İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı Kütahya-Gediz Göleti Derivasyon Hattı Ve Muhipler Yüs Sulaması
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 2023/1558973
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2023/1558973
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Eskişehir Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020Odunpazarı/Eskişehir
c) Telefon ve faks numarası : 2222111100 - 2222111110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kütahya-Gediz Göleti Derivasyon Hattı ve Muhipler YÜSSulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Betonarme Regülatör ve 1 Adet Betonarme RegülasyonHavuzu İle Yeni Yapılacak Olan Regülatörden Alınacak Su İleBasınçlı Olarak Brüt 163 ha Tarım Arazisinin Cazibeli OlarakSulanması ve Mevcut Gediz Göletine Su Aktaracak İletim HattınınYapılması.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kütahya İli Gediz İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak(e-tekliflerin açılacağı adres) Mah. Taşköprü Cad. DSİ Sok. No:2 Odunpazarı/Eskişehir
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliğinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri; AIX. Grup: Su Yapıları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı110 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,4% 0,65% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi110 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,3% 0,45% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi110 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,15% 0,25% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi125 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,25% 0,38% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi125 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,15% 0,26% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi140 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,45% 0,7% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi140 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,2% 0,3% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi140 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,2% 0,3% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi160 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,25% 0,4% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi160 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,5% 0,8% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi180 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,3% 0,5% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi200 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,08% 0,15% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi200 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,45% 0,7% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi250 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,4% 0,65% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi250 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1001,2% 1,9% 1Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi280 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1005,5% 8,5% 4Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi315 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,65% 1% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi355 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1001% 1,6% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi400 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1001,4% 2,2% 1Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi400 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE1001,2% 1,9% 1Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi450 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE1000,2% 0,3% 0,5Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiHer Türlü (Hava Vanalı, Hatsonu, Tahliyeli, Savaklı,Savaksız,Tek-Çift Çıkışlı) Su Alma Vana (Hidrant) Yapısı2,4% 3,75% 2Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanikve Madeni Aksamın Temini ve YerleştirilmesiHer Çapta (Hava Vanalı-Hava Vanasız) El Kumandalı SürgülüVana veya Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması2,2% 3,45% 2( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik veMadeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve 0,95% 1,45% 0,5Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)Her Türlü (Pompajlı, Cazibeli) Ara ve Hat Sonu Tahliye YapısıYapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik 1,7% 2,65% 1ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)Her Türlü (Vantuzlu, Tahliyeli) Hat Kapama Vanası YapısıYapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik 1,1% 1,75% 1ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)Hava Vanalı Hat Kapama, Elektromanyetik Debimetre KorumaYapısı Yapılması, Solar Güneş Paneli ve Besleme SistemiYapılması (Kazısı,Dolgusu,Kalıbı,Betonu,Demiri ve İnşası, 0,65% 1,05% 0,5Elektrik,Mekanik ve Madeni Aksamın Temini veYerleştirilmesi)Her Türlü İşletme Bakım Yolu Yapılması 0,75% 1,2% 0,5Dere Geçişi Yapılması (Dere Altında Aynı Cins Boru) 0,5% 0,8% 0,5Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat,tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması, kamulaştırma 0,2% 0,3% 0,5planı hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılmasıRegülatör, Regülasyon Havuzu ve ASG İmalatlarında28% 44% 12Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Betonarme Betonu YapılmasıRegülatör, Regülasyon Havuzu ve ASG İmalatlarındaKullanılmak Üzere PVC Su ve Enjeksiyon Tutucularının Temini 0,6% 0,95% 0,5ve Yeraltında veya Yerüstündeki Yapılarda Yerine KonulmasıRegülatör, Regülasyon Havuzu ve ASG İmalatlarındaKullanılmak Üzere Her Çapta Betonarme Demirlerinin Temini,4,9% 7,65% 4Nakliyesi, Projesine Göre Hazırlanması ve Bükülüp YerineKonulmasıRegülatör, Regülasyon Havuzu ve ASG İmalatları İçin AçıktaHer Türlü Zeminde Kazı Yapılması ve Depo Sahasına 1,6% 2,5% 1,5TaşınmasıRegülatör ve Regülasyon Havuzu İmalatlarında KullanılmakÜzere Çeşitli Demir İşlerinin (Giriş Izgarası,Demir Kapaklar ve 6,9% 11% 5Her Türlü Demir İşleri vb.) Yapılması.Regülatör Ulaşım Yolları ve Yollara Ait Sanat Yapılarında HerTürlü Zeminde, Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol 1,4% 2,15% 1,5Kazısı Yapılması, Nakliyesi, Dolgu ve/veya Depoya KonulmasıRegülatör Ulaşım Yolları Yol Üzeri Stabilize Dolgu İşlerinin0,6% 0,95% 1YapılmasıRegülatör, Regülasyon Havuzu ve ASG İmalatlarında0,15% 0,25% 0,5Kullanılmak Üzere Ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.16.07.2015 Tarih ve 29418 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Paylaş