İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Vakıflar 2.bölge Müdürlüğü
İşin Adı Restorasyon Karşılığı Kiralama İhalesi
İlan Tarihi 21.09.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.10.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.10.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İSTANBULVAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

MülkiyetiHacı Ali BeyVakfı’na ait olan İstanbulİli, Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, Çayır Caddesinde yer alan ve tapunun 68 pafta, 449 ada, 19parseline kayıtlı 177,75 m2 yüzölçümlü “Ahşap Ev” vasıflıeski eser tescilli taşınmazın Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veyaOnarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları HakkındakiYönetmeliğe göre 35(Otuzbeş) yıl süreliRestorasyon veya Onarım Karşılığı Kirave İşletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ

İstanbul

İLÇESİ

Beykoz

MAHALLE

Yalıköy

MEVKİİ

Çayır Caddesi

PAFTA

68

ADA

449

PARSEL

19

YÜZÖLÇÜMÜ

177,75 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI

 

 

317 m²                                                                                                        

Bodrum Kat               ? 100,00 m2                

Zemin Kat                 ? 100,00 m2                

1. Kat                         ? 117,00 m2                

CİNSİ

Ahşap Ev

PROJE DURUMU

Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri bulunmaktadır.

VAKFI

Hacı Ali Bey Vakfı

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 11/04/2022 tarih ve 151/133 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35(Otuz) yıl süreli “Konut veya Ofis” fonksiyonlu restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesi işi.

 

 

 

 

 

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER

1) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere,

a) İşin süresinin 2 yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 35 yıl olması,

b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 1.400,00 TL,

- 2. Yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 4.000,00 TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

- 4. yıldan işin (35. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

TAHMİN EDİLEN BEDEL

1.666.082,66TL(Birmilyonaltıyüzaltmışaltıbinsekseniki Türk Lirası Altmışaltı Kuruş)'dur.
Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

GEÇİCİ TEMİNAT

49.982,48TL(KırkdokuzbindokuzyüzseksenikiTürkLirasıKırksekizKuruş)
 (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ

18/10/2023 – 10:30


1)Yukarıda özellikleri belirtilentaşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2’de belirtilen şartlarla ve İşletme süresisonrasında (35. yılın sonunda)yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebindebulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda gününkoşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir)yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli , “Konut veya Ofis”yapılmak üzere restorasyon karşılığı kira ve işletmeihalesine konulmuştur.

2) İhale, yukarıda belirtilen tarihve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbuladresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının  -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonuncayapılacaktır.

3)İstekliler İhale Şartnamesini,mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 saatleri arasındaSelamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunanVakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosundagörebileceklerdir.

4)İhaleye katılabilmek için istenilenbelgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart formlar içerisindeyer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarfiçerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve12. Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlananbu belgeleri de yukarıda belirtilen ihaletarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumundaCuma günü 16:00 saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındabulunan İhale Kalem Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihaleşartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmişhalidir. İstekliler işe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? Adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihaleninseçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer eklerigörebilecektir.)

***İsteklinin Kamu Kurumu olmasıhalinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde belirtilen belgelerinteklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu adınateklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve bunailişkin resmi belgenin İdareye sunulması gerekmektedir.

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığışekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif  Mektubu (Ek-8)  Şartnamenin(11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan kapatılmış veimzalanmış İç zarf  ile,

a) Türkiye’de tebligat için adresbeyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren,ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.Gerçek kişi olması halinde,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatgereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya SanayiOdasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinekayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti  (Türkiye'deşubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişininbulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ncaonaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde,Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmışsureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici TeminatMektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin İstanbulVakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan(TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğinadı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğubelirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminatmakbuzu,

f) İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakitkredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu(Ek:4) (BankaReferans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra-ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) ) Tahmin edilen bedelin % 50'den azolmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve ŞehircilikBakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup(B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklüktekiihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl (İsteklinin yapmış olduğu binainşaatı benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 yıllıksüre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde,değerlendirmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işinihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise "YapıKullanma İzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihiarasındaki süre esas alınır.) içerisinde Restorasyon veya Onarım işlerine ait;2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaalınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklininmüteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya eski eser onarımınaait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da notertasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi (İsteklilerden;iş deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan işlerdenhangilerinin benzer iş olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendikapsamında belirtilen kriterler dışındaki) değerlendirme kriterleri, eski esertesciline ilişkin yapı grubu , işin mahiyeti ilgili yasal mevzuat çerçevesindeilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin bu bendinde belirtilir.)

İşdeneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşifbedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerindentutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçicikabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi

h.2) Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurtiçinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki BelgeNumarası (Yüklenicinin Yapı MüteahhitliğiBilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olmasıgerekmektedir.)

****İsteklinin, yukarıda belirtilenbelgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerininbulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilenşartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğeuygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergiborcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresiBaşkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcuolmadığına dair belge, (İsteklinin en sonmükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce(Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu VergiDairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerinde eklenmesi gerekmektedir.

    Kolektif Şirketlerde,ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrıbelgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturangerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcuolmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir.

    Vergi borçlarının taksitlendirilmesihalinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerindeborçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelerekatılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.)

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgiliSosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dairbelgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da SosyalGüvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde primborcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenenbelgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidiyapılabilen belgeyi sunması, ( Primborçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak SosyalGüvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dairkayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakıncabulunmamaktadır.

j) İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanı satışıyapılmayacaktır.

l) İhale konusu taşınmazların yerindegörüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahutbunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu taahhütname noter onaylıdüzenlenecektir. (Ek:11),

*****Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m)bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılanbelgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

5) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleyekatılamazlar.   2886 Sayılı Devlet İhaleKanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelerekatılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp daİdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

6) İsteklilerin başvuru dosyaları iadeedilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçiciteminatları iade edilecektir.

7) Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri ŞubeMüdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildiktensonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakıntamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8)Telgraf veya faksla yapılacakmüracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9) Bu işe ait kesin teminat bedelisözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

10) İdare gerekçesini göstermekkaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL:  0216 695 21 00-(Dahili:7235-7242)   İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr FAKS : 0216 695 21 30    

MAİL:   istanbul2@vgm.gov.tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       İLANOLUNUR

 

Yeterlilik
Paylaş