nw 32
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 32
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 40
Vana yalıtım ceketi nw 50
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 50
Vana yalıtım ceketi nw 65
Tüm Dişli Armatür Grupları ( vana,pislik tutucu,çekvalf..) Yalıtım Ceketi NW 65
Vana yalıtım ceketi nw 80
Vana yalıtım ceketi nw 100
Vana yalıtım ceketi nw 125
Vana yalıtım ceketi nw 150
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, Kaplama çapı 50 mm’ye kadar
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar
Radyal vantilatör/aspiratör 225 paskal 1000 m3/h
Radyal vantilatör/aspiratör 675 paskal 3000 m3/h
Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 1000 M3/H'A KADAR
Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 5000 m3/h.
Kanal tipi aspiratör 300 m3/h
Kanal tipi aspiratör 500 m3/h
Kanal tipi aspiratör 2500 m3/h
10.000 m3/h duman atım fanı (TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°c, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.ss'na) kadar.)
16.000 m3/h duman atım fanı (TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°c, 120dak.) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.ss'na) kadar.)
Kuru hava filtresi (elem.temizlenmeyen) 501-1500 m3/h.
Kuru hava filtresi (elem.temizlenmeyen) 1501-3000 m3/h.
1000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları
2000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları
4000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları
2000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri
4000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri
En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
En geniş kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması
Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (T, çatal, manşon, redüksiyon malzemelerinin boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Hava damperi 0.25 m2.ye kadar( 1 m2 birim fiyatı )
Hava damperi 0.50 m2.ye kadar( 1 m2 birim fiyatı )
Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 2501-3600 cm2
Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 1601-2500 cm2
Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 2501-3600 cm2
Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 3601-4500 cm2
Kanat araları sabit dairesel şekilli alüminyum anemostat 14"-35 cm ye kadar
Kanat araları sabit tip anemostat 35 cm.
600x 600 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat
Üfleme Anemostat/Menfez damperi 2501- 3600 cm2
Menfez damperı 1601-2500 cm2
Menfez damperi 2501-3600 cm2
Ø 125 mm gemici tip anemostat
Ø 150 mm gemici tip anemostat
Panjur (galvanizli saçtan)
Panjur (alüminyumdan)
Tel kafes
66 kw soğutma kapasitesi (nom),74 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
84 kw soğutma kapasitesi (nom),94 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
105 kw soğutma kapasitesi (nom),115 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
110 kw soğutma kapasitesi (nom),120 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
115 kw soğutma kapasitesi (nom),130 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
129 kw soğutma kapasitesi (nom),140 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
134 kw soğutma kapasitesi (nom),149 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompsörlü dış ünite veya dış ünite grubu
Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW. kaset tipi iç ünite
100 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı
Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 " 1,2 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları
25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları
50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları
100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları
Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar
Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Yüzey tip elektronik sıcaklık duyar elemanı
DN80 - DN125 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar
DN80 üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
DN125 üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı
Debi=12 m3/h h=100 mss dikey milli çok kademeli yangın pompası
Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg
Doğalgaz dedektörü
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
Temizleme Kapağı ø70 (MONTAJ VE TEST DAHİL, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM)
Temizleme Kapağı ø125 (MONTAJ VE TEST DAHİL, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM)
DN150 Manyetik Filtre
6 bar emniyet ventili pn-16 ø 32 mm
Bursagaz Doğalgaz Merkezi Abonelik, Proje Bedeli, Güvence Bedeli vb hertürlü gider.
Demont. 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bursagaz Doğalgaz Bireysel Abonelik, Proje Bedeli, Güvence Bedeli vb her türlü gider.
