İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 3. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Bilecik Bozüyük At Ve Tigh Projesi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No 2023/1554467
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1554467

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222111100 - 2222111110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bilecik Bozüyük AT ve TİGH Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2000 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması ile 100 km stabilize kaplı yol yapım çalışması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bilecik İli Bozüyük İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 3. Bölge Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2.12 maddesinin b bendi;

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Harita Mühendisliği  veya Ziraat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Güncel 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Harita Üretimi 0,1% 0,5% 0,5
Arazi toplulaşt. giren paftaların taranarak,parsellerin sayısall.,Tapu kayıtlarının Bilgis.Gir.Tapuya şerh verilmesi, Alan kontr. ve çizimi, Kadastro kontr. yapılması, Kadastro pars. ile tapu kayıtl.CAD/CBS ortamında eşleşt. 1,5% 3% 1
Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı ve İlanı ve CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması 1% 3% 0,5
Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.) 0,05% 0,25% 0,5
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının Yapılması 1% 5% 1
Mülakatların Değerlendirilip Parselasyon Planın Yapılması 1% 5% 1
Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi ve Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi 3% 7% 2
Kesinleşen Arazi Topl. Projesi Sonrası Yeni Parsel. Arazi Sahipl. Teslim Edilmesi,Blok ve Parsel Köşe Noktaları. Aplikas., Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Haz., Teknik Dosyanın Kadastro Kontr.ve Tapuda Tescil İşl.Yeni Tapu Sen.Düz. 2% 5% 1
Arazi Toplulaştırma Projelerinde, Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 0,4% 0,75% 0,5
Blok Köşe Noktalarının Tespiti ve Beton Taş Gömülmesi 0,2% 1% 0,5
Proje Öncesi ve Sonrası Ekonomik Analiz İle Birim Bazında Karşılaştırmalı Raporların Hazırlanması 0,02% 0,1% 0,5
Arazi Edinimi İçin Alıcı ve Satıcı Listelerinin Oluşturulması, Eşleştirilmesi, İlanlarının Yapılması ve Edinime Konu Parsellerin Değerlerinin Belirlenmesi 0,1% 0,5% 0,5
Platform genişliği a=4,00 m olan yolda reglaj yapılması 4% 8% 2
Platform genişliği a=6,00 m olan yolda reglaj yapılması 5% 10% 2
Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması, Stabilize malzemenin sulanması ve sıkıştırılması 30% 40% 15
Stabilize Malzeme Nakli 15% 25% 8
Tarla anlarında ve tarla içlerinde öbekler halinde biriktirilmiş taş yığınlarının sökülmesi ve kaldırılması 20% 30% 10
Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması 5% 10% 3,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede belirtildiği üzere; aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş