İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 20. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Kılavuzlu Sulaması 3 Kısım İkmali
İlan Tarihi 01.06.2023
İhale K.No 2023/540470
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.07.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 3.07.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/540470

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-20.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 3442360080 - 3442360306
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kılavuzlu Sulaması 3 Kısım İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Brüt 15 151 ha alanın sulanmasını sağlayacak borulu sulama şebekesinin ve üzerindeki sanat yapılarının, 2 adet pompa istasyonunun (P11 ve P12 Pompa İstasyonları), Enerji Nakil Hattı ve işletme-bakım yollarının yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nurdağı-İslahiye/GAZİANTEP
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü - Sulama Şube Müdürlüğü Servisi

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği'nde"  yer alan iş gruplarından "(A) ALT YAPI İŞLERİ / IX. Grup Su Yapıları İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø280 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,57% 0,86% 0,4
Ø315 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,83% 1,24% 0,57
Ø355 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,71% 1,07% 0,49
Ø400 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,99% 1,48% 0,69
Ø450 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,79% 1,18% 0,55
Ø560 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,66% 0,99% 0,46
Ø600 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,54% 2,31% 1,07
Ø600 mm Anma Çapında 10 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,57% 0,85% 0,39
Ø700 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,36% 2,05% 0,95
Ø800 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2,21% 3,31% 1,53
Ø900 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,34% 2% 0,93
Ø1200 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,7% 2,55% 1,18
Ø1300 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,71% 1,06% 0,49
Ø1400 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2,46% 3,69% 1,7
Ø1700 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,95% 1,43% 0,66
Ø1800 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 3,66% 5,5% 2,54
Ø1900 mm Anma Çapında 10 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,75% 1,12% 0,52
Ø2000 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 6,92% 10,38% 4,8
Ø2000 mm Anma Çapında 10 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 5,82% 8,73% 4,04
Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantları Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,24% 0,37% 0,17
Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantları Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 1,13% 1,69% 0,78
Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantının ve Ø50 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,32% 0,48% 0,22
HER ÇAP VE AÇIDAKİ CTP DİRSEKLER İÇİN YATAY VE DÜŞEY TESPİT KİTLESİ YAPILMASI 0,36% 0,53% 0,25
HER ÇAP PE100 CİNSİ BORU ÜZERİNDE POMPAJLI Ø100mm ARA TAHLİYE VANA YAPISININ KAZISI ve İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ ve YERLEŞTİRİLMESİ 0,18% 0,28% 0,13
BORULU ŞEBEKE İÇİN İŞLETME BAKIM YOLU YAPILMASI (4.00 m) 2,02% 3,02% 1,4
P11 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK-POMPA BİNALARI, CEBRİ BORU VE BASMA HAVUZU YAPILMASI (İNŞAAT) 10,99% 16,48% 7,62
P12 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK-POMPA BİNALARI, CEBRİ BORU VE BASMA HAVUZU YAPILMASI (İNŞAAT) 7,3% 10,96% 5,07
P11 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK İŞLERİ YAPILMASI 1,91% 2,87% 1,33
P12 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK İŞLERİ YAPILMASI 1,3% 1,95% 0,9
P11 POMPA İSTASYONU MEKANİK TEÇHİZAT YAPILMASI 2,47% 3,7% 1,71
P12 POMPA İSTASYONU MEKANİK TEÇHİZAT YAPILMASI 1,5% 2,26% 1,04
34,5 kV, Çift Devre 2 (3x477) MCM İletkenli Galvanizli Civatalı Demir Direkli Enerji Nakil Hattı Yapımı 0,97% 1,46% 0,67Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : Kılavuzlu Sulaması 3. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø1000 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø1100 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø1500 mm Anma Çapında 10 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø1800 mm Anma Çapında 10 atm Basınç Dayanımında CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,73% 2,59% 1,2Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : Kılavuzlu Sulaması 3. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø110mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø160 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø180 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø200 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø225 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø250 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø280 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø315 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø355 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø400 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø450 mm Anma Çapında 8 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi
Ø500 mm Anma Çapında 6 atm Basınç Dayanımında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,31% 4,97% 2,3Grup Adı : İş Grubu-3
Kısım Adı : Kılavuzlu Sulaması 3. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
P11-1 Cebri Boru Hattı Üzerinde Km: 3+370.43~3+420.99 Arasında Yatay Sondaj ile Karayolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=1829mm Diç=1785mm)
P11-2 Cebri Boru Hattı Üzerinde Km: 3+368.74~3+419.30 Arasında Yatay Sondaj ile Karayolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=2438mm Diç=2386mm)
P11-2 Cebri Boru Hattı Üzerinde Km: 3+294.65~3+316.62 Arasında Yatay Sondaj ile Demiryolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=2438mm Diç=2386mm)
P11-1-Y2 Boru Hattı Üzerinde Km: 4+937.50~5+028.30 Arasında Yatay Sondaj ile Karayolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=914.40mm Diç=882.40mm)
P11-2-Y1 Boru Hattı Üzerinde Km: 1+076.02~1+098.90 Arasında Yatay Sondaj ile Demiryolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=2336.80mm Diç=2288.80mm)
P11-2-Y1 Boru Hattı Üzerinde Km: 4+966.16~5+017.95 Arasında Yatay Sondaj ile Karayolu Geçiş Yapısı Yapılması (Ddış=2336.80mm Diç=2256.80mm)

1,82% 2,73% 1,25

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede: "Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş