İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu)
İşin Adı İzmir İli Karaburun İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu Şebeke Ve İletim Hattı İle Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatı İşi
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No 2024/2797
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/2797
1-İdarenin
a) Adı : İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)
b) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 Konak/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932398
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İzmir İli Karaburun ilçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu Şebeke veİletim Hattı ile Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 400 mm 612 mt ECBB Beton Boru Döş, Muh Çap 9277 mt HDPEKorige Boru Döş, Muh Çap Prefabrik 307 Ad. Muayene Bacası,6 Ad. Çökeltim Bacası, 50 ad Parsel Bacası (Beton/BetonarmeBorulu Hatlarda),465 ad Parsel Bacası (Koruge Borulu Hatlarda),Ø150 mm 4635 mt Parsel Bacası Bağ Yap. Muh Çap 2550,92 mtHDPE PE100 PN10 Boru ve Ø200 mm 58 mt HDPE PE100 PN6Boru Döş. 50 mt Yatay Delgi, 8 Adet Islak TBİ Paket Terfi Yap,9947 mt Kan ve Y.Suyu Hat Robot Kamera İle GörüntülenmesiVideo Çekimi Yap. ve 4 Adet Elek TeminiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir İli Karaburun İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 3(e-tekliflerin açılacağı adres) Toplantı Salonu Konak İzmir
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunanistekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan "IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri'' veya"III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri " başlığı altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıBeton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal 0,0762% 0,1032% 0,4hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m20,0396% 0,0536% 0,3(3,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir)Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,0168% 0,0228% 0,2Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması0,0145% 0,0196% 0,2(Nakliyeler dahildir)1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklımin. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik0,0377% 0,051% 0,3polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı2,5 m olacak şekilde duvar-beton üzeri uygulama)500 dozlu çimento şerbeti (Nakliyeler dahildir) 0,0123% 0,0166% 0,2Karayolu,demiryolu vb.yerlerin zemin altından (her türlüzeminde) yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve 0,9676% 1,309% 1Ø 500 mm. çapında boru sürülmesi (Nakliyeler dahildir)Her cins zeminde ve derinlikte her türlü kazı yapılması0,5157% 0,6978% 1(Palplanşlı Hendeklerde) (Nakliyeler dahildir)Her cins zeminde ve derinlikte her türlü kazı yapılması19,9693% 27,0173% 5,5(Nakliyeler dahildir)B Sınıfı yataklama yapılması (Nakliyeler dahildir) 3,6206% 4,8985% 2,5Plent-miks alt temel malzemesi ile (Stabilize Malzeme) [Tip B]"0-37.5 mm" [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı] dolgu yapılması 12,4785% 16,8827% 3,5(Nakliyeler dahildir)Mevcut kilit parke taş vb.sökülmesi (Nakliyeler dahildir) 0,6474% 0,8758% 1Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kesilmesi 0,284% 0,3843% 0,4Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kırılması ve sökülmesi0,1415% 0,1914% 0,3(Nakliyeler dahildir)Mevcut kilit parke taş vb. yeniden döşenmesi (Nakliyeler1,4765% 1,9976% 1dahildir)Standart baca yükseltilmesi (Nakliyeler dahildir) 0,5165% 0,6988% 0,6Parsel Bacası Yapılması (Beton/betonarme borulu hatlarda)0,2926% 0,3959% 0,6(Nakliyeler dahildir)Parsel Bacası Yapılması (Koruge hatlar için) (Nakliyeler2,7918% 3,7771% 2dahildir)Parsel Bacası Bağlantısı Yapılması (Nakliyeler dahildir) 2,6024% 3,5209% 2İdare Malı Baca Kapağı ile Standart Kanalizasyon Bacası5,5148% 7,4611% 3,5Yapılması (Ø200mm borular için) (Nakliyeler dahildir)İdare Malı Baca Kapağı ile Çökeltim Bacası Yapılması0,1803% 0,2439% 1(Nakliyeler dahildir)İdare Malı Baca Kapağı ile Standart Kanalizasyon Bacası0,325% 0,4397% 1Yapılması (Ø300mm borular için) (Nakliyeler dahildir)İdare Malı Baca Kapağı ile Standart Kanalizasyon Bacası0,1836% 0,2484% 1Yapılması (Ø400mm borular için) (Nakliyeler dahildir)Zemine çakılmış sökülmüş çelik palplanş elemanı (Nakliyeler1,4028% 1,8979% 1,5dahildir)Palplanş iksalarda profil demirleriyle destekleme yapılması1,3989% 1,8926% 1,5(Nakliyeler dahildir)L < 9 00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin zeminlere1,7446% 2,3603% 1çakılmasıL > 9 00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin zeminlere2,6365% 3,567% 2çakılmasıZeminlere çakılmış L < 9 00 mt boyunda çelik palplanş iksa0,9936% 1,3443% 1profillerinin sökülmesiZeminlere çakılmış L > 9 00 mt boyunda çelik palplanş iksa1,7368% 2,3497% 1,5profillerinin sökülmesiKanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile0,2075% 0,2807% 0,5görüntülenmesi, video çekimi yapılmasıØ 200 mm HDPE (6 Atü) Boru Temini ve Döşenmesi0,0224% 0,0302% 0,2(Nakliyeler dahildir)Ø 75 mm HDPE (10 Atü) (Terfi Hattı) Boru Temini ve0,0193% 0,0261% 0,2Döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø 90 mm HDPE (10 Atü) (Terfi Hattı) Boru Temini ve0,0175% 0,0237% 0,2Döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø 110 mm HDPE (10 Atü) (Terfi Hattı) Boru Temini ve0,0717% 0,0969% 0,3Döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø 200 mm HDPE (10 Atü) (Terfi Hattı) Boru Temini ve0,562% 0,7604% 1Döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø 250 mm HDPE (10 Atü) (Terfi Hattı) Boru Temini ve0,8004% 1,0829% 1,5Döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø200 mm Y.Altı Drenaj,Yağm.Suyu,Kanalizasyon Borusu1,6581% 2,2433% 2(HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø300 mm Y.Altı Drenaj,Yağm.Suyu,Kanalizasyon Borusu0,1644% 0,2225% 0,5(HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)Ø400 ECBB temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 0,6292% 0,8513% 1Zemin Islahı Yapılması (200 lük hatlar için) (Nakliyeler0,168% 0,2273% 0,5dahildir)Zemin Islahı Yapılması (300 lük hatlar için) (Nakliyeler0,1298% 0,1756% 0,5dahildir)Panel Çit Kapı İmalatı ve Yerine Montajının Yapılması 0,0116% 0,0156% 0,1Mekanik ve Elektrik İşleri 17,9199% 24,2445% 3,5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işkalemleri için ise teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliylekarma sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundakiyapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince ,aşırı düşük sınır değer hesabındakullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.
Paylaş