İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Akseki, Alanya, Gündoğmuş Ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine 600 – 800 Tonluk Yangın Havuzu Ve Gölet Yapım
İlan Tarihi 31.03.2023
İhale K.No 2023/321346
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2023
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/321346

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07010 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423451448 - 2423451456
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine 600 – 800 tonluk Yangın Havuzu ve Gölet Yapım
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Akseki 1 Adet 800 ton , Alanya 1 Adet 600 ton, Gündoğmuş 2 Adet 800 ton ve Serik 1 Adet 600 ton -1 adet 800 ton olmak üzere toplam 6 adet 600-800 tonluk yangın havuzu ve gölet yapım işi. (15 kalem iş)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akseki Orman İşletme Müdürlüğü Bademli Şefliği Herse Mevkii , Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Alara Şefliği Saburlar Mevkii, Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Senir Şefliği Karabul Mevkii , Oğuz Şefliği Narağaçı Mevkii ve Serik Orman İşletme Müdürlüğü Gebiz Şefliği Uçansu Mevkii, Akbaş Şefliği Karataş Mevkii
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ’de yer alan  (A) ALT YAPI İŞLERİ IX. GRUP: SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer İşe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği'dir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş