İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Diyarbakır Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı Diyarbakır Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 2024 Yılı İçin Tesis Ve İdari Binalarında Bulunan Yangın Algılama Ve Alarm Sistemlerinin Periyodik Bakım, Onarım, Arıza Giderme Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi(12 Aylık)
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No 2024/87484
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.02.2024 15:30:00
Son Teklif Tarihi 12.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/87484

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bağcılar Mah. 1200.Sk. No:10 21090 Bağlar/DİYARBAKIR 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122289007-08 - 4122621728
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İÇİN TESİS VE İDARİ BİNALARINDA BULUNAN YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM, ONARIM, ARIZA GİDERME VE HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ(12 AYLIK)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
12 AYLIK DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İÇİN TESİS VE İDARİ BİNALARINDA BULUNAN YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM, ONARIM, ARIZA GİDERME VE HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüz Hizmet Binası ve Bağlı Tesisler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.02.2024 - 15:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAĞCILAR MAHALLESİ 1200. SOK NO:10 BAĞLAR/DİYARBAKIR -YATIRIM VE İNŞAAT BİRİMİ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-Yangın Algılama ve İhbar sistemleri Yetkili Satış  ve Servis Noktası Belgesi

-Yangın Algılama ve İhbar sistemleri Yetkili Teknik Servisi Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Tek Sözleşmeye Dayalı her türlü Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Bakım Onarım Hizmetleri veya Kamu veya Kamu Kurumu Niteliğini Taşıyan Kurumlarda  tek faturada düzenlenen  her türlü Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Bakım Onarım Hizmetleri iş deneyim belgesi olarak  kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş