İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı İçerisinde Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Tedaş Tip Onaylı Dekoratif Aydınlatma Direkleri Ve Led Armatürleri İle Aydınlatma Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 2024/84968
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/84968
1-İdarenin
a) Adı : Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 34265Sultangazi/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : 2124593495 - 2124593498
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2024 Yılı İçerisinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda TEDAŞ TipOnaylı Dekoratif Aydınlatma Direkleri ve LED Armatürleri İleAydınlatma Tesisi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 71 Adet TEDAŞ Tip Onayı Alınmış Dekoratif Direk ve 110 AdetLED Armatür Kullanılarak Aydınlatma Tesisi Yapılması İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultangazi İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : U.Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:3 Fen İşleri(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(D) Elektrik İşleriV. Grup: Aydınlatma İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıMadde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan enavantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 35.1.1. A.Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1.Teklif fiyatı puanlaması; “Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifveren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilereait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin tekliffiyatı, ifade eder.” şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliğipuanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değernitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No Poz No Puan 1 ELE.0050,50 2 ELE.006 4,00 3 ELE.010 0,20 4 ELE.011 1,00 5 ELE.012 0,10 6 ELE.017 0,20 7 ELE.023 1,50 8ELE.024 1,20 9 ELE.025 0,80 10 ELE.027 0,20 11 ELE.028 1,00 12 ELE.029 0,20 13 ELE.030 4,00 14ELE.031 2,00 15 ELE.037 1,00 16 ELE.056 0,10 17 ELE.059 0,25 18 ELE.060 0,80 19 ELE.062 0,10 20ELE.063 0,20 21 ELE.065 0,30 22 ELE.066 0,30 23 ELE.071 3,50 24 ELE.072 0,75 25 ELE.073 1,00 26ELE.074 0,20 27 ELE.075 0,50 28 ELE.076 0,20 29 ELE.077 1,00 30 ELE.078 0,75 31 ELE.079 0,60 32ELE.080 0,30 33 ELE.081 1,25 Toplam Puan: 30 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklifedilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyettekibedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalmasıdurumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri%80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelikpuanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanıile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlardikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik açıdanen avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmişteklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş