İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi S
İşin Adı 12 Ay Süreli 6 Kısım Peryodik Bakım Onarım Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No 2024/71039
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler İdari şartnamenin 7.5.4. ve 7.6. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/71039

1-İdarenin
a) Adı : BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Gültepe Mah. Eflatun Cad. 1 72070 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882213065 - 4882213068
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 12 Ay Süreli 6 Kısım Peryodik Bakım Onarım Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Kısım (1. Kısım Ek Bina 12 Adet Asansör, 2. Kısım Ana ve Ek Bina Merkezi Medikal Gaz Sistemleri, 3. Kısım Ana ve Ek Bina 408 Adet Kamera Sistemi ve 13 Adet Kayıt Cihazı, 4. Kısım Ana ve Ek Bina İklimlendirme Sistemleri (Chiller), 5. Kısım Ek bina 3 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) (ENEL), 6. Kısım Jeneratörler, Trafo ve Hücre Grupları, Yangın Algılama Sistemi, İzole Güç Panoları (IT Panolar), Aydınlatma Otomasyon Sistemi, Hemşire Çağrı Sistemi, Ses Anons Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ana ve Ek Bina
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1. Kısım Ek Bina 12 Adet Asansörün 1 yıl süreli Bakım Onarım İşi( Yedek Parçasız)
Belge Adı Açıklama
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
İSO 9001:2015 ) İSO 9001:2015 asansör tesislerinin üretimi,montajı ,kontrolü ve son kontrolü ile ilgili belgesi
Sanayi sicil belgesi Sanayi sicil belgesi (asansör hususunda)
AB tip inceleme sertifikası 2014/33/AB asansör yönetmeliği modül B + E sertifikası ve sanayi sicil AB tip inceleme sertifikası 2014/33/AB asansör yönetmeliği modül B + E sertifikası ve sanayi sicil
Sertifika Veya Diploma Firma bu iş için en az 1 usta ve 1 kalfa bünyesinde bulunduracak ve bunlara ait sertifika veya diplomalar dosya halinde sunulacak.


2. Kısım Ana ve Ek Bina Merkezi Medikal Gaz Sistemleri Bakım ve Onarım İşi
Belge Adı Açıklama
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ) İstekliler TSE hizmet yeterlilik belgesi veya bayisi olduğu fırmanın TSE HYB bulunmalı ve belge kapsamı medikal gaz sistemleri ile ilgili olmalıdır. Seklinde Belgesini yeterlik tablosunda belirtilecektir.


3. Kısım Ana ve Ek Bina 408 Adet Kamera Sistemi ve 13 Adet Kayıt Cihazının 1 yıl süreli Bakım Onarımı
Belge Adı Açıklama
Yetki Belgesi Hastanemizde Kurulu olan dahua ve rivo marka kamera sistemleri için işin adına atfen bu marka ürünlerin bakım onarımı ve servisliğine yetkili olduğunu gösteren belgeyi yeterlik tablosunda belirtilecektir.


4. Kısım Ana ve Ek Bina İklimlendirme Sistemlerinin 1 Yıl süreli Bakım Onarımı(Chiller)
Belge Adı Açıklama
Yetki Belgesi İstekliler, merkezi soğutma grupları, klima santralleri için yetkili olduklarına dair belge yeterlik tablosunda belirtilecektir.


5. Kısım Ek bina 3 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 1 yıl süreli Bakım Onarımı(ENEL)
Belge Adı Açıklama
Personel Eğitim Belgesi Yüklenici firma bu işe dair(UPS) personelin eğitim belgelerini yeterlik tablosunda belirtilecektir.
Yetkili Servis Belgesi İstekli Hastanemizde mevcut teknik şartnemede belirtilen UPS'lerden en az birine ait yetkili servis belgesini yeterlik tablosunda belirtilecektir.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi İstekli TSE hizmet yeterlilik belgesini yeterlik tablosunda belirtilecektir.
ENEL Marka Bakım Hizmeti Belgesi Belge kapsamında ENEL kesintisiz güç kaynaklarına bakım hizmetini verebileceğiini belgelendirmelidir.


6. Kısım Jeneratörler, Trafo ve Hücre Grupları, Yangın Algılama Sistemi, İzole Güç Panoları (IT Panolar), Aydınlatma Otomasyon Sistemi, Hemşire Çağrı Sistemi, Ses Anons Sistemi Bakım Onarımı
Belge Adı Açıklama
Çalışma İzin Belgesi veya Diploma Trafo ve Hücre Grupları İçinBakım yapacak personelin EKAT Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında çalışma izin belgesi olmalı veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

5- Kısım UPS için  Kamu Veya Özel sektörde gerçekleştirildiğine dair iş deneyim belgesi  benzer iş olarak kabul edilecektir.

6- Kısım içerisinde yer alan Jeneratörler için  Kamu Veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş  iş bitirme belgesinin kapsamı verilen teklifle uyumlu olmalı ve yapılacak işleri içermelidir.

 

 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş