İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı MASKİ- Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı
İşin Adı Manisa İli Merkez İlçeleri 2 Etap (Ilıca, Akpınar) Tesisleri Kaynak Geliştirme Ve Kuyu Yenieleme Sondaj Yapım İşi
İlan Tarihi 09.02.2024
İhale K.No 2024/127855
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.03.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 4.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/127855
1-İdarenin
a) Adı : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme SuyuDaire Başkanlığı
b) Adresi : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1Şehzadeler/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 2362501200-1360-1362-1368-1372 - 2369991733
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Manisa İli Merkez İlçeleri 2 Etap (Ilıca, Akpınar) Tesisleri KaynakGeliştirme ve Kuyu Yenieleme Sondaj Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği-Türü- Miktarı; 11 Kalem Kaynak Geliştirme ve KuyuYenileme Sondaj YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa İli Merkez İlçeleri 2 Etap (Ilıca, Akpınar) Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10(e-tekliflerin açılacağı adres) MASKİ Hizmet Binası ?Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İhale Birimi- Şehzadeler / Manisa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2012 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde(Ek-1) Listede Yer Alan Hiçbir Gruba Dahil Olmadığından Aynı Tebliğin 2.7 Maddesine Göre "İhale Konusuİşin (Ek-1) de Yer Alan Listede Bulunan Hiçbir Gruba Dahil Olmadığı yada Edilemediği Tespiti Halinde İseBenzer İş Belirlemesi İşin Niteliğine Göre Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.Maddesinde YapılanBenzer İş Tanımına Uygun Olarak ve Rekabeti Engelleyemeyecek Şekilde Yapılacaktır." Hükmüne GöreTespit Edilmiştir.a)Su Sondajları veyab)Petrol Sondajları veyac)Jeotermal Sondajları İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Jeoloji Mühendisliğlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.02.02.2019 Tarih ve 30674 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğünce İhale Edilecek Olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine Göre (A) Altyapı İşleriGrubundaki Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi Gereğince, Aşırı Düşük SınırDeğer Hesabında Kullanılan "N" Katsayısı "1" Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş