İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü
İşin Adı Tcdd 2 Bölge Müdürlüğü Boğazköprü- Ulukışla Hattının Elektrifikasyon Sistemleri Bakımlarının Yapılması İşi (hizmet Alımı)
İlan Tarihi 23.05.2023
İhale K.No 2023/505281
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/505281 İşin Adı : Tcdd 2 Bölge Müdürlüğü Boğazköprü- Ulukışla Hattının Elektrifikasyon Sistemleri Bakımlarının Yapılması İşi (Hizmet Alımı) İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 1 - İdarenin a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 0312520871-5200391 - 3125208949 c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ b) Yapılacağı Yer : BOĞAZKÖPRÜ- ULUKIŞLA HAT KESİMİ c) Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanıp 730 (yedi yüz otuz) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir. 3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin: a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 31.05.2023 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: a- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. b- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 31.05.2023 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. c- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir. d- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. e- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
Paylaş