İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-Muğla
İşin Adı Muğla Orm İşlt Müd, Yaraş Şefliği 202, 202-4 Kod Nolu Orm Yollarında Sanat Yapısı Ve Büyük Onarım, Yaraş Şefliği 241, 241-2 Kod Nolu Orm Yollarında Sanat Yapısı Ve Üst Yapı, Ula Şefliği 315, 316-1 Kod Nolu Orm Yollarında Üst Yapı Yapım İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 2024/91236
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/91236
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Muğla Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No: 8/1 - 48000Menteşe/Muğla
c) Telefon ve faks numarası : 2522141202 - 2522124035
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Muğla Orm İşlt Müd, Yaraş Şefliği 202, 202-4 Kod Nolu OrmYollarında Sanat Yapısı ve Büyük Onarım, Yaraş Şefliği 241,241-2 Kod Nolu Orm Yollarında Sanat Yapısı ve Üst Yapı, UlaŞefliği 315, 316-1 Kod Nolu Orm Yollarında Üst Yapı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım: Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Yaraş YaraşOrman İşletme Şefliği 202, 202-4 Kod Nolu Orman Yollarında8+070 km Sanat Yapısı ve 8+500 km Büyük Onarım Yapım İşi2.Kısım: Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Yaraş Ormanİşletme Şefliği 241, 241-2 Kod Nolu Orman Yollarında 6+250 kmSanat Yapısı, 6+280 km Üst Yapı ve Ula Orman İşletme Şefliği315, 316-1 Kod Nolu Orman Yollarında 3+575 km Üst YapıYapım İşi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Yaraş Orman İşletmeŞefliği 202, 202-4 Kod Nolu Orman Yollarında, Yaraş Ormanİşletme Şefliği 241, 241-2 Kod Nolu Orman Yollarında ve UlaOrman İşletme Şefliği 315, 316-1 Kod Nolu Orman Yollarında
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Muğla Orman İşletme Müdürlüğü (İşlt.Müdür Yard.Odası)(e-tekliflerin açılacağı adres) Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe/Muğla
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V. grubu işler benzerişler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyetbelgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş