İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Toroslar Spor Park Ve Çocuk Gelişim Merkezi Yapılması İşi
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No 2024/109580
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.02.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 26.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/109580
1-İdarenin
a) Adı : Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
b) Adresi : Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhaleli İşler Şube Müdürlüğü, SitelerMah. 5634 Sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahasıİçi Siteler Akdeniz/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 0324 533 17 01 - 0324 234 35 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 550 m2 Tek Katlı Çocuk Gelişim Merkezi, 330 m2 1 Adet YarıOlimpik Yüzme Havuzu ve 30 m2 Çocuk Havuzu İle BunlaraHizmet Verecek Soyunma Odası, WC, Duşlar, Eğitim Odası GibiBirimlerin Bulunduğu Tek Katlı 240 m2 Bina, Survivor Parkuru,Çocuk Oyun Alanı, Açık Spor Alanı ve Koşu/Yürüyüş Parkuru İleTek Katlı 55 m2 1 Adet Büfe Teşkil Edilecek Betonarme Karkasİnşaat YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 418 Ada, 1 Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.02.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale(e-tekliflerin açılacağı adres) Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları ListesindeYer Alan B III Grup (Bina İşleri) veya BIII Grubu İşin Onarım İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş