İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden
İşin Adı Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi
İlan Tarihi 21.09.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.10.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.10.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

KÜTAHYA VAKIFLARBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VEYA ONARIMKARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhaledosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde inşaedilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerindenartış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzunsüreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesineçıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

Il'i

Eskişehir

İlçesi

Mahmudiye

Mahallesi

Doğanca

Cadde-Sk.-Mevkii

Eskişehir-Kütahya Karayolu

Ada

151-152

Parsel

1-1

Yüzölçümü (m2)

22.352,90

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Mera

Vakfı

Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel Vakfı 

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği

  Eskişehir-Mahmudiye İlçesi Doğanca Mahallesi, 151 ada, 1 Parsel, 152 Ada, 1 Parsel 26 Yıl Süreli “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Dinlenme Tesisi” Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi.

Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu

    İmar Plan Sınırları Dışında (“Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Dinlenme Tesisi” olarak imar planı yapılması yapılacaktır.)

Ihale Usulü

  Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanun 35/a. maddesi)

Süresi

  26 Yıldır. (Yapım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 24 Yıl), işin süresi ve Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli

  1.Yıl aylık; 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası) + (ihale artışı),

 2. Yıl; Bir önceki yılın kira bedeline TÜFE oranında artış yapılması + (ihale artışı)

 3. Yıl aylık; 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası) + (Önceki 2 yılın TÜFE artışı) (ihale artışı),

 4. Yıl; Bir önceki yılın kira bedeline TÜFE oranında artış yapılması + (ihale artışı)

 10. Yıl; Bir önceki yılın kira bedeline %75 artış yapılarak oluşacak bedelin TÜFE oranında artış yapılması

  Sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki   on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel

(Yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamı)

 

 

 

  11.812.378 TL 78 KRŞ

Geçici Teminat

  354.371 TL 37 KRŞ

ihale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

 Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya

Tlf. 0 274 223 64 76 e- mail :kutahya@vgm.gov.tr

ihale Doküman Bedeli

  500,00.-TL

ihalenin Yapılacağı Adres

  Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya

ihale Tarih ve Saati

24/10/2023-Saat: 10:30 

İhaleye Katılabilmekİçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri.Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF)İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilenadrese. Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.(Teklif verilecek son saate kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeyealınmaz.)

İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faksnumarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygunİletişim Bilgi Formu (Ek:l),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf veSanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.l)Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaretve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmışsureti,

b.2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisindealınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veyaaslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'deşubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişininbulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ncaonaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.l)Gerçek kişi olması halinde. Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

c.2)Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat BedelininYatırıldığına Dair Makbuz;Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Kütahya VakıflarBölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankası Kütahya Şubesindeki TR29 0021 0000 00300004 3000 02 İBAN nolu İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılantüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve GeçiciTeminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığınadair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak GirişimBeyannamesi;İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GirişimBeyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'u kadarkullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygunbanka referans mektubu (Ek: 4)(Banka referans mektuplarının ihaleyiyapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya AltYüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %.50’sinden az olmamak üzereihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmışişin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıliçerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgiliBelediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzinBelgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat RuhsatBelgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmeksuretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancıülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin,son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuruüzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçicikabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki BelgeNumarası,

h.5)Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgeleresahip olmaması ya da iştigal konuları arasında yapım işlerinin bulunmamasıhalinde; işi (yapım/onarım)şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip altyüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt YükleniciTaahhütnamesi (Ek:5).(Altyükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum vekuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartıaranır.)

ı) Vergi BorcuOlmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergidairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da notertasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdiklisureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresiüzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim BorcuOlmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili SosyalGüvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dairbelgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da SosyalGüvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde primborcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenenbelgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidiyapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerdenYasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),

k)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

1) Yer GörmeBelgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğeuygun Yer Görme Formu (Ek: 7)

m) Terörörgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname. (Ek:11)

n) İç Zarf /Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesindeaçıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisindeşartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekildehazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8)sunmalarıgerekmektedir,

2-    ) Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (l) ve (m) bentlerindekibelgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-    ) İstekliler, yukarıdasayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-    ) İhaleye katılmaküzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek birbaşvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeyealınmayacaktır.

5-    ) Telgraf veya Fakslayapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulmasıdurumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-    ) İdareye verilen veyaulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-    ) Her türlü vergi,resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

8-    ) İşbuilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileriiçermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi veeklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9-    ) İdare gerekçesinigöstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

Yeterlilik
Paylaş