2 ton akülü istif makinesi
Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Doğal Gaz Fleksi Ocak İçin Çelik Örgülü 1/2"
Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Mekanik Depm Emniyet Vanası 21/2" flanşlı

6,84% 11,11% 4,28Grup Adı : GRUP-5
Kısım Adı : 01 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
ÖZ1 2*13W LED APLİK
ÖZ2 15W LED APLİK
ÖZ3 80W LED SARKIT
L2 TEL KAFESLİ ETANŞ ARMATÜRÜ
DVD CD MP3 OYNATICI
PRİZ KUTUSU 1MONOFAZE + 1TRIFAZE
8 TB HDD
HDMI KABLO 5 MT
YAKLAŞIM TİP KART OKUYUCU
KAPI AÇMA BUTONU
ELEKTROMANYETİK KİLİT
8 OKUYUCULU IP KARTLI GEÇİŞ KONTROL PANELİ
10/24 MULTISWITCH
48 PORT POE SWITCH
1 MT PATCH CORD
50 PORT ISDN TELEFON PATCH PANEL
OMURGA SWITCH
10/40 MULTISWITCH
J TİPİ LED ARMATÜR
KAPI ZİLİ
OPERATÖR BİLGİSAYARI
KAPI OTOMATİĞİ
KNX DALI GATEAWAY
IP ROUTER CİHAZI
KNX HAREKET VE PARLAKLIK SENSORU (ASMA TAVAN)
KNX KORİDOR SENSÖRÜ (SIVA USTU)
KNX GÜÇ KAYNAĞI 640 MA
KNX TEKLI ANAHTAR
KNX DORTLU ANAHTAR
GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI
AYDINLATMA OTOMASYON DEVREYE ALMA VE MÜHENDİSLİK
AYDINLATMA OTOMASYON SERVER
18.5 INC MONITOR
KLAVYE VE FARE
1000A PANO ÇIKIŞ
1000 A SAĞA /SOLA DÖNÜŞ
1000 A AŞAĞI VE YUKARI DÖNÜŞ
1000 A DÜZ BOY PLUG IN BUSBAR
1000 A DÜZ BOY BOLT ON BUSBAR
1000 A ARA BOY BOLT ON BUSBAR
1000 A BOLT ON ORTADAN T ELEMANI
1000 A BOLT ON DİKEY DİLATASYON
1000 A SONLANDIRMA
160 A PLUG IN BOŞ ÇIKIŞ KUTUSU
250 A PLUG IN BOŞ ÇIKIŞ KUTUSU
630 A PLUG IN BOŞ ÇIKIŞ KUTUSU
250A PANO ÇIKIŞ
250A SAĞA / SOLA / AŞAĞI / YUKARI DÖNÜŞ
250A PLUG IN DÜZ BOY BUSBAR
250A PLUG IN ARA BOY BUSBAR
250A T ELEMANI
250A DİKEY DİLATASYON
250A SONLANDIRMA
250A YATAY TESPİT ELEMANI
BUSBAR ASKI SİSTEMİ
ÖZ1 2*36W EXPROOF LED ARMATÜR
EXPROOF KONVANSİYONEL KOMBİNE DEDEKTÖR
EXPROOF FLAŞÖRLÜ SİREN
EXPROOF YANGIN İHBAR BUTONU
120 CM ÇANAK ANTEN
QUADRO LNB
DİJİTAL MESAJ KAYIT ÜNİTESİ
3 MT PATCH CORD
DİJİTAL AM FM TUNER
ARIZA GÖSTERGE DÜZENEĞİ
PLC SCADA SENKRONİZASYON - BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRFOSU İÇİN
BETON TRAFO KÖŞKÜ 6400x2500
BÜYÜK KONFERANS SALONU (B-19) PROFESYONEL SES SİSTEMİ
BÜYÜK KONFERANS SALONU KONFERANS SİSTEMİ
BÜYÜK KONFERANS SALONU PROFESONEL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ
BÜYÜK KONFERANS SALONU IŞIK SİSTEMİ
2.KAT ÇOK AMAÇLI SALON SES SİSTEMİ
2. KAT ÇOK AMAÇLI SALON PROFESYONEL SUNU SİSTEMİ
2. KAT ÇOK AMAÇLI SALON KONFERANS SİSTEMİ
TOPLANTI SALONU (1-32) PROFESYONEL SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ
TOPLANTI SALONU (1-22) PROFESYONEL SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ
TÜM ELEKTRONİK SİSTEMLERİN TEST VE DEVREYE ALMA HİZMETİ
IP TELEFON MAKİNASI(PoE SIP IP Set)
ANA KONTROL İHBAR PANELİ (1 ADET KEYPAD DAHİL)
ÇİFTLİ HAREKET DEDEKTÖRÜ (PIR+MW)
HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ
DEMONT.160 kVA HARİCİ TİP A.G. PANOSU- Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı)
DEMONT.DİKDÖRTGEN KESİTLİ ALÜMİNYUM BARA, 100×5 mm², 1.350 Kg/m
DEMONT.DİKDÖRTGEN KESİTLİ ALÜMİNYUM BARA, 160×10 mm², 4.320 Kg/m
22 inç KONTROL MASASI LCD CCTV MONİTÖRÜ
42 inç LCD CCTV DUVAR MONİTÖRÜ
AKÜMÜLATÖR BATARYASI, 24 VOLT, 60 Ah.
36 KV İZOLE ELDİVEN
36 KV İZOLE HALI
36 KV İZOLE SEHPA
36 kV., 630 A., 16 kA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ
36 kV., 630 A., 16 kA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ
36 kV., 630 A., 16 kA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ
ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, ORTA BOY
630 KVA 33 (28.5-34.5)/0.4-0.231 kV ALÜMİNYUM SARGILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖR(DAHİLİ TİP)
1250 KVA 33 (28.5-34.5)/0.4-0.231 kV ALÜMİNYUM SARGILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖR(DAHİLİ TİP)
400-630 kVA - 4 FAN SAYILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLERİNİN SOĞUTMA DÜZENİ
1000-1600 kVA - 4 FAN SAYILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLERİNİN SOĞUTMA DÜZENİ
1×95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI)
1×95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI KABLO
1×95s/16 mm², 20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI
240 mm² BAKIR KABLO PAPUÇLARI (A.G. KABLOLARINDA)
36 kV., 1250 A., 16 kA KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ
Harici Hırsız Alarm Flaşör ve Sireni
Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )
Sıva üstü sac tablo 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 )
Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 )
Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 )
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
Demont.Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık
Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 16 otomatik sigortalık
Demont.16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Demont.25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bıçaklı sigorta 63 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
Bıçaklı sigorta 100 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,
3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,
3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,
3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar
Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Demont.Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma)
Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar
Kaçak akım koruma şalteri 3*300a.den 3*1250e kadar
3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA
B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak
Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
İşaret lambası 250 v.a kadar
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a.
Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.
1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
450 V.a kadar Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
450 V.a kadar Otomatik kumandalı harmonik filtreli ilave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun
10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
230V 10 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a.
Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a.
Akım ölçü trafosu 2001 - 6000/5 a.
Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun)
Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçlar 3x230/400v..3x10 (60)a
Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaçlar 3x230/400 v..3x5 (7,5) a
16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)
2x0,50 mm2 FVV NYMHY (FD) tipi kablo
1x70 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
1x120 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
1x240 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
1x2,5 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
1x4 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
Demont.1x4 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
1x6 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V
1x16 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
1x35 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Demont.3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
1x95 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x35+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x95+50 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
3x185+95 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
4x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
4x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar
3x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar
3x2.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar
Demont.4x4re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar
4x16rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar
Darbe akım anahtar kumandalı sorti
Halogenfree kablo ile avize sortisi
Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Vavien sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi
Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC
Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Demont.Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w)
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)
LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)
DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı
Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü
300 kva en az 20 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı
Normal start-stop butonu temini ve montajı
2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Kablo tava sistemleri
Kablo tava sistemleri
Kablo Merdivenleri
Demont.En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Demont.En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları
Demont.Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Demont.Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Adresli yangın alarm santralı 13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli
Adresli optik duman dedektörü
Adresli sıcaklık dedektörü
Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü
Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu
Adresli sesli alarm kontrol modülü
Adresli bölge denetim modülü
Adresli röle modülü
Adresli kontak izleme modülü
Demont.16 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
Demont.Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı
Demont.Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı
Paralel ihbar lambası
Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
Demont.Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
Mont.Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu
Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti
Demont.Dedektör sıva üstü montaj kutusu
Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)
Depm hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli
Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli
Tavan Hoparlörü
Duvar Hoparlörü
Gömme tip süreli sürekli yan.acil durum aydınl.armatürü(3 saat sür. yan
Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, çift yüzlü, florasan lambalı)
Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1
En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera
32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı
Masa tipi mikrofon
Mikrofon hattı tesisatı
Amplifikatör ve montajı 100 w.
Televizyon sortisi
Televizyon kollektif anten santralı 21-40 db
Tars dağıtıcı cinsi 2/4 ana max dbkaybı4,5tali15,5
Duafon merkezi ve montajı 20 aboneli
LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
2x2x1.00mm2 lıycy (st) cy tipi enstr.sinyal-kumanda kablosu
Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar
Utp cat6 sıva altı tekli priz
24 portlu utp cat6 patch panel
Bina içi ana hat tesisatı 50 çifte kadar p.37
Bina içi ana hat tesisatı 100 çifte kadar p.37
Demont.Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar
Telefon dağıtım kutusu 50 çifte kadar
Demont.Telefon dağıtım kutusu 100 çifte kadar
Telefon tesisatı sortisi
Telefon fiş prizi
Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2
Demont.Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2
2x0.75mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
20x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
Demont.2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
8x2x0.22mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
4x2x0.50mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
Demont.U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo
8 fiber kapasiteli sc/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi
Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19"
Dikili tip kabinetler 20u 600 mm * 600 mm 19"
Dikili tip kabinetler 32u 600 mm * 600 mm 19"
Dikili tip kabinetler 42u 600 mm * 600 mm 19"
Sunucu kabinleri 42u 800 mm * 1000 mm 19"
Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm
Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm
Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (2 fanlı)
Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı)
Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı
Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı
Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı
Ürüne ait aksesuar 19" 2u yatay kablo düzenleyici
Ürüne ait aksesuar 20u dikey kablo düzenleyici
Ürüne ait aksesuar 32u dikey kablo düzenleyici
Ürüne ait aksesuar 42u dikey kablo düzenleyici
Analog Dış hat 32 / Analog İç Hat 192 / Sayısal İç Hat 46 / Açıklama En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit IP sayısal telefon santrali
Demont.3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg
5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).
7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).
Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d.1000 kva
1000 KVA Ses izolasyon kabini
Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt
Çatı direği (aktif yakalama ucu için)
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken
Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel
Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
İletken koruyucu borusu
Termokaynak eki 115 gr.kaynak tozuna kadar
6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).
Prefabrik betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)

9,06% 14,73% 5,66

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı N=1,00 olarak alınması 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır
Paylaş