İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.ş.
İşin Adı Motor Ve Pompaların Bakım, Onarım Ve Sarım Hizmeti Alım İşi
İlan Tarihi 19.09.2023
İhale K.No 2023/948231
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.09.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 27.09.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/948231
İşin Adı : Motor Ve Pompaların Bakım, Onarım Ve Sarım Hizmeti Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.istac.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Motor ve Pompaların Bakım, Onarım ve Sarım Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer : İSTAÇ A.Ş. Odayeri Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ve Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesislerine Teslimat Yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.09.2023 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır.
4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıca vekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.
4.3. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilerek sunulmalıdır.
4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veya geçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.4.1. Geçici teminatın TL nakit olması durumunda, makbuzunda işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikte istekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da yazması gerekmektedir. Alıcı adı kısmına "İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş." yazılmalıdır. Yatırılacak teminat bedeli ihaleye teklif veren isteklinin hesabından yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarih ve saatinden önce İSTAÇ A.Ş.'nin T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. - ŞİŞLİ KURUMSAL ŞUBESİ TR 6200 0100 2247 0297 3367 5009 numaralı hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veya geçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.5.2. Geçici teminatın mektup olması durumunda, verilen teminat mektubunun geçerlilik süresi en az 25 / 11 / 2023’dir.
4.5.3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
7. Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.
8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebilir.
9. MOTOR VE POMPALARIN BAKIM, ONARIM VE SARIM HİZMETİ ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifin altında olmak üzere 2 tur sözlü olarak açık eksiltme yapılacaktır. Akabinde alım kararına esas olmak üzere son (nihai) teklifler yazılı olarak alınacaktır.


Paylaş