İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Aşağı Çekerek 1 Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek Ve Mamure Ovaları Sulaması 2 Kısım İkmali
İlan Tarihi 29.03.2023
İhale K.No 2023/126488
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.05.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.05.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/126488

1-İdarenin
a) Adı : DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Aşağı Çekerek 1 Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2 Kısım İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
10.600,31 ha (Cazibeli sulama sahaları, Mamure 1-2, Zile 1, Reşadiye 1 Pompajlı sulama sahaları) alanın sulanmasını sağlayacak sulama şebekesi inşaatının yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat İli – Zile ve Reşadiye İlçeleri, Yozgat İli Çekerek İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1460 (BinDörtYüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN

Yeterlilik
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
1600 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 0,82% 1,33% 0,51
1900 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 0,08% 0,13% 0,1
2100 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 6,3% 10,23% 3,94
2800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 3,06% 4,97% 1,91
1900 mm Anma Çapında 25 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 0,82% 1,34% 0,52
2100 mm Anma Çapında 25 Atm Basınç Dayanımlı Dışı PE İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması (St44) 5,9% 9,58% 3,69
Ø600 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,56% 0,91% 0,35
Ø600 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,74% 1,2% 0,46
Ø600 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,17% 0,27% 0,11
Ø700 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,44% 0,72% 0,28
Ø700 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,24% 0,39% 0,15
Ø700 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,18% 0,29% 0,11
Ø800 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,21% 0,34% 0,13
Ø800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,32% 0,52% 0,2
Ø800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,19% 0,31% 0,12
Ø900 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,34% 0,55% 0,21
Ø900 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,17% 0,27% 0,11
Ø1000 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,7% 1,13% 0,44
Ø1000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,75% 1,22% 0,47
Ø1000 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,15% 0,25% 0,1
Ø1100 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,82% 1,33% 0,51
Ø1200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,54% 2,5% 0,96
Ø1200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,3% 0,49% 0,19
Ø1200 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,78% 1,26% 0,49
Ø1300 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,93% 1,51% 0,58
Ø1300 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,16% 0,26% 0,1
Ø1400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,17% 1,9% 0,73
Ø1400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,69% 1,12% 0,43
Ø1600 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,39% 0,64% 0,25
Ø2100 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,58% 0,94% 0,36
Ø2400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,07% 1,74% 0,67
Ø2800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 3,48% 5,66% 2,18
Ø3000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,08% 0,13% 0,1
Ø3400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,78% 1,26% 0,49
Ø3400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 7,1% 11,53% 4,44
Ø3400 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,77% 1,25% 0,48
Ø3800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,47% 2,39% 0,92
Ø3800 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 11,92% 19,37% 7,45
Ø110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,1% 0,17% 0,1
Ø160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,18% 0,3% 0,12
Ø160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,07% 0,12% 0,1
Ø160 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,06% 0,1% 0,1
Ø160 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,07% 0,12% 0,1
Ø180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,12% 0,2% 0,1
Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,1% 0,17% 0,1
Ø225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,27% 0,44% 0,17
Ø225 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,1% 0,16% 0,1
Ø225 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,08% 0,13% 0,1
225 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru Temini, Nakli ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,09% 0,14% 0,1
Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,28% 0,46% 0,18
Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,09% 0,14% 0,1
Ø250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,06% 0,1% 0,1
Ø250 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,08% 0,13% 0,1
Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,29% 0,47% 0,18
Ø280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,1% 0,16% 0,1
Ø280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,19% 0,31% 0,12
Ø280 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,11% 0,18% 0,1
Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,26% 0,43% 0,17
Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,08% 0,13% 0,1
Ø315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,18% 0,3% 0,12
Ø315 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,13% 0,21% 0,1
Ø315 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,08% 0,13% 0,1
Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,4% 0,65% 0,25
Ø355 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,19% 0,31% 0,12
Ø355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,13% 0,21% 0,1
Ø355 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,15% 0,25% 0,1
Ø400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,61% 0,99% 0,38
Ø400 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,26% 0,42% 0,16
Ø400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,26% 0,43% 0,17
Ø400 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,3% 0,48% 0,19
Ø400 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,29% 0,47% 0,18
Ø450 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,3% 0,48% 0,19
Ø500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,54% 0,87% 0,34
Ana Boru Hattı Km:58+050,00'deki Basınc Kırıcı Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,22% 0,36% 0,14
Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-1) 0,2% 0,33% 0,13
Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 m <= İ.B.) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-1) 0,09% 0,14% 0,1
Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (10 m <= İ.B.< 40) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-3) 0,19% 0,31% 0,12
Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Yüksek Basınçlı (40 <= İ.B.) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-3) 0,2% 0,33% 0,13
DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-13) 0,1% 0,16% 0,1
DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-14) 0,17% 0,27% 0,11
Hat Sonunda Cazibeli Tahliye Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-21) 0,08% 0,13% 0,1
Hat Sonunda Cazibeli Tahliye Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-22) 0,06% 0,1% 0,1
Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-23) 0,07% 0,12% 0,1
DN 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 1C, Tip1C-Y) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,17% 0,27% 0,11
DN 200 Cazibeli Ara Tahliye Yapısı (Tip 3C, Tip 3CY) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,07% 0,12% 0,1
DN 150 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4) 0,07% 0,12% 0,1
DN 400 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 23-24-25-29-30-31-32-33-34) 0,1% 0,16% 0,1
DN 1200 ( Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 10-11-12-13) 0,06% 0,1% 0,1
DN 1400 (Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 16-17-18-19-20-21) 0,13% 0,21% 0,1
DN 2x1600 ( Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 22) 0,45% 0,73% 0,28
DN 2x1800 ( Hava Vanalı Memba ve Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 22) 0,09% 0,14% 0,1
DN 3x1600 ( Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 23) 0,46% 0,74% 0,29
DN 4x1800 (Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24) 0,36% 0,59% 0,23
DN 4x2000 (Hava Vanalı Memba ve/veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24) 1,07% 1,74% 0,67
PM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması (İnşaat/Mimari İşler) 0,08% 0,13% 0,1
PM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması (İnşaat/Mimari İşler) 0,07% 0,12% 0,1
PR (Reşadiye 1-2) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması (İnşaat/Mimari İşler) 0,23% 0,38% 0,15
PMŞ (Zile Maşat 1-2) Pompa İstasyonu ve İdare Binası Yapılması (İnşaat/Mimari İşler) 0,28% 0,46% 0,18
PM1 (Mamure 1) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması 0,27% 0,44% 0,17
PM2 (Mamure 2) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması 0,14% 0,23% 0,1
PR (Reşadiye 1) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması 0,3% 0,49% 0,19
PR (Reşadiye 1) Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması 0,18% 0,29% 0,11
PR (Reşadiye 1) Pompa İstasyonu Elekterik ve Otomasyon İşleri Yapılması 0,07% 0,12% 0,1
PMŞ (Zile Maşat 1) Pompa İstasyonu Elekterik ve Otomasyon İşleri Yapılması 0,1% 0,16% 0,1
PR (Reşadiye 1) Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleri Yapılması 0,07% 0,12% 0,1
PMŞ (Zile Maşat 1) Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleri Yapılması 0,73% 1,18% 0,46
Çelik Boru Hatlarının Katodik Koruması 0,22% 0,35% 0,14
Her cins zeminde tünel kazısı ve nakli 1,07% 1,74% 0,67
Tünelde Kaplama Betonu Dökülmesi 0,84% 1,37% 0,53
Tünelde Eğri Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması 0,49% 0,79% 0,31
Tünelde Nervürlü Betonarme Demiri Temini ve Yerine Konulması 0,6% 0,98% 0,38
Tünelde Çelik İksa Yapılması 0,07% 0,12% 0,1
Tünelde Püskürtme Betonu (shotcrete) Yapılması 0,09% 0,14% 0,1
Tünelde Konsolidasyon Enjeksiyonu Yapılması 0,09% 0,14% 0,1
Tünelde Cebri Borular ve Çelik Mesnetleri (Açıkta) 0,22% 0,35% 0,14
Tünelde Cebri Borular ve Çelik Mesnetleri (Tünelde) 0,29% 0,47% 0,18
Her Türlü Zeminde Tünel Portal ve Pompa Binası Kazısı Yapılması 0,18% 0,29% 0,11
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi 0,82% 1,34% 0,52
Açıkta Nervürlü Betonarme Demiri ve Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması 0,82% 1,34% 0,52
Düz/Eğri Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması 0,31% 0,51% 0,2
İşletme Bakım Yolu Teşkili 1,04% 1,69% 0,65

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete
Paylaş