İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 6. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Osmaniye İli Karaçay Deresi Islahı 5 Kısım
İlan Tarihi 31.05.2023
İhale K.No 2023/440708
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/440708

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Osmaniye İli Karaçay Deresi Islahı 5 Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı :
800 metre uzunluğunda ocak taşı kullanarak harçlı istifli tahkimat, 1 adet Köprü (3 açıklıklı ve Öngerilmeli Kirişli) ve 1 adet yaya köprü yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer iş grupları tebliğinde yer alan AIX grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Açıkta Kazı Yapılması Depoya ve/veya Dolguya Konulması 4,1% 5,9% 2,5
Her Türlü Betonarme Demirinin Temini ve Montajı 10,9% 15,45% 5,5
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C16/20 Beton İmalatlarının Yapılması 1,85% 2,7% 1
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C30/37 Beton İmalatlarının Yapılması 6,45% 9,15% 3,5
Çeşitli Demir İşleri Yapılması 6,25% 8,85% 3
Öngermeli Prefabrik Kirişlerin Temini ve Yerine Montajı 12,65% 17,9% 7,5
Neopn Mesnet Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 0,2% 0,35% 0,5
Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması 1,1% 1,6% 0,75
Ø100 cm Çapında C30/37 Basınç Dayanımında Yerinde Dökme Betonarme Kazık Yapılması 3,8% 5,4% 2,5
6 cm Sıkışmış Kalınlıkta Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması(Bitüm Bedeli ve Nakliye Dahil) 0,05% 0,1% 0,5
Köprülerde Polimer Bitümlü Mebran ile Su Yalıtımı Yapılması 0,15% 0,3% 0,5
Katran Badana Yapılması 0,01% 0,05% 0,5
Ocak Taşı ile Harçlı İstifli Tahkimat Yapılması 23,8% 33,65% 13,5
Her Türlü Demirli/Demirsiz Betonun Yıkılması 3,2% 4,6% 1,5
Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu İmalatlarının Yapılması 1,5% 2,15% 1
İdarece İstenilen Çapta PVC Yağmur Borusu Temini ve İmalatlarının Yapılması 0,3% 0,5% 0,75
Ocak Taşı ve 350 Dozda Çimento Harcıyla Kargir İnşaat Yapılması 6,3% 8,95% 3
Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarla Karkas, (Çerçeve) İnşaat Yapılması, Yerine Tespiti (Yapı Karkası, Köprülerde Profil Demirlerinden Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar ve Benzeri İmalatlar) (Tüm Nakliyeler Dahil) 2% 2,85% 1,5
Çarpma Etkisini Azaltan Antistatik Kauçuk Zemİn Kaplaması İmalatlarının Yapılması (2 cm Kalınlıkta) 0,01% 0,1% 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş