İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Göğüs Hastalıkları Hastanesi-Uzun Mehmet Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan Ve Serpantinli Boyler Sistemi Yapımı
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No 2024/125977
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/125977
1-İdarenin
a) Adı : Göğüs Hastalıkları Hastanesi-Uzun Mehmet Sağlık BakanlığıBakan Yardımcılıkları
b) Adresi : Mithatpasa Mah. Sağlık Sokak No:35 67040 ZonguldakMerkez/Zonguldak
c) Telefon ve faks numarası : 3722514361 - 3722537025
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan ve Serpantinli Boyler Sistemi Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan ve Serpantinli Boyler Sistemi YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi(e-tekliflerin açılacağı adres) (Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok.No.35 / Zonguldak) Ana Bina 1. KatHastane Toplantı Odası
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nineki olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan C- “Sıhhı Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleriGrubu" işlerden II. Grup Isıtma –Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı işleri benzer iş olarak kabuledilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü; denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındakiüniversiteler ile ülke sınırları içerisindeki üniversitelerin Makine Mühendisi veya Makine Yüksek Mühendisibölümünü bitirenlerin mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılarak kabuledilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş