İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Artvin İl Özel İdaresi
İşin Adı Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Onarım Ve Yapım İnşaatı
İlan Tarihi 05.02.2024
İhale K.No 2024/123189
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/123189
1-İdarenin
a) Adı : Artvin İl Özel İdaresi
b) Adresi : Artvin İl Özel İdaresi Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Cad.2 Nolu Hizmet Binası Kat:2 İhale ve Satınalma Müdürlüğü 08000 -Merkez/Artvin
c) Telefon ve faks numarası : 4662121791 - 4662127638
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile DanışmaMerkezi Onarım ve Yapım İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile DanışmaMerkezi Binası Yapımı ve Onarımı Kapsamında İnşaat İmalatları,Makine Tesisat İmalatları ve Elektrik Tesisat İmalatlarıYaptırılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Artvin İli Ardanuç İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Artvin İl Özel İdaresi (Orta Mahallesi Miralay Şükrü Bey Cad.(e-tekliflerin açılacağı adres) Topraksu Binası Kat: 2 İhale ve Satınalma Müdürlüğü ToplantıSalonu)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan "Yapım İşlerindeİş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde" yer alan (B) Üst Yapı (Bina) Grubuİşlerden: B II. Grup veya BIII. Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede İnşaat Mühendisliği diploması veya Mimar diploması ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesiolarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş