İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Ankara Geneli Muhtelif Alanlarda Duvar, Spor Sahaları, Koşu Yolu, Yürüyüş Yolu Ve Sert Zemin Yenileme Yapım İşi
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No 2024/53506
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/53506
1-İdarenin
a) Adı : Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBaşkanlığı
b) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:6 06510 Söğütözü Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3125074420-4517 - 3123440081
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ankara Geneli Muhtelif Alanlarda Duvar, Spor Sahaları, KoşuYolu, Yürüyüş Yolu ve Sert Zemin Yenileme Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Geneli 16 İlçede Yenileme Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara İl Sınırları İçerisindeki Alanlarda
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi(e-tekliflerin açılacağı adres) Başkanlığı Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:6 E Blok Çankaya/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunanistekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi, ISO 14001:2004 çevre yönetim sistem belgesi, ISO 45001:2018İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı birlikte sunulmasızorunludur.Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akrediteedilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasındayer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesizorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı TanınmaAntlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşuolduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk AkreditasyonKurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içindealınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulanbelgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge vesertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihindegeçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A-XVIII Grup-Sahaİşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 6 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Mini Kazıcı Yükleyici (2020 model ve üzeri, en az 50 HP(BG) gücünde) en az 2adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanın istekliye ait olduğunugösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespittutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansalkiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puanalacaktır. İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıMini Kazıcı Yükleyici (2020 model ve üzeri, en az 50 HP(BG) gücünde) en az2 adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat veekipmanın istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veyaamortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da6yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veyafinansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın,sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puan alacaktır. İş ortaklığı olmasıdurumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 6 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Kamyon (2020 model ve üzeri, azami yüklü ağırlığı 24.999 - 34999 kg aralığında)en az 2 adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanın istekliye aitolduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair notertespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansalkiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puanalacaktır. İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıKamyon (2020 model ve üzeri, azami yüklü ağırlığı 24.999 - 34999 kgaralığında) en az 2 adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makineteçhizat ve ekipmanın istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı),demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespittutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici 6ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine,teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puan alacaktır.İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabuledilecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 6 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Paletli Ekskavatör (2020 model ve üzeri, en az 180 HP(BG) motor gücünde) en az2 adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanın istekliye ait olduğunugösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespittutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansalkiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puanalacaktır. İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıPaletli Ekskavatör (2020 model ve üzeri, en az 180 HP(BG) motor gücünde)en az 2 adet sunan istekliler 6 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat veekipmanın istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veyaamortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da6yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veyafinansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın,sözleşmesinin sunulması durumunda 6 puan alacaktır. İş ortaklığı olmasıdurumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 9 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Kazıcı ve Yükleyici (Beko Loder, 2020 model ve üzeri, en az 90 HP(BG) motorgücünde) en az 3 adet sunan istekliler 9 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanın istekliyeait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair notertespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansalkiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 9 puanalacaktır. İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıKazıcı ve Yükleyici (Beko Loder, 2020 model ve üzeri, en az 90 HP(BG)motor gücünde) en az 3 adet sunan istekliler 9 tam puan alacaktır. İstenilenmakine teçhizat ve ekipmanın istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter9onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair notertespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçiciithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine,teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 9 puan alacaktır.İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabuledilecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Dozer (2020 model ve üzeri, en az 320 HP(BG) motor gücünde) en az 1 adet sunanistekliler 3 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanın istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat(noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminlimali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiştesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, sözleşmesinin sunulması durumunda 3 puan alacaktır. İş ortaklığı olmasıdurumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıDozer (2020 model ve üzeri, en az 320 HP(BG) motor gücünde) en az 1 adetsunan istekliler 3 tam puan alacaktır. İstenilen makine teçhizat ve ekipmanınistekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veyaamortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da3yeminli mali müşavir, raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veyafinansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın,sözleşmesinin sunulması durumunda 3 puan alacaktır. İş ortaklığı olmasıdurumunda pilot ortağın sunmuş olduğu belgeler kabul edilecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İşin yapılacağı yeri görmek için, istekli firma yetkilisi veya istekli firma tarafındanvekâletname ile yetkilendirilmiş firma temsilcisi başvuru yapacaktır. Başvuru yaparken firma; imza sirküleriaslı, noter onaylı sureti veya fotokopisi, firma temsilcisinin yer görme için yetkilendirildiğine dair şirketyetkilisi imza ve kaşeli dilekçe ile ihale ilan tarihinden sonra 5 güne kadar; İdareye başvuru yapacaktır. İdaretarafından işin yapılacağı yerlerin saha gezileri yapılacak olup ilgili birimlerin imzaları alınacaktır. Zamanındayapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İş ortaklığı olması durumunda pilot ortağın almışolduğu yer görme belgesi dikkate alınacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanıİşin yapılacağı yeri görmek için, istekli firma yetkilisi veya istekli firmatarafından vekâletname ile yetkilendirilmiş firma temsilcisi başvuruyapacaktır. Başvuru yaparken firma; imza sirküleri aslı, noter onaylı suretiveya fotokopisi, firma temsilcisinin yer görme için yetkilendirildiğine dairşirket yetkilisi imza ve kaşeli dilekçe ile ihale ilan tarihinden sonra 5 güne 10kadar; İdareye başvuru yapacaktır. İdare tarafından işin yapılacağı yerlerinsaha gezileri yapılacak olup ilgili birimlerin imzaları alınacaktır. Zamanındayapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İş ortaklığı olmasıdurumunda pilot ortağın almış olduğu yer görme belgesi dikkate alınacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş