İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Cezaevi Müdürlüğü-izmir Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Enerji Performans Sözleşmesine Binaen Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5/1-h Maddesi Kapsamında 5480 Kwe Gücünde Arazi Tipi Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (ges) Kurulumu
İlan Tarihi 12.09.2023
İhale K.No 2023/928179
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.11.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 13.11.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/928179
İşin Adı : İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Enerji Performans Sözleşmesine Binaen Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5/1-H Maddesi Kapsamında 5480 Kwe Gücünde Arazi Tipi Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (Ges) Kurulumu
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BAHÇEDERE MAH.NO: 63 35800
b) Telefon ve faks numarası : 2326181004 - 2326181048
c) Elektronik posta adresi : ab157085@adalet.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5480 kWe Gücünde Enerji Performans Sözleşmesi Aracılığı ile Enerji Verimliliği Önlemlerinin (GES Sistemi Kurulumu) Uygulanması ve İzlenmesi işi
b) Yapılacağı Yer : İzmir İli Aliağa İlçesi Bahçedere Mahallesi 128 Ada 33 Parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile yer teslimi yapılmış sayılır
ç) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (On iki) ay uygulama süresi ve en fazla 168 (Yüz altmış sekiz) ay izleme süresi olmak üzere toplamda en fazla 180 (Yüz seksen) aydır. Uygulama süresi belirtilen süreden erken bitirilmesi durumunda artan süre izleme süresine eklenir ve işin toplam süresi değişmez
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Bahçedere Köyü No:63 Yenişakran / Aliağa / İZMİR 35810
b) Tarihi ve saati : 13.11.2023 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekli, Teklif dosyasında aşağıda verilen bilgi ve belgeleri belirtilen sırasına göre ve varsa eklerde verilen formatlara uygun olarak sunar:

4.1.1. İstekli, Şartname alındı makbuzunun aslını veya doküman bedelinin ödendiğine dair dekontu Teklif dosyasına ekler.

4.1.2. İstekli, Karar, Tebliğ, Şartname, varsa zeyilnameler ve Sözleşme taslağı ile bunlara ilişkin eklere ait tüm sayfaların şirket imza sirkülerinde yer alan imzaya yetkili(leri) tarafından eksiksiz olarak kaşelenmiş ve imzalanmış aslını veya noter tasdikli suretlerini Teklif dosyasına ekler.

4.1.3. İstekli, Teklif dosyasında Ek-2/1’de yer alan mali Teklif mektubunu kapalı bir zarf içerisinde bulundurur. Teklifinde, İşe dair teklif ettiği Tasarruf miktarını şartnamede belirtilen EVÖ için Karar ve Tebliğdeki şartlara uygun kaşeli ve imzalı olarak sunar, bu miktarda Tasarruf garantisini sağlamayı mali Teklif mektubu ile taahhüt eder ve Teklif dosyasına ekler.

4.1.4.Tekliflerde yer alan enerji verimliliği önleminin etkisinin değerlendirilebilmesi için şartnamede belirtilen EVÖ bazında Net Bugünkü Değer (NBD) hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas olacak şekilde EVÖ’nün yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosunu sunar. Bu analizlerde; yatırım maliyetlerini, yıllık bakım, işletme ve yenileme giderlerini (personel, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans, izin, sigorta vb. giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyetini, ekipman ömürleri ve yıllara sari verim değişimleri, yıllık tasarrufun ekonomik karşılığı, ekonomik ömrü boyunca sağlanacak tasarrufların ekonomik karşılığı, sözleşme süresi, tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri ve İdare tarafından belirlenecek değerlendirmeye esas diğer maliyet bilgileri sunulur. Bu bilgiler kullanılarak İdare’ye sağlanacak net fayda açısından Türk Lirası cinsinden Ek-2/1’de yer alan Teklif mektubu formatına uygun NBD hesabı yapılır ve mali Teklif mektubu içeriğinde Teklif dosyasına eklenir.

4.1.5. Hesaplamalar ve kabuller; İstekli, Teklif kapsamında, şartnamede belirtilen EVÖ ile sağlanacak Tasarrufları nasıl hesapladığını, kullandığı formülleri ve kabulleri açıklar ve Teklif dosyasına ekler.

4.1.6. İş planı; İstekli, Teklif kapsamında Uygulama dönemi süresinin belirlenebilmesi amacıyla projelendirme, yapım, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan iş planını gerekli açıklamalarıyla hazırlayarak Teklif dosyasına ekler.

4.1.7.Keşif özeti; İstekli, şartnamede belirtilen EVÖ için kullanacağı Ekipmanları ve Ekipmanların kullanılacağı Uygulama alanını listeler, teknik özelliklerini, marka ve modellerini, yerleşim şeması ve keşif özetini teşkil etmek üzere Teklif dosyasına ekler.

4.1.8. Ömür ve verim belgeleri; İstekli kullanacağı önemli malzeme, makine, ekipman ve uygulayacağı EVÖ’nün ömürlerini ve verim değerlerini belgeleyen dokümanları Teklif dosyasına ekler.

4.1.9. Ölçme doğrulama planı; İstekli, şartnamede belirtilen EVÖ’ye ilişkin Tasarrufların nasıl doğrulanacağını, Referans enerji tüketimi ayarlama hallerini ve yöntemlerini hesap detayları ile açıklar ve Ek-2/4’te verilen formatta Ölçme ve doğrulama planı olarak Teklif dosyasına ekler.

4.1.10. Yetkili temsilci beyanı; İsteklinin Yetkili Temsilcisinin, adı soyadı/ticaret unvanı, iletişim bilgileri ve İstekliyi İhalede temsil ve ilzâma dair yetkili olduğunun açıkça belirtildiği noter onaylı vekâletname/imza sirküleri (İş Ortaklığında Yetkili Temsilcinin/Pilot Ortağın oybirliği ile yetkilendirildiği açıkça belirtilmelidir) ile Yetkili Temsilcilere ve yetkiyi verenlere ait imza beyannamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri Teklife eklenir.

4.1.11. İş ortaklığı belgeleri; İstekliye ve İş Ortaklığı ise ortaklarına ait Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış güncel şirket ana sözleşmeleri, şirket asgari sermayeleri ve ortaklık yapılarını gösterir noter veya ilgili kurum onaylı belgeler Teklif dosyasına eklenir.

4.1.12. Borcu yoktur belgeleri; İstekli ve İş Ortaklığı ise ortaklarının her biri için İhale tarihinden önceki son 3 (üç) ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” resmi yazıları onaylı olarak (e-belge kabul edilir) Teklif dosyasına eklenir. Vergi ve prim borçlarının sınırının belirlenmesinde 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde tanımlanan limitler esas alınacaktır.

4.1.13. Geçici teminat belgesi; Ek-2/2 formatına uygun olarak düzenlenmiş, 2.250.000,00 TRY (İkimilyonikiyüzellibin Türk Lirası)   tutarında Geçici Teminat veya Teminatın yatırıldığına dair belge aslı ile varsa Teminatı onaylayan yetkililerin imza sirküleri ve yetki beyanları temin edilerek Teklif dosyasına eklenir.

4.1.14. İşletme, bakım ve eğitim programı; EVÖ’de kullanılan makine, malzeme, ekipman vb. sistemlerin işletme, bakım ve eğitim gereklerine ilişkin detaylar ile İstekli tarafından verilecek eğitim programı Teklif dosyasına eklenir.

4.1.15. Etüt raporu kapsamında İdare tarafından oluşturulan Uygulama alanı ve Ek-2/9’da verilen Ekipman envanteri durumunu gösteren bilgi ve belgeler Teklif doyasına eklenir.  İdare tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgenin doğrulanma sorumluluğu İstekliye aittir.

4.1.16. Devreye alma ve performans testi parametreleri; EVÖ ve Ekipmanlara dair performans testi yöntemleri ve devreye alma parametreleri Teklif dosyasına eklenir.

4.2. İhaleye İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İstekli; ortaklık yapısını, Pilot Ortağı ve ortaklığa dair detayları içeren İş Ortaklığı sözleşmesinin noter onaylı suretini Teklif dosyasına ekler.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Bankalardan İsteklinin malî durumu ile ilgili temin edilecek banka referans mektubunun aslı Teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun İhale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisinin ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, İstekli tarafından teklif edilen toplam yatırım maliyetinin %15 (yüzde on beş)’inden az olmadığını gösteren banka referans mektubu sunulur. Bu kriter, birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş Ortaklığında, ortaklardan birinin yukarıda belirtilen yeterlik kriterini sağlaması yeterlidir.

4.3.2 İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler; ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olarak Teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere İstekli tarafından sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya ilgili bölümleri göstermesi gerekir. Bu şekilde sunulan belgelerde;

4.3.2.1 Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az (0,75) olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

4.3.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az (0,15) olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

4.3.2.3 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının (0,50)’den küçük olması,

4.3.2.4. Yukarıdaki bentlerde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.2.5. Teklif tarihi yılın ilk dört ayına denk gelen İhalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 4.3.2.6.   4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen İsteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

 4.3.2.7.   Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun, yukarıdaki ilk üç bentte yer alan kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gerekir.

4.3.2.8. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, ilk üç bentteki kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4.3.2.9. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde, ilk üç bentte belirtilen kriterlerin herhangi bir ortak tarafından sağlanması yeterlidir.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Ölçme doğrulama uzmanı; İstekli, kendi bünyesinde bulunan Ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının kopyasını Teklif dosyasına ekler.

4.4.2. İstekli, kendi bünyesinde Ölçme doğrulama uzmanı bulunmaması halinde iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak EVD’nin Ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının ve yetkilendirme belgesinin kopyalarını Teklif dosyasına ekler.

4.4.3. İş deneyim belgesi; İstekli, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan işlerle sınırlı olmamak üzere, Şartnamede benzer iş olarak kabul edilen işleri yapmış olduğuna dair iş deneyim belgelerini Teklif dosyasına ekler. İş deneyim belgelerinde işin bedelini gösteren tutar, İsteklinin Teklifinde taahhüt ettiği toplam yatırım tutarının %50’ine (yüzde ellisine) karşılık gelen (son 15 yıla ait, kümülatif veya tek seferde olmak üzere) İş deneyim belgesini sunmak zorundadır. İş deneyim belgesinin yeterliliği, kamu ihale mevzuatına uygun olarak belirlenir.

4.5. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Tedaş Onaylı Fotovoltaik Güneş Paneli ve İnverterden Oluşan Elektrik Üretim Tesislerine ait tek seferde en az 5480 kWe GES kurulum işi,

Elektrik enerjisi üretim işleri

4.5.2. Elektrik Enerjisi Üretim İşleri,

4.5.3. Alçak gerilim ve/veya Orta gerilim tesisatı uygulama işleri.

4.6. İş deneyimi olarak sunulan belge İsteklinin kendisine ait olmalıdır. İstekli bünyesinde çalışan gerçek kişilere ve İsteklinin ortaklarına ait iş deneyim belgeleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini sağlaması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece İdare’ye sağlanacak toplam faydanın net bugünkü değeri üzerinden belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İstekliler, İhale kapsamında yaptıkları Teklifleri ile bağlıdırlar. Teklif bedellerine herhangi bir sebeple fiyat artışı/fiyat farkı uygulanmaz. Birim enerji fiyatına; tasarruf sağlanan dönemde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarifelerden “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer” abone grubunun, orta gerilim çift terimli perakende tek zamanlı enerji bedelindeki artış veya azalış oranında fiyat farkı uygulanır. Her hâlükârda, ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TRY (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı İzmir  Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Bahçedere Mahallesi No 63 Yenişakran Aliağa İZMİR adresinden satın alınabilir.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Bahçedere Mahallesi no 63 Yenişakran Aliağa İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez


Paylaş