İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hakkari İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Ve İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi Cihaz Tamir Ve Değişim Garantili Bakım Ve Onarım Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No 2024/112615
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/112615

1-İdarenin
a) Adı : HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : SÜMBÜL MAHALLESI VANYOLU ÜZERİ 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4382116190 - 4382116502
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi Cihaz Tamir ve Değişim Garantili 6 Aylık Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hakkari Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hakkari İl Özel İdaresi İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnamenin 3. Maddesindeki İstekler ve Özellikler 3.1.7. Maddesi Teknik Şartnamenin 3. Maddesindeki İstekler ve Özellikler 3.1.7. Maddesi
EK-8 Formu İstekliler, bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerin/cihazların/malzemelerin marka modellerini gösteren EK-8 formunu doldurarak yeterlilik tabusunda sunacaktır.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Parçalı bakım onarım işleri veya kamera bakım onarım işleri veya KGYS bakım onarım işleri  deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş