İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı MASKİ- Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı
İşin Adı Manisa İli Alaşehir İlçesi Bahadır Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No 2024/124961
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/124961
1-İdarenin
a) Adı : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme SuyuDaire Başkanlığı
b) Adresi : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1Şehzadeler/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 2362501200-1360-1362-1368-1372 - 2369991733
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Manisa İli Alaşehir İlçesi Bahadır Mahallesi İçme Suyu ŞebekeHattı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği-Türü-Miktarı: 34 Kalem İçme Suyu Şebeke Hattı YapımİşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa İli Alaşehir İlçesi Bahadır Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası(e-tekliflerin açılacağı adres) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler /Manisa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıFiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknikdeğer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatısahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ilehesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklifedilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelikpuanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifveren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablodagösterilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; İş Kalemleri- Puan MASKİ.İÇM-01-10 puanMASKİ.İÇM-04- 5 puan MASKİ.İÇM-07- 5 puan MASKİ.İÇM-29- 10 puan MASKİ.İÇM-30- 10 puanMASKİ.İÇM-33-10 puan Toplam 50 Her bir kalem için verilen teklif tutarlarının, toplam tekliflerineoranının İdari Şartnamede belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum vemaksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlarverilecektir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynıiş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %115 aralığında(%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlarverilecektir. İsteklilerin teklif oranları %85- %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puanalamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı enyüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlıteklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedelien düşük olan istekliye ait teklif bedelidir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş