İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 18. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Isparta-eğirdir Sarıidris Göleti Sulaması İkmali
İlan Tarihi 31.05.2023
İhale K.No 2023/507353
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/507353

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462241104 - 2462241116
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Isparta-Eğirdir Sarıidris Göleti Sulaması İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Isparta-Eğirdir Sarıidris Göleti Sulama sahasına ait 86 ha sahanın ait muhtelif çaplarda boru döşenmesi ve muhtelif sanat yapısı imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İli Eğirdir İlçesi Sarıidris Kasabası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX  Su yapıları Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
PE Hat Üzerinde Ø100 Darbesiz Kinetik Vantuz Yapısının Kazısı ve İnşası ve idarece verilecek Mekanik Aksamının Yerleştirlmesi 0,12% 0,22% 0,09
Cazibeli Tip Ara Tahliye Yapısı Yapılması (yapısı yapılacak,idarecek verilecek mekanik aksamında montaj ve demontajı yapılacak) 1,37% 2,54% 0,98
PE Hat Üzerinde Yüksek Basınçlı Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanasının idarece verilecek Mekanik Teçhizatının mevcut yapılara Demontaj ve Montajının Yapılması 0,49% 0,91% 0,35
PE Hat Üzerinde Pompajlı Tahliye Vanalı Yüksek Basınçlı Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası idarece verilecek Mekanik Teçhizatının mevcut yapılara Demontaj ve Montajının Yapılması 0,14% 0,26% 0,1
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C25 Beton Yapılması ve Yerine Konulması 25,96% 48,18% 18,51
Nervürlü betonarme demirinin (Ø8- Ø32 mm-S420) bükülmesi ve yerine konması 4,54% 8,44% 3,25
Ø400 mm Anma Çapında 6 mm Et Kalınlığında İç - Dışı Epoksi Kaplı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 16,63% 30,88% 11,88
Ø400 mm Anma Çapında 6 mm Et Kalınlığında İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Çelik Boru Özel Parçalarının temini ve idarece verilecek borular ile ek parçalarının Döşenmesi 0,97% 1,79% 0,69
Ana Boru Hattı Üzerinde Basınç Düşürücü Vana Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi 2,3% 4,28% 1,65
Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması (Çelik Borular Üzerinde yapılacak,sabit ve kayar mesnetlerin yapımında kullanılacak tüm çeşitli demir işleri dahil-diğer tüm conta v.b. Ekipman dahil) 10,44% 19,4% 7,46
Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması (menfez ve boru imalatları dışında kalan imalatların yapımında kullanılacak tüm çeşitli demir işleri dahil) 3,55% 6,59% 2,54
İşletme Bakım Yolu Yapılması (L=6 m) 1,48% 2,76% 1,06
Kamulaştırma Planları Yapımı 1,44% 2,68% 1,03
Proje Yapılması 0,57% 1,07% 0,41

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir
Paylaş