İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı TCK- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜLÜĞÜ-MAKİNA İKMAL
İşin Adı İkmal Müdürlüğü Sahasında Bulunan 2000 Ton’ Luk Bitüm Tankının Yenilenmesi Ve Diğer Bakım Onarım İşlerinin Yapımı İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 2024/80956
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/80956
1-İdarenin
a) Adı : Şube Müdürülüğü-Makina İkmal Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarKarayolları Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Tavşancıl Mah. Firuze Sokak No: 2 Dilovası/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 262 753 03 11 - 262 753 03 87
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İkmal Müdürlüğü Sahasında Bulunan 2000 Ton' luk BitümTankının Yenilenmesi ve Diğer Bakım Onarım İşlerinin Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İkmal Müdürlüğü İşletme Sahasında Bulunan 2000 Ton’ luk BitümTankının Tank İçi Temizliğinin Yapılması, Taban SacınınDeğiştirilmesi, Yatay (Üç Kat) – Düşey SerpantinlerininYenilenmesi. 2000 Ton’ luk Bitüm Tankının Yan ve Çatı SaclarınaKumlama Yapılması, Temizliği Yapılan Yüzeylerin Epoksi Boyaİle Boyanması ve Bitüm Depolama Tanklarının Nefeslik(Havalandırma) Çıkışlarına Emisyon Toplama, Arıtma ve BacaYapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları İkmal Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları İkmal Müdürlüğü Tavşancıl Mah. Firuze Sokak No: 2(e-tekliflerin açılacağı adres) Dilovası/Kocaeli
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan "A Grubu Alt yapı İşleri XVI Grup(Endüstriyel Tesis İnşaatları) İşleri" dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.04.12.2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede çeşitli ilanlar bölümünde yer alan Karayolları GenelMüdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00olarak belirlenmiştir
Paylaş