İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Saruhanlı Orman İşletme Şefliği 208, 219, 220 Kod Nolu Yeni Yol Ve Büyük Onarım, Yuntdağ Orman İşletme Şefliği 1708, 1717, 1733 Kod Nolu Yeni Yol Ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 05.02.2024
İhale K.No 2024/124873
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/124873
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Manisa Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No : 17 45020Merkez Şehzadeler/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 2362323639 - 2362317248
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Saruhanlı Orman İşletmeŞefliği 208, 219, 220 Kod Nolu Yeni Yol ve Büyük Onarım,Yuntdağ Orman İşletme Şefliği 1708, 1717, 1733 Kod Nolu YeniYol ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 208 Kod Nolu Yol BO : 1+860 km. 219 Kod Nolu Yeni Yol :1+227 km. 219 Kod Nolu Yol BO : 0+313 km. 220 Kod nolu YeniYol : 0+632 km. 1708 Kod Nolu Yeni Yol : 2+762 km. 1717 KodNolu Yeni Yol : 2+093 km. 1717 Kod Nolu Yol BO : 0+838 km.1733 Kod Nolu Yeni Yol : 1+676 km. Toplam : 11+401 km YeniYol ve BO Yapımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Saruhanlı ve Yuntdağ Ormanİşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu - 2. Anafartalar(e-tekliflerin açılacağı adres) Mah. 1502 Sok. No : 17 Şehzadeler-Manisa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27/04/2016 tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İşGrupları Tebliği”nde yer alan (A) Grubu Alt Yapı İşleri Grubu İşlerden V.Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Orman Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş