İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 13. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Antalya-kumluca Gavur Deresi Taşkın Koruma
İlan Tarihi 31.05.2023
İhale K.No 2023/512351
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/512351

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSİ 13.Bölge Müd.Sulama Şube Müd.Barış Mh. Halide Edip ADIVAR Cad. 24 07098 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423311616 - 2423311614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Antalya-Kumluca Gavur Deresi Taşkın Koruma
b) Niteliği, türü ve miktarı :
30.250,00 m³ Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere her sınıfta beton veya betonarme betonu yapılması , 605 ton İnce ve kalın B420c Betonarme demirlerinin hazırlanması ve bükülüp yerine konulması, 1550,00 m³ Her türlü ön germeli betonarme betonu yapılması, taşınması ve yerine konulması, 315 ton yüksek dayanımlı ön germeli çeliğin hazırlanması ve yerine konulması, 12.500,00 m³ istifli ve istifsiz taş tahkimat vb. işlerin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kumluca/ANTALYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü İhale Birimi (Bölge Binası) Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan;  A IX GRUBU- SU YAPILARI  veya  I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ  işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS VE KLASTA ZEMİNİN KAZILMASI, DOLGU YAPILMASI, KAZI FAZLASININ DEPOYA NAKLİ VE KONULMASI 0,76709% 1,42459% 3
HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE HER SINIFTA BETON VEYA BETONARME BETONU YAPILMASI 40,1548% 74,5732% 15
HER TÜRLÜ ÖNGERMELİ BETONARME BETONU YAPILMASI, TAŞINMASI VE YERİNE KONULMASI 7,4414% 13,8198% 5
İNCE VE KALIN B420c BETONARME DEMİRLERİNİN HAZIRLANMASI VE BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI 8,03423% 14,92072% 6
YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİN HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI 6,40873% 11,90194% 5
ELASTOMER MESNET YAPILMASI 0,08122% 0,15084% 1
KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI VE ASFALT YAPILMASI, PVC, GALVANİZLİ DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ 0,98833% 1,83547% 5
KÖPRÜLERDE GENLEŞME DERZİ YAPILMASI 0,38685% 0,71844% 1
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİNİN YAPILMASI 0,98759% 1,8341% 3
HER TİPTE HASIR ÇELİĞİN TEMİNİ, TAŞINMASI VE YERİNE KONULMASI 0,52129% 0,96811% 1
İSTİFLİ TAŞ TAHKİMAT YAPILMASI 2,37809% 4,41646% 1
İSTİFSİZ TAŞ TAHKİMAT YAPILMASI 0,57221% 1,06269% 2
120 CM ÇAPINDA HER BOYDA, YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI 0,95441% 1,77196% 1
MEVCUT DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI VE NAKLİ 0,32392% 0,60156% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16 07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nce Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre Alt Yapı işleri grubundaki yapım işlerinde "N" katsayısı "1,00"olarak belirlenmiştir.
Paylaş