İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 4. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü
İşin Adı Tcdd 4 Bölge Müdürlüğüne Ait Sivas İl Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Gar, İstasyon Ve Hizmetevlerinin İnşaat, Mekanik Tesisat Ve Elektrik Tesisat Bakım Onarımlarının Yapılması
İlan Tarihi 23.05.2023
İhale K.No 2023/478016
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.06.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 6.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/478016

1-İdarenin
A)Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
B)Adresi : Istasyon Caddesi 1 58030 SİVAS MERKEZ/SİVAS
C)Telefon ve faks numarası : 3463460397 - 3462222314
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
A)Adı : TCDD 4 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SİVAS İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF GAR, İSTASYON VE HİZMETEVLERİNİN İNŞAAT, MEKANİK TESİSAT VE ELEKTRİK TESİSAT BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI
B)Niteliği, türü ve miktarı :
5 Adet Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi,40 metre Panel radyatör (tip 22) 600 , 10 takım Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. 50 metrekare 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan ve muhtelif işler yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
C)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sivas İl Sınırları
ç)Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
D)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
A)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.06.2023 - 14:00
B)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1nci Kat, 113 nolu Oda)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”  B III Grubunda yer alan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.                

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık                                                                       5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran,o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 2,06% 3,44% 2
40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 2,12% 3,53% 2
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,85% 1,42% 1
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,83% 1,38% 1
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 1,19% 1,98% 1
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 1,07% 1,79% 1
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) psli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 1,38% 2,31% 1
Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması 1,63% 2,72% 1
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 3,05% 5,09% 4
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 2,39% 3,99% 3
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması 0,65% 1,08% 1
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 0,99% 1,66% 1
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 0,88% 1,47% 1
Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) 0,67% 1,12% 1
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 1,82% 3,03% 1
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 1,61% 2,69% 1
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 2,71% 4,51% 3
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1,48% 2,46% 2
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. 1,1% 1,83% 1
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 2,38% 3,97% 2
Min 28.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 0,6% 1% 1
Panel radyatör (tip 22) 600 1,81% 3,02% 2
Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 0,68% 1,13% 1
Oransal kontrollu elektronik sıcak su kontrol paneli 0,67% 1,11% 1
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. 0,82% 1,36% 1
4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,97% 1,61% 1
4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,87% 1,45% 1
4x25 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,02% 1,7% 1
Normal aydınlatma sortisi 0,83% 1,39% 1
Güvenlik hatlı priz sortisi 0,64% 1,07% 1
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 2,02% 3,37% 2
Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 2,24% 3,74% 2
Karbonmonoksit gaz dedektörü 0,66% 1,1% 1
3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması 1% 1,66% 1
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,69% 1,15% 1
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması 0,54% 0,9% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

3 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde; (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.
Paylaş