İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Tarihi Kalender Köprüsü Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini İşi
İlan Tarihi 07.12.2023
İhale K.No 2023/1383161
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.12.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 19.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/1383161
İşin Adı : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Tarihi Kalender Köprüsü Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100
b) Telefon ve faks numarası : 4122410200 - 4122410282
c) Elektronik posta adresi : bol9@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tarihi Köprülerin Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini İşi
b) Yapılacağı Yer : Diyarbakır İli Ergani İlçesi
c) Süresi : 210 gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Büyükalp Caddesi 21100 Yenişehir/Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği
b) Tarihi ve saati : 19.12.2023 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

- Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

- İhale konusu iş için belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

- İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

- Bu ihalede benzer iş olarak, “Korunması gerekli tarihi köprü olarak tescil edilmiş kültür varlıklarının, Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri yapmış olduğunu kanıtlaması gerekmektedir" benzer iş olarak kabul edilecektir.

-  İsteklilerin; ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüye ait;

1.Tescil kararı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur.

2.İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. (Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11/06/2018 tarih ve 502795 sayılı oluru ile yürürlüğe giren “Açık İhale Usulü ile ihale edilen uygulama işlerinde uygulanacak tip idari şartname”) işleri kabul edilecektir.

-İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre] belirlenecektir.

- [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.]

- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.850,00 Türk Lirası karşılığı [aynı adresten] satın alınabilir.

- İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını (en geç 14.12.2023 saat 17:00’a kadar) satın almaları zorunludur.

- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Büyükalp Caddesi 21100 Yenişehir Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yenişehir/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


Paylaş