İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi -kastamonu
İşin Adı Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No 2024/75426
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/75426

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
17 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi -İhale Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İZOLASYON PANOLARI VE AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU VE TRAFOLARIN-KOMPANZASYON PANOLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
Mühendis Belgesi Elektrik mühendisleri odası tarafından onaylanmış yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu belgesine sahip mühendis belgesi
YG Belgesi YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Belgesi
EMO Belgesi Kastamonu ilinde EMO'ya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi veya Kastamonu ilinin bağlı olduğu Ankara EMO şubesinden Kastamonuda faaliyet gösterebileceğine dair belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili kısmında yazılı olarak belirtecek,
TMMOB Belgesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası SMM VE BT Belgesi
İzin Belgesi Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi (Teknisyenler İçin)


4 ADET 1500 Kva(STANDBY) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
TSE 12643 Hizmet yeterlilik belgesi TSE 12643 Hizmet yeterlilik belgesi


HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


PNÖMATİK SİSTEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


FM-200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE 13345 veya TSE12849 Hizmet yeterlilik belgelerinden 1 tanesini sunmalıdır


YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE 13345 veya TSE12849 Hizmet yeterlilik belgelerinden 1 tanesini sunmalıdır


AYDINLATMA OTOMASYONU PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


ENERJİ OTOMASYONU PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


SU ARITMA SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


MEDİKAL GAZ VE MEDİKAL HAVA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.


TELEFON SANTRALLERİNİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
Yetki Belgesi Yetkili teknik servis belgesi


OTOMATİK KAPILARIN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
Diploma Ustalık belgesi veya diploma
Yedek parça listesi Teklif veren firma yedek parça listesini sunacaktır.(1 yıl süreli)
Marka Tescil Belgesi Marka Tescil Belgesi
Yetki Belgesi Makron üreticisi firma tarafından yetkilendirilmiş servis belgesi


CCTV KAMERA VE KAYIT SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
TS Belgesi TS12540 Belgesi


SİSTEM ODASI HASSAS KONTROLLÜ KLİMA VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIBAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm kısımlar için bu belge istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda gerçekleştirilen teklif edilen kalem ile ilgili cihaz bakım onarım hizmeti benzer iş olarak değrlendirılecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş