İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Metro İstanbul Sanayi Ve Ticaret A.ş
İşin Adı İstanbul Geneli Metro Hatları Elektrik-elektronik İşleri Hizmet Alımı
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No 2024/116916
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.02.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 8.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/116916
İşin Adı : İstanbul Geneli Metro Hatları Elektrik-Elektronik İşleri Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Piyasa Araştırması
1 - İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900
c) Elektronik posta adresi : info@metro.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: metroistanbul@hs01.kep.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 YIL SÜRESİNCE İSTANBUL GENELİ METRO HATLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK İŞLERİ HİZMET ALIMI
b) Yapılacağı Yer : METRO İSTANBUL TÜM HATLAR
c) Süresi : 1 YIL
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 ESENLER/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 08.02.2024 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır. 4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıca vekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır. 4.3. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilerek sunulmalıdır. 5. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 7. Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir. 8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar , https://www.promena.net/ platformundan verilecektir. İlk teklifler elektronik ortamda verildikten sonra, açık eksiltme teklif usulü ile devam edilecektir. Akabinde alım kararına esas olmak üzere son (nihai) teklifler yazılı olarak alınacaktır.


Paylaş