İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Güney Marmara İşletme Müdürlüğü (bursa)
İşin Adı Botaş Güney Marmara İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Bulunan 12 İnch Çan-çanakkale Dgbh’ında Boru Değişimi
İlan Tarihi 29.03.2023
İhale K.No 2023/313078
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/313078

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
b) Adresi : AKPINAR MAH. ABDULKADİR GEYLANİ CAD. NO:14 16160 AKPINAR OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2244454500 - 2244454516
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BOTAŞ GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN 12 İNCH ÇAN-ÇANAKKALE DGBH’INDA BORU DEĞİŞİMİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
12” Çan-Çanakkale DGBH’ında yapılan akıllı pıg çalışmaları sonucunda boru hattının KP: 16+900 ile KP:100+100 arasında tespit edilen 50 adet bölgede boru hattında çökme (Dent) meydana geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu noktalarda boru değişimi yöntemi ile hasarlı noktalar bertaraf edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale İli, Çan İlçesi, Etili Köyü ile Çanakkale İli, Kalabaklı Köyü arasındaki güzergâh bölümlerinde gerçekleştirilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ BURSA GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

Yeterlilik
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİ BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN A-III GRUBU BORU VE İLETİM HATLARI İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.03.2021 TARİH VE 31411 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARAR İLE N KATSAYISI 1 OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR
Paylaş