İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Vakıflar 2.bölge Müdürlüğü
İşin Adı Bina İnşaatı Yapım Karşılığı Kira Ve İşletme İhalesi
İlan Tarihi 05.09.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.10.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 6.10.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İSTANBULVAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

Aşağıda tanımlanan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhaleKanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, mevcut imar planıdoğrultusunda 21 (Yirmibir) yılsüreli Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ

İstanbul

İLÇESİ

Üsküdar

MAHALLE

Mimar Sinan (Eski: Gülfem Hatun)

SOKAK

İmam Nasır

PAFTA

29

ADA

433

PARSEL

27

YÜZÖLÇÜMÜ

76,49 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI

(Ekspertiz Raporunda) (357,00 m2)

CİNSİ

Arsa

PROJE DURUMU

Projesiz değerlendirme yapılmıştır.

VAKFI

Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 19.06.2023 – 244/239 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 21 (Yirmibir) yıl  süreli  “ticaret; kafeterya, lokanta vb.” fonksiyonunda kullanılmak üzere Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesi işi.

 

 

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, (bir mahkeme kararı veya dava süreci vb.) yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 6 (altı) ay gecikmesi

b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 5.000-TL,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 20.000-TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

- 4. yıldan işin 15. yılın sonuna kadar süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

 -16. yılın kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %70 kira artış yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)' nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

- 17. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)' nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

TAHMİN EDİLEN BEDEL

2.456.541,26 TL(İkimilyondörtyüzellialtıbinbeşyüzkırkbirTürkLirasıyirmialtıKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT

73.696,24 TL (YetmişüçbinaltıyüzdoksanaltıTürkLirasıyirmidörtkuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ

06/10/2023 – 11:00


1)İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte SelamialiMahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhaleKomisyonunca yapılacaktır.

2)İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi CumhuriyetCaddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge MüdürlüğüHizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.

3)İhaleyekatılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihalestandart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklifmektubu ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait İhale Şartnamesinin 6, 11 ve 12.Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bubelgeleri de yukarıda belirtilen ihaletarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumundaCuma günü 16:00 saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhaleKalem Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihaleşartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmişhalidir. İstekliler işe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? Adresinde BölgeMüdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihaleşartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.

***İsteklinin Kamu Kurumu olmasıhalinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde belirtilen belgelerinteklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu adınateklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve bunailişkin resmi belgenin İdareye sunulması gerekmektedir.

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığışekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek-8)  Şartnamenin(11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan kapatılmış veimzalanmış İç zarf  ile,

a)Türkiye’de tebligat için adresbeyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren,ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

 

b)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.Gerçek kişiler, Ticaret ve/veyaSanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslıveya İdarece onaylanmış sureti,

b.2.Tüzel kişiler, tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya İdarece onaylanmış sureti 

c)Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da İdarece onaylanmış sureti,

c.1.Gerçek kişi olması halinde, TicaretSicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya İdareceonaylanmış sureti,

c.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirkülerinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

d)İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

e)Ekli örneğe uygun Geçici TeminatMektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelininİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan (TR860021000000104834200004)numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılantüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve GeçiciTeminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığınadair geçici teminat makbuzu,

f)İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakitkredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka ReferansMektubu (Ek:4)

h)Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihiitibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işinbüyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıliçerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgiliBelediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzinBelgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesininaslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiylefotokopisi,

İşdeneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerininsözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının%50'si değerlendirilir.

h.1)Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçicikabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi

h.2)Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olaraktaahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz notertasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3)Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4)Yapı Müteahhitliği Yetki BelgeNumarası

****İsteklinin, yukarıda belirtilenbelgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerininbulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilenşartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğeuygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).

ı)İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergiborcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya İdarecetasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesiadresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i)İlk ilan tarihinden sonra ilgiliSosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dairbelgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya İdarece tasdiklisuretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerindenalınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j)İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k)İhale dokümanı satışıyapılmayacaktır.

l)İhale konusu taşınmazların yerindegörüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m)Terör örgütlerine iltisakı yahutbunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu taahhütname noter onaylıdüzenlenecektir. (Ek:11),

4)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil vedavranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararıalınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerdenyasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleyegiremeyecektir. 

5)İsteklilerin başvuru dosyaları iadeedilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçiciteminatları iade edilecektir.

6)Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri ŞubeMüdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildiktensonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakıntamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7)Telgraf veya faksla yapılacakmüracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8)Bu işe ait kesin teminat bedelisözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

9)İdare gerekçesini göstermekkaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)İhale üzerine kalan İstekli KesinTeminatı Farkı Ödeme Taahhütnamesini Noter Onaylı asıl nüshasını İdaremize getirecektir.(Ek:12)

TEL:  0216 695 21 00-(Dahili:7220) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr FAKS : 0216 695 21 30    

MAİL: istanbul2@vgm.gov.tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        İLANOLUNUR

 

Yeterlilik
Paylaş