İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Sason İlçesi Dağçatı, Dörtbölük, İncesu, Kaşyayla Ve Yücebağ Grup Köy Yolları Onarım İşi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.02.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.02.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

SASON KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

SASON İLÇESİ DAĞÇATI, DÖRTBÖLÜK, İNCESU, KAŞYAYLA VE YÜCEBAĞ GRUP KÖY YOLLARI ONARIM İŞİ

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

 

1 İdarenin

   

a) Adı

:

SASON İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

b) Adresi

:

Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON/BATMAN

c) Telefon numarası

:

0 488 461 2210

d) Faks numarası

:

0 488 461 2007

e) Elektronik posta adresi

:

 

2 hale konusu yapım işinin

   

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Sason İlçesi Dağçatı, Dörtbölük, İncesu, Kaşyayla ve Yücebağ Grup Köy Yolları Onarım İşi

 

b) Yapılacağı yer

:

Sason İlçesi Dağçatı, Dörtbölük, İncesu, Kaşyayla ve Yücebağ

c) İşe başlama tarihi

:

Kontrol teşkilatına tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 210 (ikiyüzon)  takvim günüdür.

3-İhalenin

:

 

a)Yapılacağı Yer

:

Sason Kaymakamlığı Toplantı Odası  

b)Tarihi ve Saati

:

12.02.2024 Pazartesi günü saat 11:00


4 -İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- İdari Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.         

4.1.7-İhaleye firma sahibinin katılması esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.

4.1.8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.

4.1.11- Bu İhalede işin tamamı veya belli kısmı için Alt Yüklenici çalıştırılamaz. Çalıştırılması durumunda yüklenici ile yapılan sözleşme feshedilecektir. Alt Yüklenici çalıştırmama taahhütnamesi verilecektir.

4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 80'ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

 

 

 

    1.  İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

Adet

Pozisyon

Meslek Unvanı

Meslek Özelliği

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Teknikeri

En az 2 Yıl deneyimli


  1. Anahtar Teknik Personel: 1 Adet İnşaat Mühendisi veya teknikeri enaz 2 yıl deneyimli. İstenen teknik personelin mezuniyet belgelerinin sunulması Veya taahhütname verilmesi zorunludur.

 

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

       1- 2 Adet Damperli Kamyon (en az 15 ton kap. 2010  model ve üstü)

2- 1 Adet Kırıcılı Ekskavatör  (En az 2010 Model olacaktır.)

  1. 1 Adet Kontrol Aracı Pick-Up 2018  model ve üstü ( İş süresi boyunca Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı denetim personelinde kalacak ve istenildiğinde başka işlerde de kullanılabilecektir.)

 

Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği yukarıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar işin başlamasından bitimine kadar iş başında bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur       

İhaleyi alan firmaAraç bilgileri olan Ruhsat ve Plaka noter belgesinde yazılacaktır. İhale evraklarında yazılmaması ve öz mal olmaması durumunda en geç sözleşme imzalanan gün itibariyle bu bilgilerin yazılı olduğu yeni bir noter belgesi getirilmesi zorunludur.

4.3.4. İhaleyi alan firma, En geç ihaleye ait sözleşme imzalandığı gün Kurumumuza resmi dilekçe ile başvurularak iş süresi boyunca çalıştırılacak personellerin isim, görev ve diğer bilgilerinin bulunduğu noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir verilmedi takdirde verilmeyen her gün için sözleşmede yazılan tutar üzerinden para cezası kesilecektir.

4.3.5 Bu ihalede benzer iş kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği 11.6.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yer alan (A) Altyapı Grubu; V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü İnşaat Mühendisliğidir.

4.3.6-  Vergi borcu yoktur belgesi (son 15 gün içinde alınmış olacak)

4.3.7-  SGK borcu yoktur belgesi (son 15 gün içinde alınmış olacak)

4.3.8-  Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)

4.3.9-  Herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığına dair taahhütname verilecektir.

-İhale dokümanı Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON adresindeki Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.

İhale Dokümanı Bedeli 5.000,00.-TL' dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokuman bedeli T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795028-5002 nolu hesaba yatırılacaktır.

6-  Teklifler 12.02.2024 Pazartesi günü saat 11:00’ a kadar Sason İlçesi Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teminatını nakit olarak yatıracak olanlar T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795006-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.

8-  isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığına dair teklifi kapsamında yer görme belgesi idareye sunmak zorundadır.

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10- Kesinleşen İhale Kararı sonucu Sözleşmeye davet edilen firmanın sözleşme imzalamadan önce sözleşmeye ait damga vergisinin (binde 9,48)  Vergi Dairesine yatırıldığına dair alındının onaylı sureti ile İhale Komisyon Kararına ait (Binde 5,69) ihale karar pulunun yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı belgelerinin getirilmesi zorunludur.

11- Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

İlan olunur: 01/02/2024

 

Murat METE

Kaymakam

Birlik Başkanı

Yeterlilik
Paylaş