İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşin Adı Erzurum İli Aziziye,yakutiye Ve Palandöken İlçelerinin Derin Zemin Yapısının Belirlenmesi İçin Revize Mikrobölgeleme Etüt Çalışması Yapılması
İlan Tarihi 15.05.2023
İhale K.No 2023/449359
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2023 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2023/449359

1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423441486 - 4422330220
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@erzurumbel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yapılacak iş; Erzurum İli, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçe Sınırlarında 10.887 Ha alanın daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı etütleri ile bu iş kapsamında alınacak verilerin şartnamenin ilgili bölümünde alan ve yetkinlikleri belirtilen akademik danışmanlar eşliğinde etütlerin hazırlanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonucunda ortaya çıkacak İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporunun ilgili tüm mercilere onaylatılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ERZURUM İLİ-AZİZİYE-YAKUTİYE-PALANDÖKEN İLÇELERİ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 29.05.2023 14:30

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 2.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 500.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Personelin Pozisyonu/Kadro sayısı Meslek ve Deneyim süresi İş Kapsamında gerekli süresi Açıklama
Genel Koordinatör /1 kişi

Jeofozik Mühendisi

5 Yıl genel iş  deneyimi
İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca İş kapsamındaki tüm arazi, laboratuar ve büro işleyişinin koordinasyonundan sorumlu 
Genel Saha Sorumlusu/1 kişi

Jeoloji Mühendisi

5 Yıl genel iş  deneyimi
İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca İş kapsamındaki tüm arazi, laboratuar ve büro işleyişinin koordinasyonundan sorumlu 

İhale konusu danışmanlık hizmeti alımı işi için istenilen anahtar teknik personelin sayı ve nitelikleri yukarıda belirtilmiştir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin, eğitimi diploma veya mezuniyet belgesiyle, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibariyle aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı ''Hizmet Bildirimi'' ile tevsik edilmesi, ilgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilmesi zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyan vermeleri zorunludur.

Aday veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyan vermeleri zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamazlar.

Asgari yeterlik kriterleri olarak öngörülen anahtar teknik personelin ihale konusu Danışmanlık Hizmetinde deneyimli ve işin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

b) Teknik Personel:
SIRA ÜNVAN ADET ADI SOYADI İŞ TANIMI ASGARİ NİTELİĞİ ÇALIŞMA SÜRESİ
1 Genel Koordinatör (Jeofizik Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel) 1   KOORDİNATÖR EN AZ 5 YIL İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca
2

SahaSorumlusu (Jeoloji Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel)

1   SAHA SORUMLUSU EN AZ 5 YIL İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca
3 Saha Sorumlusu(Jeofizik Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel) 7   SAHA SORUMLUSU EN AZ 1 YIL İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca
4 Saha Sorumlusu(Jeoloji Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel) 4   SAHA SORUMLUSU EN AZ 1 YIL İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kentsel yerleşmelere ait tek sözleşme kapsamında Format 4 Mikrobölgeleme Etüt Raporu ve/veya İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdü ile beraber 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve/veya İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdü ile beraber 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve/ veya İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdü ile beraber 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planını hazırlamış ve ilgili kuruma onaylatmış olması gerekmektedir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş