İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Yunusemre Belediyesi Sınırlarında Bulunan Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Yol Kaplaması Yapımı Ve Yol, Yaya Kaldırımı Tamiri Yapım İşi
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No 2024/119368
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/119368
1-İdarenin
a) Adı : Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Akmescit Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:157 45110Yunusemre/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 2365022025 - 2365022021
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yunusemre Belediyesi Sınırlarında Bulunan Muhtelif Cadde veSokaklarda Yol Kaplaması Yapımı ve Yol, Yaya Kaldırımı TamiriYapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Malzeme İle Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Kaplama,Yaya Kaldırımı YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yunusemre Belediyesi Sınırlarında Bulunan Muhtelif Yol, Caddeve Sokaklar.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi A Altyapı İşler bölümünün V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların,İnşaat Mühendisliği bölümlerine ait diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifveren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilereait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin tekliffiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelikpuanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Özel- 1- 10Puan Özel- 2 -10 Puan Özel- 3-8 Puan Özel- 4- 5 Puan Özel-5- 5 Puan Özel-6-6 Puan Özel-7-3 Puan Özel-8-3 Puan Toplam 50 Puan Sözkonusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerininyaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve%120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlardikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklifbedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışıunsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklifbedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan enavantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye aitteklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş