İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğü
İşin Adı İstanbul Genelinde Kültür, Spor, Hizmet Ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması (2023/03)
İlan Tarihi 17.05.2023
İhale K.No 2023/464675
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.06.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 12.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2023/464675

1-İdarenin
a) Adresi : Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 449 99 88 - 212 449 51 99
c) Elektronik Posta Adresi : ustyapiprojeler@ibb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
87.500 m² Muhtelif Yapı Projesi, 50.000 m² Açık Alan Düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul (İdare gerekli durumlarda yurtiçinde başka bir ilde iş yaptırma hakkına sahiptir)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 12.06.2023 10:30

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 18.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 8.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 17.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
POZİSYON ADET ASGARİ TOPLAM GENEL DENEYİM

ASGARİ BENZER

İŞLERLE İLGİLİ

MESLEKİ DENEYİM

Proje Koordinatörü

(Mimar veya İnşaat Mühendisi)

1

10 5

Proje Müdürü

(Mimar veya İnşaat   Mühendisi)
1 8 4
Mimar 1 8 4
İnşaat Mühendisi 1 8 4

 

b) Teknik Personel:

1 Adet Proje Koordinatörü    (En az 10 yıllık toplam deneyim ve en az 5 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili mesleki deneyimi bulunan Mimar veya İnşaat Mühendisi olacaktır)

1 Adet Proje Müdürü             (En az 8 yıllık toplam deneyim ve en az 4 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili mesleki deneyimi bulunan Mimar veya İnşaat Mühendisi olacaktır)

1 Adet Mimar                         (En az 8 yıllık toplam deneyim, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 4 yıllık mesleki deneyimi, bulunan Mimar olacaktır.)

1 Adet İnşaat Mühendisi       (En az 8 yıllık toplam deneyim, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan İnşaat Mühendisi olacaktır.)

1 Adet Mimar                         (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet İnşaat Mühendisi       (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet Makina Mühendisi     (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet Elektrik Mühendisi    (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet Jeoloji Mühendisi      (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet Peyzaj Mimarı            (En az 3 yıllık toplam deneyim, 2 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet Harita Mühendisi       (En az 3 yıllık toplam deneyim, 2 yıllık mesleki deneyim)

1 Adet İnşaat Mühendisi veya Jeofizik Mühendisi (Geoteknik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olması aranacak) (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021/03 sayılı "Sözleşme Tasarılarında Yeni Mezun İstihdamı" Genelgesine göre yerel yönetimlerin, yapacakları yapım işleri ihaleleri ve yapım işlerine ilişkin proje hizmeti alımı ihalelerinde, ihale konusu işte istihdam edilecek teknik personelin %20’sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olan mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve tekniker unvanına sahip olması gerektiği belirtilmiştir.  Söz konusu personelin toplam deneyiminin 3 (üç) yılı geçmediğini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi sözleşme aşamasında idareye sunulacaktır.

1 Adet İnşaat Mühendisi       (En fazla 3 yıllık toplam deneyim)

1 Adet Mimar                         (En fazla 3 yıllık toplam deneyim)

1 Adet Jeofizik Mühendisi     (En fazla 3 yıllık toplam deneyim)


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yayınlanan ve söz konusu tebliğin Ek-1 listesinde belirtilen (B) Üstyapı (bina) İşleri II. Grup Bina İşlerinde belirtilen yapıların projelerinin hazırlanması.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş