İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 6. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı 06 Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Ve Tesisleri İkmali
İlan Tarihi 05.06.2023
İhale K.No 2023/456629
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.06.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/456629

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 06 Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları ve Tesisleri İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Adet Akaryakıt İstasyonu ile 1 Adet İdari Bina Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve bağlı işyerleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE BIII. GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Grup Adı : İnşaat İş Kalemleri Grubu
Kısım Adı : 6 Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları ve Tesisleri İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
30*30 cmebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
14 nolu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması
12 nolu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)
Menteşenin yerine takılması
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
ALÜMİNYUM PENCERE DOĞRAMALARINA ÇİFT AÇILIR KOL MEKANİZMASI TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI
DEMİR İMALATIN BİR KAT ANTİPAS,İKİ KAT ALEVE DAYANIKLI BOYA İLE BOYANMASI (90 DAKİKA YANMAZLIK SAĞLAYAN BOYA İLE)
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Ocak taşı ile blokaj yapılması
10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
20 CM KALINLIĞINDAKİ TEÇHİZATLI GAZBETON LENTO TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (G3 SINIFI) (3,50 N/MM² VE 500 KG/M³)
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)
4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması
6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) psli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)
10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi
50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması
Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu)
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
M 20x100 paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlar (304 kalite)
M 30x200 paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlar (304 kalite)
0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 30-50) çatı örtüsü yapılması.
KANOPİ TAVANINA PANEL200 ASMA TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI
MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)
3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)
El ile yumuşak toprak kazılması
Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması
Ahşaptan seri kalıp yapılması
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Saha, Tretuvar, Yol, Otopark, Hangar ve Atölye İçi Beton Kaplama Yapılması (C16/20 Hazır Beton Kullanılarak)
Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında)
30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)
Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı)
Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askıçubuğu mes. aynıyönde 750mm,anataşıyıcı pro. mes. 800mm,talitaşıyıcı pro.mes.500mm aks ara.ile)(12,5mm çiftkat suemme oranı azaltılmış, yan.day.arttırılmış alçı levha ile)
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Sürgünün yerine takılması (düşey tespit takımı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)
Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)
Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı
Kırmataş, şose (makadam) veya asfalt sökülmesi
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi
2 mm.kalınlıkta plast.esas.cam tülü taş. pol.bitüm.örtü ile ısı yal.malz.altına buh.kesici katman yapılması
Yangın Kapısı İmalatı ve Montajının yapılması işi.
Halı Kaplanması
15 x15 cm Galvanizli Y.İ.B
15 x15 cm Galvanizli Yağmur Oluğu
Taş desenli çimento esaslı selüloz takviyeli ps levha (14 mm) renk:kahverengi
Taş desenli çimento esaslı selüloz takviyeli pkast söve renk:kahverengi
Alüminyum giydirme cephe (Silikon Cephe)
6 + 6 mm Temperli Lamine Cam Markiz
10 mm kalınlıkta tabi eloksallı alüminyum şebeke
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (serbest kazı)
100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması
3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması
AKRİLİK MUTFAK TEZGAHI YAPILMASI
Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılması
12.5 MM BETOPAN İLE METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUV. YAP.
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
10 mm kalınl.dışta ve içte tamir gerekt.beton yüzeylere sıva file.çim.esaslı kuru kar.düz.sıvası
Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması
5+5mm Lamine camın temini ve alü. Doğr. mon. (Y.28.645/C03-a)
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
TEK KANAT YANGIN KAPISI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (HİDROLİK, PANİK KOL, KİLİT VB. DAHİL) (100 cm eninde)
ÇİFT KANAT YANGIN KAPISI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (HİDROLİK, PANİK KOL, KİLİT VB. DAHİL) (160 cm eninde)
KOMPOZİT MALZEMEDEN DSİ LOGOSU YAPILMASI
Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması
Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
BÖLGE LOJMANLARI DEPOSU
Spor Salonlarında Ahşap Parke ve Altına Elastik Üç Kat Izgara ile Ahşap Döşeme Yapılması

47,28% 87,81% 33Grup Adı : Elektrik İş Kalemleri Grubu
Kısım Adı : 6 Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları ve Tesisleri İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano
ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 )
SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 )
SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 )
Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
GöMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 )
GöMME TİP SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 )
GöMME TİP SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 )
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (6ka)
ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. 'e kadar (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (6ka)
3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. ' e kadar(6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. ' e kadar(6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. ' e kadar(10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A.' e kadar (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A.' e kadar (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
3 x 100A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
3 x 125 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
3 x 160 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
3 x 200 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
3 x 400 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In 3 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 4 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik koruyuculu şalter
KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA)
KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(30mA)
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma)
KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(300mA)
KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(300mA)
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(300ma)
Kaçak akım koruma şalteri 4*125 a.e kadar(300ma)
TOROİDAL AKIM TRAFOLU KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 3*80 A.DEN 3*250' E KADAR
TOROİDAL AKIM TRAFOLU KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 3*300 A.DEN 3*1250' E KADAR
Pano tipi A.G.Parafudr B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK
NORMAL TİP PAKO ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3)
İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 A
Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.’e kadar
KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*16 A.' e kadar
Elektronik Motor Koruma rölesi 3*12 A' e kadar
Aydınlatma kontrolünde kullanılan zaman rölesi
1 KONTAKLI 1 NA, 16A. UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ANAHTARI VE MONTAJI
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (400 V' A kadar)
450V 'a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları
İlave 450V 'a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları
Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) En az 18 kademeli
DEŞARJ ÜNİTESİ
5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü
10 kVAr (3x16 A)' e kadar Endüktif Yük sürücü
230V 1.5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Multimetre (ts 4417)
Ölçü akım trafosu 100-500/ 5 A
ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417)
Çelik,gaz,galvan.boru içine çekilen topraklama hattı 4 mm2
Çelik,gaz,galvan.boru içine çekilen topraklama hattı 6 mm2
Çelik,gaz,galvan.boru içine çekilen topraklama hattı 16 mm2
Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 6 mm2
Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 16 mm2
Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 25 mm2
Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 50 mm2
3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH)
3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH)
3x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
3x50+25 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
4x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
4x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
4x10 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
2x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO
4X16re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO
DARBE AKIM ANAHTAR KUMANDALI SORTİ
HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI NORMAL SORTİ
HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI KOMUTATOR SORTİ
HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI VAVİEN SORTİ
HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI PARALEL SORTİ
Etanj Aydınlatma NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.)
Etanj Aydınlatma KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.)
Etanj aydınlatma PARALEL SORTİ (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI PRİZ SORTİSİ.
Linye hattı PVC boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile ETANJ priz sortisi.
LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE ETANJ PRİZ SORTİSİ.
Ø 50 mm PE koruge boru (en az 450 N dış basınca dayanıklı kablo muhafaza borusu)
Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan)
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan)
Sıvaüstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan)
40 W LED sıvaüstü Etanj Armatür(polikarbon gövdeli) (ışık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W olan)
LED Glop Armatür. En az IP 65 koruma derecesine sahip) (ışık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W olan)
LED Aydınlatma Armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
Hareket sensörlü LED aydınlatma armatürü fiyat farkı
180º duvar tipi sıva üstü hareket sensörü
360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü
360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü
10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı
20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı
60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı (ups)
SNMP YAZILIMI VE ADAPTÖRÜ
Etanj Topraklı Priz
2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Acil durdurma (acil stop) butonu kutusu (tekli)
Kablo tava sistemleri
Kablo tava sistemleri kapak sacı
Kablo merdivenleri
Zemine gömülü (şap altı) kablo kanalları
Döşeme altı kanal buatı
Şap altı veya yükseltilmiş döşeme çoklu priz kutusu
PVC kablo kanalı ( en az 20 mm x 12 mm) tek bölmeli)
PVC kablo kanalı ( en az 40 mm x 16 mm iki bölmeli)
PVC kablo kanalı ( en az 80 mm x 20 mm üç bölmeli)
Topraklı priz16 A-250 V (45 mm x 45 mm)
Topraklı UPS prizi kırmızı renkli 16 A-250 V (45 mm x 45 mm)
Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALI 2 çevrimli en az 240 adres kapasiteli
AKILLI ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ
AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE OPTİK. DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ
AKILLI ANALOG ADRESLİ SIFIRLANABİLİR YANGIN İHBAR BUTONU
ANALOG ADRESLİ SESLİ ALARM KONTROL MODÜLÜ
AKILLI ANALOG ADRESLİ RÖLE MODÜLÜ
AKILLI ANALOG ADRESLİ KONTAK İZLEME MODÜLÜ
AKILLI ANALOG ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ
4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı
Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı
PARALEL İHBAR LAMBASI
DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ
Harici tip flaşörlü yangın ihbar sireni
Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti
ADRESLİ DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ
DEPREM HAREKETİNİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ VE ENERJİ KESME CİHAZI
DİJİTAL ACİL ANONS ÇAĞRI İSTASYONU,en az 8 bölgeli
TEK YÜZLÜ SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜRELİ)
ÇİFT YÜZLÜ SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜRELİ)
Dış Ortam Bullet IP Kamera tip-2 (en az 4 MP)
İç Ortam Dome Kamera (en az 4 MP)
8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ (12 KANAL)
Dahili tip hat transformatörü ve montajı
Harici tip hat transformatörü ve montajı
3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı
5 W' LIK DIŞ TESİRLERE DAYANIKLI TEK TARAFLI HOPARLÖR
10 w tek taraflı hoparlör
Masa tipi mikrofon
Mikrofon hattı tesisatı
2000 ANSI-LÜMEN, 1024x768 ÇÖZÜNÜRLÜKTE PROJEKSİYON CİHAZI
300 cm x 225 cm Motorlu Perde
2 x 100 W POWER AMPLİFİKATÖR
2 x 150 W POWER AMPLİFİKATÖR
Televizyon sortisi
Splitter (bölücü) 1/8
RG 6/U-4, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR
RG 11/U-4, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR
UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ
24 portlu utp cat6 patch panel
48 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL
Bina haricinde veya dahilinde telefon ana hat tesisatı (10 çifte kadar 0.5 mm2)
Bina haricinde veya dahilinde telefon ana hat tesisatı (0,5 mm ,100 çifte kadar ,toprak hattı ile birlikte)
Bina haricinde telefon ana hat tesisatı (0,9 mm 100 çifte kadar ,toprak hattı ile birlikte)
Telefon dağıtım kutusu (10 çifte kadar)
TELEFON DAĞITIM KUTUSU 50 Çifte kadar
TELEFON DAĞITIM KUTUSU 100 Çifte kadar
Telefon tesisatı sortisi
JH (ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8 MM2
Lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu 2x0.75 mm2
Lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu 2x1,5 mm2
2x2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU
2x0.75 mm2 LIH (St)CH HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU
4x0.75 mm2 LIH (St)CH HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU
UTP CAT6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG KABLO
2x1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo
RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ 4 FİBER KAPASİTELİ ST/ MM
Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 800 mm 19"
DİKİLİ TİP KABİNETLER 25U 600 mm * 800 mm 19"
Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm derinlik
Ürüne ait aksesuar hareketli raf 800 mm derinlik
ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU
Termostatlı fan modülü (2 fanlı)
ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (4 FANLI)
ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI
ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ
ÜRÜNE AİT AKSESUAR 25U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ
32 / 192 / 46 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen Hibrit İP Sayısal Telefon Santralı
3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 630 kg
3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg
Sınıf 5 yük asansörü 250 kg.(tek hızlı) 2 duraklı
Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt
Çatı direği (aktif yakalama ucu için)
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken
BİNA İHATA İLETKENİ 50 mm2 Bakır Tel
BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA
TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR
İletken koruyucu borusu
Termokaynak eki 65 gr.kaynak tozuna kadar
AD1 - 100/ 10 Tipi., 149 Kg ağır. POL. AYD. DİR.(Tek konsollu )
AD1 - 120/ 10 Tipi., 204 Kg ağır. POL. AYD. DİR.(Tek konsollu )
AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR.(Çift konsollu)
TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ MONTAJI
150 W Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövdeli (Komple )Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri Demir, Ağaç Ve Beton Direklerde (Ampulü Hariç)
150 W.Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Sodyum Buharlı Ampul
Tehlike Levhası (Alüminyum) (Yeni Şartnameye Göre)
50 mm² (462,06 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi.
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4x2.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Yer altına döşenmesi
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4x4 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Yer altına döşenmesi
4×240ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi)
1 kV NYY kablo 3x16+10 mm² (Yer altına döşenmesi)
1 kV NYY kablo 3x25+16 mm² (Yer altına döşenmesi)
1 kV NYY kablo 3x35+16 mm² (Yer altına döşenmesi)
3/4 inch EMT Boru (Elektrical Metallic Tube) galvanizli çelik dişsiz boru
3/4 inch EMT Boru Kroşesi
3/4 inch EMT Boru dirseği 90 derece
3/4 inch EMT çelik kare buat
120x120 cm kare sarkıt 155W LED armatür (dim edilebilir ve kit opsiyonlu) 4 köşeden 10'ar m uzunluğunda zincirleri,kablosu,bağlantı parçaları,vidaları,somunları v.b.her tür ekipmanıyla komple (malzeme ve montaj dahil)
3 adet 30 W LED Ray spot armatür ve 1 metre ray (komple takım olarak) (malzeme ve montaj dahil)
2x36 W fiberglass gövdeli, ATEX SERTİFİKALI,zone 2 (gaz) ve zone 22 (toz) korumalı, elektronik balastlı EXPROOF ARMATÜR (en az İP 65) (malzeme +montaj dahil)
Etanj Termoplastik Kombine priz kutusu ( İP 65, 1 adet trifaze prizi (3x32 A), 2 adet monofaze prizi (1x16 A) ve bunlara ait otomatik sigortaları dahil) (malzeme +montaj dahil)
50x50x50 cm Beton Rögar Menhol (Topraklama için) (malzeme +montaj dahil)
50x50x50 cm Termoplastik Rögar Menhol (Zayıf akım tesisatı için) (malzeme +montaj dahil)
Termoplastik etanj Kare buat (Koruma sınıfı IP 65, 100x100x50 mm ölçülerinde)(malzeme +montaj dahil)
Etanj Termoplastik somunlu IP 65 kablo rakoru (1,5 mm,2.5 mm,4 mm,6 mm kablo girişlerine uygun) (malzeme +montaj dahil)
EXPROOF EXİT (ACİL ÇIKIŞ) ARMATÜR (TAVAN TİPİ, ALÜMİNYUM GÖVDELİ,İP 66)(malzeme +montaj dahil)
75 WATT LED EXPROOF KANOPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (en az İP 65)(malzeme +montaj dahil)
75 WATT LED EXPROOF PROJEKTÖR (en az İP 65)(malzeme +montaj dahil)
EXPROOF 4' LÜ BUAT (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF KABLO REKORU (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF KOMBİNE PRİZ KUTUSU ( BAĞLANTI KUTUSU, 1 ADET TRİFAZE,İKİ ADET MONOFAZE PRİZİ, KAÇAK AKIM RÖLESİ,BAĞLANTI KABLOLARI, OTOMATLARI DAHİL)(malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF ON-OFF ANAHTAR (2 KUTUPLU-25 A, IP 65) (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF SESLİ-IŞIKLI İKAZ ÜNİTESİ (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF YANGIN İHBAR BUTONU (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ ALÜMİNYUM GÖVDELİ,EN AZ IP65) (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE DEDEKTÖRÜ(DUMAN+ISI) ALÜMİNYUM GÖVDELİ,EN AZ IP65) (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF ACİL STOP BUTONU ve KUTUSU (malzeme +montaj dahil)
EX-PROOF ELEKTRONİK DEVRELİ AKARYAKIT DOLUM/TANK TOPRAKLAMA CİHAZI (malzeme +montaj dahil)
ZENER BARİYER KUTUSU (malzeme +montaj dahil)
27'' FULL HD IPS MONİTÖR (malzeme +montaj dahil)
6 TB HDD (malzeme +montaj dahil)
ACCESS POİNT CİHAZI 2.4GHZ/5GHZ BANT ARALIĞINDA (malzeme +montaj dahil)
24 PORT GİGABİT SWİTCH (malzeme +montaj dahil)
48 PORT GİGABİT SWİTCH (malzeme +montaj dahil)
Eş potansiyel topraklama barası (300 x30x5 mm ölçülerinde)(malzeme +montaj dahil)
Pano içi ısıtıcı (malzeme +montaj dahil)
Pano içi termostat (malzeme +montaj dahil)
Sıvaüstü galvanizli kablo ek kutusu (30x30x20 cm) (IP 65)(malzeme +montaj dahil)
Pano içi aydınlatma Ralina tip 60 W(malzeme +montaj dahil)
Pano kapı switchi(malzeme +montaj dahil)
1x2.5 mm² NYAF kablo(malzeme +montaj dahil)
1x4 mm² NYAF kablo(malzeme +montaj dahil)
1x6 mm² NYAF kablo(malzeme +montaj dahil)
SONLU TV/RD/SAT PRİZİ (malzeme +montaj dahil)
120 cm OFSET ÇANAK ANTEN (malzeme +montaj dahil)
QUAD 4'lü LNB (malzeme +montaj dahil)
10/8 MULTISWITCH (malzeme +montaj dahil)
Sami Kayhan Depo Elektrik İşleri

6,74% 12,52% 5Grup Adı : Mekanik İş Kalemleri Grubu
Kısım Adı : 6 Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları ve Tesisleri İkmali
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
H=0.60 m, 1.0m İç øBuh.Kürlü, Last.Contalı, 500 Dz.Pref.Muayene Bacası Göv.Bileziği ile Baca Teşkili
H=0.35 m, 1.0m İç øBuh.Kürlü, Last.Contalı, 500 Dz.Pref.Muayene Bacası Göv.Bileziği ile Baca Teşkili
H=0.15-0.60 m,1.00M.İçø.Buh.Kürlü,Last.Cont.Pref.Muay.Bac.Gövde Yüks.Ayar Bileziğiyle Baca Teşkili
1.00m İç Çapında Buh.Kürlü,Last.Contalı,500 Dz.Prefab.Muayene Bacası Konik Elemanı İle Baca Teşkili
Buhar Kürlü,Lastik Contalı,500 Dz.Prefabrik Muayene Bacası Boyun Bileziği Elemanı İle Baca Teşkili
Buhar Kürlü,Lastik Contalı,500 Dz.Prefabrik Muayene Bacası Çerçeve Montaj Elemanı İle Baca Teşkili
ø 200 mm.lik 500 Dz.Buhar Kürlü Muayene Bacası Taban Elemanı İle Baca Teşkili (2 Giriş,1 Çıkışlı)
PN 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları+ Montaj Bedeli Dahil
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)+ Montaj Bedeli Dahil
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)+ Montaj Bedeli Dahil
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
Gömme lavabo bataryası 1.sınıf, ps döküm
Paslanmaz çelik kağıtlık
Yer süzgeci alüminyum ızgaralı
Havalandırma boru ve şapkası ø 100 mm.(pvc)
Otomatik pis su havalık cihazı Ø 100 mm ye kadar (Ø 100 mm dahil)
PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm
Pislik Tutucu; PN-16, buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, Ø 25
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 20 mm (TS 3148)
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 25 mm (TS 3148)
Kanal tipi aspiratör 100 m3/h
Kanal tipi aspiratör 300 m3/h
Panjur (alüminyumdan)
37x45 cm konsollu yarım ayaklı tk sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar
Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı
Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı
Arazi tipi yangın dolabı 2 " hortumlu
Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm
Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu)+ %30 Boru Montaj Bedeli Dahil
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 32 mm (TS 3148)
Kanal tipi aspiratör 200 m3/h
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Etajer sırlı seramik takriben 50x15 cm ekstra sınıf
Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli)
Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil)
Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200/3,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg
50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 37 x 77 cm.
Elektrikli su ısıtıcı 30 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm
Duş tesisatı (duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı) 1.kalite
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen
Kanal tipi aspiratör 400 m3/h
Yer Altında Gömülü Mevcut Akaryakıt Tankının Sökülmesi
Yer Üstünde Bulunan Mevcut Akaryakıt Tankının Sökülmesi
Yer Altında Gömülü Mevcut Akaryakıt Tankına Gassfree Yapılması
Yer Üstünde Bulunan Mevcut Akaryakıt Tankına Gassfree Yapılması
Mevcut Akaryakıt Despencerinin (Tek Yada Çift Tabancalı) Sökülmesi
Mevcut Akaryakıt Tankı İle Mevcut Despencer Arasındaki Akaryakıt Borularına Gassfree Yapılması Ve Boruların Sökülmesi (Mevcut Tüm Basınç Ve Tüm Dolum Hatları İçin)
Mevcut Akaryakıt Tankı İle Mevcut Despencer Arasındaki Akaryakıt Borularına Gassfree Yapılması Ve Boruların Sökülmesi (Mevcut Tüm Basınç Ve Tüm Dolum Hatları İçin)
Q63mm HDPE Akaryakıt Borusu Temini ve Yerine Montajı
Q63mm HDPE Akaryakıt Nefeslik Borusu Temini Ve Yerine Montajı
Gözlem Çukuru İçin Pis Su Pompası Debi: 8m3/h Basınç 1 Mss, Ex-Proof Motorlu ,Dalgıç Tip,2 Pompa İçin Kontrol Panosu Ve Toplu Çekvalfi İle Komple,Temini İle Yerine Montajı
Tank Sumpı,İç Müştemilatı Ve Montaj Takımı Temini İle Yerine Montajı
Despencer Sumpı,İç Müştemilatı Ve Montaj Takımı Temini İle Yerine Montajı
4'' Cidarlı Akaryakıt Dolum Borusunun Temini Ve Yerine Montajı
2'' Galvanizli Akaryakıt Nefeslik Kulesi Temini Ve Yerine Montajı
Çamur Ve Atık Petrol Ürünü Ayırıcı Ve Yağ Tortu Tankı
25X25 ST304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzemeden Atık Yağ Manuel Boşaltma Haznesi Ve Ağızlığının Temini Ve Yerine Montajı
Sökümden Çıkan Mevcut Akaryakıt Tankının 0-5 Km Mesafede Saha İçi Nakliyesinin Yapılması
100x100x90 ST304 Kalite Paslanmaz Çelikten Filtre Yağı Süzme Tankı
Tek Cidarlı 5 Tn Yeraltı Atık Yağ Depolama Tankı Temini Ve Yerine Montajı
5 Tn Kaldırma Kapasiteli 2 Sütunlu Araç Yağlama Lifti Temini Ve Yerine Montajı
16 Tn Kaldırma Kapasiteli 4 Sütunlu Araç Yağlama Lifti Temini Ve Yerine Montajı
500 lt Kapasiteli Hava Kompsörü Temini Ve Yerine Montajı
2'' Vanalı Basınç Hattı Kollektörü
Akaryakıt Dolum Dolabı Temini Ve Yerine Montajı
Akaryakıt Taşkan Kovalarının Temini Ve Yerine Montajı
ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Tekerlekli 50kg Kapasiteli Yangın Söndürücü Tüpü Temini
2 Ürün 2 Tabanca Akaryakıt Despencer Temini Ve Yerine Montajı
Akaryakıt Yeraltı Tankının Çelik Gergi Halatı İle Zemine Sabitlenmesi Ve Çelik Ankrajlar İle Bağlantıların Yapılması
10.000 lt Çift Cidarlı Yer Altı Akaryakıt Tankının Temini Ve Yerine Montajı
15.000 lt Çift Cidarlı Yer Altı Akaryakıt Tankının Temini Ve Yerine Montajı
30.000 lt Çift Cidarlı Yer Altı Akaryakıt Tankının Temini Ve Yerine Montajı
45.000 lt Çift Cidarlı Yer Altı Akaryakıt Tankının Temini Ve Yerine Montajı
50.000 lt Çift Cidarlı Yer Altı Akaryakıt Tankının Temini Ve Yerine Montajı
5 Ton Adblue Tankı Ve Transfer Pompalı Despencer Setinin Takım Olarak Komple Temini Ve Yerine Montajı
1000 l/dak Transfer Pompa Seti Temini Ve Yerine Montajı
Akaryakıt Cam-Lock Temini Ve Yerine Montajı
Kompozit Boşaltım Hortumu, 5m Apı Coupler İle Birlikte
Çatı tipi radyal aspiratör, basıncı 225 paskala kadar (25 mmSS'na) 2000 m³/h'lık
750 m3/h, Kanal tipi aspiratör
1050 m3/h, Kanal tipi aspiratör
En genis kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması
Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları
Dağıtıcı menfez 501-1000 cm²
Toplayıcı menfez 100-500 cm²
Toplayıcı menfez 1601-2500 cm²
Menfez damperi 501-1000 cm²
ø 150 mm Gemici Tipi anemostat
Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 450x450
TEL KAFES: (Ölçü: m², İhzarat: %60)
Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):49kW.Frekans kontrollü kompsörlü dış ünite grubu
Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):56 kW.Frekans kontrollü kompsörlü dış ünite grubu
Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Soğutma kapasitesi (nom):3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Soğutma kapasitesi (nom):4 kW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Soğutma kapasitesi (nom):5,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Soğutma kapasitesi (nom):7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):8,5 kW, Kaset Tipi İç Ünite
Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı
50 İç Üniteye Kadar, Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi Merkezi Kumanda Cihazı
Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo)
Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo)
Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo)
Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo)
Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo)
25 kW.'a kadar Bağlantı (joint) elemanları
25-50 kW.arası Bağlantı (joint) elemanları
50-100 kW. Arası Bağlantı (joint) elemanları
Dağıtım (header) elemanları
Kanal tipi vantilatör V.2100 m3/h-Hm.55 mmSS radyoaktif filtre,aktif karbon filtre,hava damperi,G4 toz filtre dahil komple çalışır vaziyette teslimi işidir.
Duvar tipi split klima iç ve dış ünitesi Q ıs.5,5 kW-Qsoğ.5 kW , montajı, bakır boru bağlantısı, drenaj borusu, kauçuk izolasyonu, gaz şarjı dahil komple çalışır vaziyette teslimi
Termometre (madeni) çap: 160 mm, 120 °C bölüntülü
Manometre (çap: 100 mm, 10 Atü'ye kadar bölüntülü)
Panel radyatör, (Tip 22) 600
Panel radyatör, (Tip 22) 900
Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Köşe tip radyatör geri dönüş valfi (çap: 15 mm (1/2"))
Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 108/3.60 mm)
Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 219/5.90 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 20 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 25 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 100 mm)
20 m3/h, Ø273 , Ø100 (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge Tankı
Silindirik havalandırma deposu (10 lt)
Diyaframlı genleşme deposu 10 atm. 100 lt
Diyaframlı genleşme deposu 10 atm. 300 lt
Mekanik kazan besleme cihazı (çap: 25 mm)
110.000-140.000 kcal/h arası Yer tipi pmıx brülörlü gaz yakıtlı yoğusmalı kazanlar doğalgaz ve/veya lpg yakıtlı
Ø 200, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)
Çelik boru 48.3/3.7 mm+ Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Çelik boru 60.3/3.9 mm+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru 3/4"+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru (1 1/4")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru 1 1/2"+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru 2"+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru 2 1/2"+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli siyah boru (4")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (1/2")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (3/4")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (1")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (1 1/4")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (1 1/2")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
Dikişli galvanizli boru (2")+Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli
1/2" 20/3,4mm (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı(Ø mm.) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC, montaj dahil
Mekanik LPG veya Doğalgaz kesme vanası
3/4" 25/4,2 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı(Ø mm.) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC, montaj dahil
Kendinden Sifonlu Pisuvar ve Tesisatı
Dış çap 70 mm, et kalınlığı 3,2 mm Hafif-Sert Polivinil Klorürden (HPVC-U) Plastik pis su boruları (Geçme muflu yağmur suyu, %25)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu, ø 27 mm, 50mm
Dış çap 100 mm, et kalınlığı 3,2 mm Hafif-Sert Polivinil Klorürden (HPVC-U) Plastik pis su boruları
Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm
Dış çap 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm Hafif-Sert Polivinil Klorürden (HPVC-U) Plastik pis su boruları, montaj bedeli dahil
Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): Takriben 40x50 cm. ekstra
PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Yerden ısıtmada, %20)+ Montaj Bedeli
Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı
2 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
6 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
7 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
9 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
10 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
11 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
Kosva vana, pste imal edilmiş (çap: 32 mm)
Kosva vana, pste imal edilmiş (çap: 40 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 15 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 20 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 25 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 32 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 40 mm)
Küresel vana, prinç ps, teflon contalı (çap: 50 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 100 mm)
Doğalgaz küresel vana sfero veya çelik döküm gövdeli,küresi paslanmaz çelikten (çap: 15 mm)
Doğalgaz küresel vana sfero veya çelik döküm gövdeli,küresi paslanmaz çelikten (çap: 25 mm)
Doğalgaz küresel vana sfero veya çelik döküm gövdeli,küresi paslanmaz çelikten (çap: 40 mm)
Doğalgaz küresel vana sfero veya çelik döküm gövdeli,küresi paslanmaz çelikten (çap: 50 mm)
Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör DN50, vidalı
Doğalgaz Selenoid Vana DN40 vidalı
Doğalgaz Selenoid Vana DN50 vidalı
Doğalgaz Selenoid Vana DN40 vidalı
Şamandıralı ve mekanik kumandalı vana, flanşlı (çap: 32 mm)
Titreşim yutucu (absorber) (çap: 20 mm) PN 16
Titreşim yutucu (absorber) (çap: 65 mm) PN 16
Pislik tutucu, ps döküm, vidalı (çap: 25 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 100 mm)
Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm)
100 mm Ø Flanşlı hava ayırıcı
100 mm Ø Kaynaklı tortu ayırıcı
Klapeli kilitli tip ; 100 0 mm ROGAR KLAPESİ
Klapeli kilitli tip ; 125 0 mm ROGAR KLAPESİ
Geri tepme ventili, prinç ps döküm vidalı (çap: 25 mm)
Geri tepme ventili, 20 mm, PN-16; gövdesi prinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)
Geri tepme ventili, 50 mm, PN-16; gövdesi prinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)
Geri tepme ventili, 65 mm, PN-16; gövdesi prinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)
Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 15 mm)
Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 20 mm)
Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 32 mm)
Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 40 mm)
Emniyet ventili, pik döküm, yaylı tip, flanşlı (çap: 40 mm)
(1/2") 21 Ø mm-30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
(3/4") 27 Ø mm-30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
(1") 33 Ø mm-30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
(11/4") 42Ø mm- 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 21 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 27 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 34 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 42 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 48 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 60 mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 76 mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 114 mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm)
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm)
Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)
Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm)
35 mm çap, 25 mm et kalınlığında kauçuk esaslı pfabrik boru izolesi
Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal pfabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 20)
Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal pfabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 50)
Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal pfabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 65)
Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal pfabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 100)
Kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama
50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama
100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama
Doğalgaz-LPG brülörü aksesuar seti, 1 1/2 inç
Doğalgaz alarm cihazı exproof
Radyatör ısıtma devresi sirkülasyon pompaları Qp.7 m3/h-Hm.4 mSS in-line frekans konvertörlü
Isıtma kazanları primer devresirkülasyon pompaları Qp.6 m3/h-Hm.5 mSS in-line frekans konvertörlü
Sıcak su boyleri primer devre sirkülasyon pompaları Qp.4 m3/h-Hm.6 mSS ıslak rotorlu düz boruya takılabilen
Kullanım sıcak suyu geri dönüş sirkülasyon pompaları Qp.2 m3/h-Hm.3 mSS düz boruya takılabilen ıslak rotorlu
Depm vanası DN 50 mm.
Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu
Doğalgaz filitreleri 6 bar DN25 (1 1/2") flanşlı
120°C'den büyük doldurma tipi elektronik sıcaklık duyar eleman
Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli
Günlük program ilavesi, elektronik sıcak su kontrol paneli için
Haftalık program ilavesi, elektronik sıcak su kontrol paneli için
Elektrik kesilmesinde programın aksamadan devamı için düzen ilavesi, elektronik sıcak su kontrol paneli için
Denge Rölesiz Oransal Servomotor Va.=<50 mmD.=<2m2
Servomotorun üzerine monte edilen el kumanda potansiyometre
50 mm ve küçük vanalar için servomotor bağlantı mekanizması
Üç yollu PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 20 mm
Üç yollu PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 40 mm
20 ø mm (3/4"), Pirinç malzemeden, dişli KOMBİNE BALANS ve KONTROL VANASI
25 ø mm (1"), Pirinç malzemeden, dişli KOMBİNE BALANS ve KONTROL VANASI
32 ø mm (1 1/4"), Pirinç malzemeden, dişli KOMBİNE BALANS ve KONTROL VANASI
Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo Takriben 45x55 cm Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Takım Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3)
Ayna (kristal cam) 40x60 cm
Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm
Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Basınçlı hela yıkayıcılı Alaturka hela tesisatı
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (1.kalite) 35x55 cm
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite)
Eviye (bir gözlü damlalıksız), paslanmaz çelik, 50x60x22 cm
Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf)
Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2"
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome)
Engelliler için katlanabilir tutunma barı
Engelliler için tutunma barı
Engelliler için klozet tutunma barı:
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
Engelliler için kağıtlık
Elbise askısı (fayans), 10x16 cm
Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm
Soğuk su sayacı (çap 50 mm, flanşlı)
Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 20,0 m³
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 50,0 m³
Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor (Debi: 0-20 m³/h, Basıncı: 60-90 mSS)
İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (1-10 m³/h, 30-60 mSS)
Tam otomatik su yumuşatma cihazı, debi:2 m³/h
Kollektör borusu galvanizli (çap: 2")
Kollektör borusu galvanizli (çap: 4")
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (15 mm flanşlı)
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (20 mm flanşlı)
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (25 mm flanşlı)
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (32 mm flanşlı)
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (40 mm flanşlı)
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (50 mm flanşlı)
Bakır Borulu Tek Serpantinli Hızlı Boyler 800 Lt Boyler - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1800 lt/h
Havalandırma boru ve şapkası (PVC'den, çap 125 mm)
Havalandırma boru ve şapkası (PVC'den, çap 100 mm)
Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)
Tezgaha monte paslanmaz çelik sıvı sabunluk
Duvara monte sıvı sabunluk
Hareketli engelli aynası
DN25, 20 m hortum uzunluğunda Tüplü model yangın dolabı
1601-2500 cm², Duman Atım Kanalı
10.000 m³/h, EN 12101'e göre dayanım sınıfı F300 olan, Toplam Basıncı 225 paskala kadar Duman Atım Fanı
12 kg, ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler
Gazlı yangın söndürme sistemi komple çalışır vaziyette B-03
Gazlı yangın söndürme sistemi komple çalışır vaziyette Z-07,Z-09,Z-20
Gazlı yangın söndürme sistemi komple çalışır vaziyette 1-28,1-30,1-14
Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası
Kollektör borusu galvanizli (Ölçü: m.) 80 ø mm. (3")
Kollektör ağzı ø 80 mm
Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmSS. 1000 m3/H
Çatı tipi radyal aspiratör, 25 mm.SS. 3000 m3/H
En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması
Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları
Hava damperi 0.10 m2.ye kadar( 1 m2 birim fiyatı )
3000 m3/h Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları
6000 W Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri
Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):87 kW. Frekans kontrollü kompsörlü dış ünite grubu
Bakır Boru Grubu 1 1/2" 1,2 mm (19 mm İzo) Bakır Borulama Tes.
Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) Bakır Borulama Tes.
Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) Bakır Borulama Tes.
Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 32 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 80 mm)
Pislik tutucu, paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm)
Demir döküm, Baskı Yaylı ya da subaplı Geri Tepme Ventil (çap: 32 mm)
Demir döküm, Baskı Yaylı ya da subaplı Geri Tepme Ventil (çap: 50 mm)
Demir döküm, Baskı Yaylı ya da subaplı Geri Tepme Ventil (çap: 65 mm)
Titreşim yutucu (absorber) (çap: 32 mm) PN 16
Titreşim yutucu (absorber) (çap: 50 mm) PN 16
Flanşlı Hava Ayırıcı(çap: 80 mm)
Flanşlı Tortu Ayırıcı(çap: 80 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 25mm, cam yünü et kalınlığı: 21 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 27mm, cam yünü et kalınlığı: 25 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 70 mm, cam yünü et kalınlığı: 25 mm)
Cam yünü esaslı pfabrik boru izolasyonu (boru dış çapı: 89 mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 22 mm, cam yünü et kalınlığı: 9 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 22 mm, cam yünü et kalınlığı: 19 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 28 mm, cam yünü et kalınlığı: 9 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 28 mm, cam yünü et kalınlığı: 19 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 35 mm, cam yünü et kalınlığı: 9 mm)
Kauçuk Köpüğü pfabrik boru ile ısı yalıtımı (boru dış çapı: 35 mm, cam yünü et kalınlığı: 19 mm)
Vana Yalıtım Ceketi NW25
Vana Yalıtım Ceketi NW32
Vana Yalıtım Ceketi NW40
Vana Yalıtım Ceketi NW80
Sami Kayhan Depo Mekanik İşleri

15,98% 29,67% 12

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş