İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı DSİ 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı Ve Elektromekanik Teçhizat Temini Ve Montajı
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No 2023/1533475
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2023/1533475
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-15.Bölge Şanlıurfa Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir Haliliye/Şanlıurfa
c) Telefon ve faks numarası : 4143175000 - 4143175030
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımıve Elektromekanik Teçhizat Temini ve Montajı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 820 ha Alanın Sulanmasını Sağlayacak Olan Mardin DepolamasıCazibe Sulaması İşi Kapsamındaki 4 Adet Pompa İstasyonunun(MDCY3, MDCY4, MDCY11, MDCY13) İnşaat, Mekanik veElektrik İşleri ve ENH İşlerinin Uygulama Projelerine, ProjelerÜzerindeki Mahal Listelerine ve Proje Detaylarına ve Tüm TeknikŞartnameler İle Verilen Standartlara Uygun Olarak Kusursuz,Eksiksiz, Sanat ve Fen Kurallarına Uygun Biçimde Tamamlanmasıve Tam Çalışır Vaziyette İdareye Teslim Edilmesi İşidirAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mardin İli Kızıltepe İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonu Hamidiye(e-tekliflerin açılacağı adres) Mah. Emniyet Cad 63300/ Şanlıurfa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A IX. Grup: Su Yapıları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa Binası İnşaat İşleri Yapılması 1% 1,85% 1MDCY3 Elektrik Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,2% 0,33% 0,2MDCY3 Debimetre Odası İnşaat İşleri Yapılması 0,02% 0,032% 0,2MDCY3 Basma Havuzu İnşaat İşleri Yapılması 1% 1,95% 1MDCY3 Pompa İstasyonunda 1524 mm ve t=14 mm Dışı PE Kaplı5,4% 9,31% 2,75İçi Epoksi Boyalı Cebri Boru Temini ve DöşenmesiMDCY3 Pompa İstasyonu Taşkın Tahliye Hattında Dış Çapı 800 mmAnma Çaplı 6 atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru Temini ve 0,65% 1,2% 0,2DöşenmesiMDCY4 Pompa Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,53% 0,99% 0,2MDCY4 Elektrik Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,1% 0,2% 0,2MDCY11 Emme Havuzu İnşaat İşleri Yapılması 0,2% 0,4% 0,1MDCY11 Pompa Binası İnşaat İşleri Yapılması 1,38% 2,5% 1MDCY11 Elektrik Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,2% 0,36% 0,1MDCY11 Basma Havuzu İnşaat İşleri Yapılması 1,55% 1,94% 1MDCY11 Pompa İstasyonunda Anma Çapı 2000 mm ve t=14/12 mm13,5% 24% 8Dışı PE Kaplı İçi Epoksi Boyalı Cebri Boru Temini ve DöşenmesiMDCY11 Pompa İstasyonu Y11 Hattında 2000 mm Anma Çaplı8,5% 14,5% 6,756 atü Basınç Dayanımlı CTP Boru Temini ve DöşenmesiMDCY11 Pompa İstasyonu Taşkın Tahliye Hattında 800 mm Anma0,6% 1,12% 0,2Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru Temini ve DöşenmesiMDCY13 Emme Havuzu İnşaat İşleri Yapılması 0,13% 0,25% 0,2MDCY13 Pompa Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,49% 0,92% 0,2MDCY13 Elektrik Binası İnşaat İşleri Yapılması 0,08% 0,15% 0,1MDCY13 Pompa İstasyonunda Anma Çapı 1100 mm ve t=11 mm0,19% 0,35% 0,1Dışı PE kaplı İçi Epoksi Boyalı Cebri Boru Temini ve DöşenmesiMDCY13 Pompa İstasyonu Taşkın Tahliye Hattında 630 mm Anma0,04% 0,08% 0,1Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru Temini ve DöşenmesiPompa İstasyonlarında Stabilize Yol Yapılması 0,12% 0,24% 0,1Pompa İstasyonlarında Beton Direkli Dikenli Tel Örgüsü Yapılması 0,25% 0,5% 0,1MDCY3 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 4,5% 8,4% 4,1MDCY4 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 0,72% 1,32% 1MDCY11 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 5% 9,3% 3MDCY13 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 1% 1,85% 0,75MDCY3 Pompa İstasyonunda Projelere, Teknik Şartnamelere veİdarenin Talimatlarına Uygun Olarakyatay Milli, Çift Emişli, Split1,1% 2,1% 0,75Pompa Q=915 l/s, Hm=23,57 mss, n=960 d/d İşyerine Temini, Naklive MontajıMDCY3 Pompa İstasyonunda Ø3400 Vantuzlu Darbe Önleme0,35% 0,7% 0,25(Hava) Kazanı PN10 7000 mm boyundaMDCY3 Pompa İstasyonunda Vinç Tam Takım (Q=5 Tonluk Tek0,05% 0,1% 0,1Kirişli)MDCY4 Pompa İstasyonunda Projelere, Teknik Şartnamelere veİdarenin Talimatlarına Uygun Olarak Yataymilli, Çift Emişli, Split0,2% 0,4% 0,1Pompa Q=187 l/s, Hm=11,46 mss, n=980 d/d İşyerine Nakli, Teminive Montajı.MDCY4 Pompa İstasyonunda Vinç Tam Takım (Q=2 Tonluk Tek0,06% 0,13% 0,25Kirişli)MDCY11 Pompa İstasyonunda Projelere, Teknik Şartnamelere veİdarenin Talimatlarına Uygun Olarakyatay Milli, Çift Emişli, Split1,7% 3,17% 1,5Pompa Q=1074 l/s, Hm=37,23 mss, n=960 d/d İşyerine Nakli,Temini ve Montajı.MDCY11 Pompa İstasyonunda Ø3400 Kompsörlü Hava Kazanı0,88% 1,64% 0,2512000 mm BoyundaMDCY11 Pompa İstasyonunda Vinç Tam Takım (Q=8 Tonluk Tek0,08% 0,16% 0,25Kirişli)MDCY11 Pompa İstasyonunda Filtre Yapısı 5,35% 9,9% 5,5MDCY13 Pompa İstasyonunda Projelere, Teknik Şartnamelere veİdarenin Talimatlarına Uygun Olarakyatay Milli, Çift Emişli, Split0,35% 0,67% 0,2Pompa Q=349.75 l/s, Hm=11,46 mss, n=980 d/d İşyerine Nakli,Temini ve Montajı.MDCY13 Pompa İstasyonunda Vinç Tam Takım (Q=3 Tonluk Tek0,06% 0,12% 0,1Kirişli)MDCY4 Pompa İstasyonu Emme Borusu Hattında 800 mm Anma0,35% 0,65% 0,25Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru Temini ve DöşenmesiGrup Adı : İş Grubu 1Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY4 Filtre Kısmı İnşaat İşleri YapılmasıMDCY4 Debimetre Odası İnşaat İşleri Yapılması 0,31% 0,6% 0,1MDCY4 Basma Havuzu İnşaat İşleri YapılmasıGrup Adı : İş Grubu 2Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY11 Filtre Kısmı İnşaat İşleri Yapılması0,21% 0,4% 0,1MDCY11 Debimetre Odası İnşaat İşleri YapılmasıGrup Adı : İş Grubu 3Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY13 Filtre Kısmı İnşaat İşleri YapılmasıMDCY13 Debimetre Odası İnşaat İşleri Yapılması 0,5% 1,05% 0,2MDCY13 Basma Havuzu İnşaat İşleri YapılmasıGrup Adı : İş Grubu 4Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa İstasyonunda Her Çap ve Et Kalınlığında ÇelikBoru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiMDCY4 Pompa İstasyonunda Her Çap ve Et Kalınlığında ÇelikBoru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi4,5% 8,5% 2MDCY11 Pompa İstasyonunda Her Çap ve Et Kalınlığında ÇelikBoru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiMDCY13 Pompa İstasyonunda Her Çap ve Et Kalınlığında ÇelikBoru ve Özel Parçalarının Temini ve DöşenmesiGrup Adı : İş Grubu 5Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 ve MDCY11 Pompa İstasyonları Enerji Nakil Hattı İşleriYapılması2,4% 4,5% 1,85MDCY4 Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleri YapılmasıMDCY13 Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı İşleri YapılmasıGrup Adı : İş Grubu 6Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa İstasyonunda El Kumandalı Kelebek Vana(Hava Kazanında) PN 10 DN 800 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme Parçası(Hava Kazanında) PN 10 DN 800 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Çekvalf (Hava Kazanında)PN 10 DN 800 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Sürgülü Vana (Hava Kazanında)PN10 DN 250MDCY3 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme Parçası(Hava Kazanında) PN 10 DN 250 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Vantuz (Hava Kazanında)PN 10 DN 150 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Küresel Vana (Hava Kazanında)PN 10 DN 150 mm0,25% 0,55% 0,6MDCY3 Pompa İstasyonunda Elostomer Sürgülü Vana(El Kumandalı) PN10 DN 200 mm (Cebri Boru Boşaltma)MDCY3 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Cebri Boru Boşaltma) PN 10 DN 200 mmMDCY3 Pompa İstasyonunda Manometre ve Musluğu (Gliserinli)(Emme ve Basma Borusunda) 0-10 BarMDCY3 Pompa İstasyonunda Fan (Paslanmaz Çelik)MDCY3 Pompa İstasyonunda Mil Burcu (Paslanmaz Çelik)MDCY3 Pompa İstasyonunda Rulmanlı YatakMDCY3 Pompa İstasyonunda Yıpranma HalkasıMDCY3 Pompa İstasyonunda Sürgülü Vana (Hava Kazanında)PN10 DN 150Grup Adı : İş Grubu 7Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa İstasyonunda Çek Kelebek Vana(Basma Borusunda) PN 10 DN 800 mm (Hidrolik Tertibatlı)MDCY3 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Basma Borusunda)0,31% 0,58% 0,25PN 10 DN 800 mm (Aktuatör ve El Kumandalı)MDCY3 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Basma Borusunda) PN 10 DN 800 mmGrup Adı : İş Grubu 8Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Emme Borusunda)PN 10 DN 900 mm0,14% 0,3% 0,25MDCY3 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Emme Borusunda) PN 10 DN 900 MmGrup Adı : İş Grubu 9Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY3 Pompa İstasyonunda Drenaj Pompası(Pompa İstasyonunda )0,13% 0,26% 0,1MDCY3 Pompa İstasyonunda Elektromanyetik DebimetreGrup Adı : İş Grubu 10Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY4 Pompa İstasyonunda Çek Kelebek Vana(Basma Borusunda) PN 10 DN 400 mm (Hidrolik TertibatlıMDCY4 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Basma Borusunda)0,08% 0,17% 0,1PN 10 DN 400 mm (Aktuatör ve El Kumandalı)MDCY4 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Basma Borusunda) PN 10 DN 400 mmGrup Adı : İş Grubu 11Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY4 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Emme Borusunda)PN 10 DN 500 mm0,05% 0,1% 0,1MDCY4 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Emme Borusunda) PN 10 DN 500 mmGrup Adı : İş Grubu 12Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY4 Pompa İstasyonunda Elostomer Sürgülü Vana(El Kumandalı) PN10 DN 100 mm (Cebri Boru Boşaltma)MDCY4 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Cebri Boru Boşaltma) PN 10 DN 100 mmMDCY4 Pompa İstasyonunda Manometre ve Musluğu (Gliserinli)(Emme ve Basma Borusunda) 0-10 barMDCY4 Pompa İstasyonunda Fan (Paslanmaz Çelik)MDCY4 Pompa İstasyonunda Mil Burcu (Paslanmaz Çelik)MDCY4 Pompa İstasyonunda Rulmanlı Yatak 0,34% 0,65% 0,3MDCY4 Pompa İstasyonunda Yıpranma HalkasıMDCY4 Pompa İstasyonunda Ultrasonik DebimetreMDCY4 Pompa İstasyonunda Filtre Yapısı (Otomatik GeriYıkamalı 200 Mikron)MDCY4 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana DN 350PN 10 (Filtre Yapısında)MDCY4 Pompa İstasyonunda Demontaj Parçası DN 350PN 10 (Filtre Yapısında)Grup Adı : İş Grubu 13Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY11 Pompa İstasyonunda El Kumandalı Kelebek Vana(Hava Kazanında) PN 10 DN 1200 mmMDCY11 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme Parçası0,29% 0,6% 0,25(Hava Kazanında) PN 10 DN 1200 mmMDCY11 Pompa İstasyonunda Çekvalf (Hava Kazanında)PN 10 DN 1200 mmGrup Adı : İş Grubu 14Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY11 Pompa İstasyonunda Sürgülü Vana (Hava Kazanında)PN10 DN 300MDCY11 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme Parçası(Hava Kazanında) PN 10 DN 300 mmMDCY11 Pompa İstasyonunda Elostomer Sürgülü Vana(El Kumandalı) PN10 DN 200 mm (Cebri Boru Boşaltma)MDCY11 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Cebri Boru Boşaltma) PN 10 DN 200 mmMDCY11 Pompa İstasyonunda Manometre ve Musluğu(Gliserinli) (Emme ve Basma Borusunda) 0-10 Bar0,65% 2% 0,5MDCY11 Pompa İstasyonunda Fan (paslanmaz Çelik)MDCY11 Pompa İstasyonunda Mil Burcu (Paslanmaz Çelik)MDCY11 Pompa İstasyonunda Rulmanlı YatakMDCY11 Pompa İstasyonunda Yıpranma HalkasıMDCY11 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana PN10DN 450 (Filtre Yapısında)MDCY11 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme Parçası PN10DN 450 (Filtre Yapısında)Grup Adı : İş Grubu 15Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY11 Pompa İstasyonunda Drenaj Pompası(Pompa İstasyonunda )0,26% 0,5% 0,25MDCY11 Pompa İstasyonunda Elektromanyetik DebimetreGrup Adı : İş Grubu 16Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY13 Pompa İstasyonunda Çek Kelebek Vana(Basma Borusunda) PN 10 DN 500 mm (Hidrolik Tertibatlı)MDCY13 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Basma Borusunda)PN 10 DN 500 mm (Aktuatör ve El Kumandalı)0,35% 0,7% 0,35MDCY13 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Basma Borusunda) PN 10 DN 500 mmMDCY13 Pompa İstasyonunda Kelebek Vana (Emme Borusunda)PN 10 DN 600 mmMDCY13 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Emme Borusunda) PN 10 DN 600 mmMDCY13 Pompa İstasyonunda DN 500 PN 10 Kelebek Vana(Filtre Yapısında)MDCY13 Pompa İstasyonunda DN 500 PN 10 Bağlama-SökmeParçası (Filtre Yapısında)Grup Adı : İş Grubu 17Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY13 Pompa İstasyonunda Elostomer Sürgülü Vana(El kumandalı) PN10 DN 200 mm (Cebri Boru Boşaltma)MDCY13 Pompa İstasyonunda Bağlama Sökme-Parçası(Cebri Boru Boşaltma) PN 10 DN 200 mmMDCY13 Pompa İstasyonunda Manometre ve Musluğu(Gliserinli) (Emme ve Basma Borusunda) 0-10 Bar0,01% 0,03% 0,25MDCY13 Pompa İstasyonunda Fan (Paslanmaz Çelik)MDCY13 Pompa İstasyonunda Mil Burcu (Paslanmaz Çelik)MDCY13 Pompa İstasyonunda Rulmanlı YatakMDCY13 Pompa İstasyonunda Yıpranma halkasıGrup Adı : İş Grubu 18Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMDCY13 Pompa İstasyonunda Drenaj Pompası(Pompa İstasyonunda)0,06% 0,12% 0,2MDCY13 Pompa İstasyonunda Elektromanyetik DebimetreMDCY13 Pompa İstasyonunda Filtre YapısıGrup Adı : İş Grubu 19Kısım Adı : Kopya - (Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Pompa İstasyonları Yapımı ve Elektrome...)Gruba Ait KalemlerAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıHer Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat,Detay ve İş Sonu Projeleri İşleri İle Kamulaştırma Planlarının ve0,1% 0,21% 0,1Haritalarının Yapılması (TL/Adet)Tüm Sistemlere Ait İşletme, Bakım ve Onarım Eğitimi
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.16.07.2015 Tarih ve 29418 Sayılı Resmi Gazete Belirtildiği Üzere; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce İhaleEdilecek Olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine Göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapımİhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.Maddesi Gereğince, Aşırı Düşük Sınır Değer HesabındaKullanılan "N" Katsayısı "1,0" Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş