İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü-merkez
İşin Adı Bilişim Cihazlarının Bakım Ve Onarımı
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No 2024/133182
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/133182

1-İdarenin
a) Adı : KASTAMONU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662146026 - 3662149416
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Bilişim Cihazlarının Bakım ve Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1500 adet bilişim cihazının parçasız bakım ve onarım hizmeti alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bölge Müdürlüğümüz hizmet bölgesi sınırlarında bulunan 15 Şube Müdürlüğü 16 İşletme Müdürlüğü, 1 Fidanlık Müdürlüğü, 1 adet Etüd Proje Başmühendisliği ve 5 adet Orman Kadastro Başmühendisliği ile bu müdürlükler bünyesinde bulunan 128 Orman İşletme Şefliği, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 3 Fidanlık Şefliği, 8 Depo Şefliği, 1 Eğitim Merkezi Şefliği, 1 adet Elektronik ve Haberleşme Atölye Şefliği, 1 adet Tamir Bakım Atölye Şefliği ve 3 Kadastro Mülkiyet Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası Kat:2

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş