İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
İşin Adı Erzurum İli Tekman İlçesi Geçit Mahallesi Çakalok Bağlısı Menfez Yapımı
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No 2024/140344
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/140344
1-İdarenin
a) Adı : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
b) Adresi : Muratpaşa Mah. Merkez Yönetim Cad. 25100 Yakutiye/Erzurum
c) Telefon ve faks numarası : 4423441000 - 4423441285
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Erzurum İli Tekman İlçesi Geçit Mahallesi Çakalok Bağlısı MenfezYapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : (3x3) L =26 Metre ve (1,5x2) L=12 Metre Toplam 2 AdetBetonarme MenfezAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum İli Tekman İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Erzurum Büyükşehir Belediyesi İhaleler Şube Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İlan tarihi itibariyle güncel olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin de yer alan (A-V). Grup:Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıHer Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kurudaveya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı 1,2% 1,95% 1İle)Kutu Menfezlerde Kuruda ve Suda Her Dozda Demirli Beton24,05% 40,05% 15(C 25/30 Hazır Beton Harcı İle)Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme,1,05% 1,75% 1Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleler (Kompozit Menfezler Hariç)Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve3,25% 5,35% 2İşçiliği (Nakliye Hariç)Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini13,4% 22,3% 9ve İşçiliği (Nakliye Hariç)Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması1,2% 1,95% 1(Malzeme Dahil) (Boyama ve Nakliye Hariç)Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya İle0,25% 0,35% 1BoyanmasıKatran Badana 0,85% 1,4% 1Ocak Taşından (0,400 - 2 Ton Kategorideki) Taşlar İle Tahkimatın7,05% 11,7% 5Yapımı (Dalgakıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatta)Her Cins Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve6,15% 10,15% 4KullanılmasıOto Korkuluk Yapılması ve Montajı (Nakliye Dahil) 16,55% 27,5% 10
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş