İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Havsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Havsa Belediyesi 2024 Yılı İlçe Geneli Parke Taş Yol Ve İlçe Mezarlığı Yapım İşi
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No 2024/93723
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/93723
1-İdarenin
a) Adı : Havsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Hacıisa Mahallesı Fatih Caddesi 178 22500 Havsa/Edirne
c) Telefon ve faks numarası : 02843361009 - 02843361501
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Havsa Belediyesi 2024 Yılı İlçe Geneli Parke Taş Yol ve İlçeMezarlığı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Kalemden Teşkil Parke Taş Cadde ve Yol Yapılması veMezarlık Alanının Düzenlenmesi İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Havsa İlçesi Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Havsa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimarlık Diploması
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıDeğerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. TeklifFiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerarasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklifpuanları; TP lca= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin:Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı,ifade eder.” Şeklinde, Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerliteklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablodagösterilmiştir. No Poz No Tanım Puan 1- Havsa/Bel.1 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbestkazı) (Nakliye Dahil) 5 Puan . 2- Havsa/Bel.2 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme,sulama ve sıkıştırma yapılması- Yüklenici Malı - Nakliye Dahil 10 Puan. 3- Havsa/Bel.4 Beton santralindeüretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normalhazır beton dökülmesi 5 Puan. 4- Havsa/Bel.10 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü betonparke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)- Yüklenici Malı - Nakliye Dahil5 Puan. 5- Havsa/Bel.11 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşemekaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)- İdare Malı - Nakliye Dahil 5 Puan. 6- Havsa/Bel.1375x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) -Yüklenici Malı 5 Puan. 7- Havsa/Bel.16 20 cm'lik dekoratif yapı duvar blokları duvar örme 10 Puan.8- Havsa/Bel.21 Parke taşı, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi 5 Puan. Söz konusu her bir işkalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynıiş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %115 Aralığında(%85 ve %115 dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlarverilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %115 Aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puanalamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. FiyatDışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı enyüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap YöntemiOluşturulmuştur. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmişteklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.1
Paylaş